KAIP ŽUVO POLICIJOS PAREIGŪNAI JONAS DAGELIS IR PRANAS MEINORIUS

Lietuvos policijos dalinys žygyje, 1942 m., kovų su raudonaisiais partizanais metu. V. Augustino nuotr.

TEODORAS PAPARTIS

Pavasaris baigė užlyginti paskutinius žiemos pėdsakus. Atšilo oras. Paukščiai giesmininkai suskrido iš visų šalių. Pati gamta, numetusi žiemos baltą apsiaustą, pradėjo puoštis įvairiaspalviais margumynais. Darželiuose alyvos, o soduose vyšnios, obelys ir kriaušės krovė pumpuro žiedus ir ruošėsi žydėjimui. 1943 pavasaris slinko gražiais Virvitės upės krantais. Gal tik vachm. Jonas Dagelis ir polic. Pranas Meinorius jauste nenujautė ir žinoti nežinojo, kad gražiausiame metų laikotarpyje banditų žiauri ranka išplėš jų jaunas gyvybes, o jų šeimoms, giminėms, artimiesiems, pažįstamiems ir Tryškių policijos nuovados pareigūnams atneš liūdesio ir nusiminimo valandas.

Vachm. Jonas Dagelis ir polic. Pranas Meinorius abu buvo gimę Tryškių valsčiaus ribose ir abu buvo jau vedę. Jonas Dagelis turėjo sūnų ir dukrą. Jis ilgą laiką tarnavo Klaipėdos krašto pasienio policijoj vyr. policininku, ėjo sargybos viršininko pareigas. Buvo gana gabus, sumanus ir sąžiningas tarnautojas. Visuomet ir visada buvo atsidavęs savo pareigoms ir mokėjo tarnybos pareigas statyti augščiau savo asmeninių reikalų. Šeimoje buvo pavyzdingas ir tvarkingas tėvas. Savo kraštą mylėjo ir buvo pasiruošęs už jį aukotis. Su vietos gyventojais sugyveno gerai. Vokiečių okupacijos metu jis tarnavo Tryškių policijos nuovadoje vachmistro pareigose.

Polic. Pranas Meinorius buvo vedęs vos savaitę prieš žuvimą. Jis buvo įstojęs į policijąvokiečių okupacijos metu. Kiek teko man jį pažinti, jis buvo sąžiningas pareigūnas. Vachm. Dagelis ir polic. Meinorius pavestas pareigas vokiečių okupacijos metu atlikinėdavo taip, kad nepažeistų savo tautos ir ūkininkų interesų.

1942 metų rudenį, mėnesio tikrai neprisimenu, Dagelis ir Meinorius, kartu grįždami iš tarnybos namo, pakelyje visai netikėtai ir nelauktai, sutiko Praną Gaudiešių, Tryškių valsč, gyventoją, kuris ką tai sunkokai ant nugaros nešė. Policijos pareigūnams kilo įtarimas ir jie nutarė pilietį Gaudiešių sustabdyti ir patikrinti jo nešamą ryšulį. Patikrinus paaiškėjo, kad Pranas Gaudiešius nešė maiše paslėptą bidoną, kuriame buvo 25 litrai naminės, ką tik padarytos degtinės, samagonu vadinamos.

Praną Gaudiešių ir jo nešamą ryšulį — naminę degtinę, policija sulaikė ir pristatė į policijos nuovadą surašyti protokolą. Čia, prie kviestinių, buvo patikrintas sulaikytas bidonas su samagonu. Bet galutinam įsitikinimui, skubos keliu, nedidelis kiekis sulaikytos naminės degtinės buvo pasiųstas į Šiaulių akcizo inspekciją padaryti analizą ir nustatyti samagono stiprumą. Akcizo inspekcija, patikrinus ir padarius analizą, nustatė, kad prisiųstas Tryškių policijos skystis yra tikrai namų darbo degtinė apie 60 proc. stiprumo. Apie tai Šiaulių akcizo inspekcija pranešė Tryškių policijos nuovadai. Po tokio neabejotino įsitikinimo policija surašė Pranui Gaudiešiui protokolą už gaminimą ir platinimą naminės degtinės ir iškėlė Papilės Apylinkės Teisme bylą.

Po bylos iškėlimo, praslinkus kuriam laikui, Papilės Apylinkės Teismas paskyrė bylos nagrinėjimo datą ir pašaukė liudininkus ir nusikaltėlį atvykti į teismą. Atvykus šaukiamiesiems į teismą ir prieš pradedant bylą nagrinėti, teismas patikrino, ar visi šaukiamieji atvyko. Laike tikrinimo pasirodė, kad bylos dalyviai susirinko visi. Bylos procesui prasidėjus, kaltinamasis laikėsi ramiai ir tvarkingai. Nebaigus bylos nagrinėjimo, teismas padarė pertrauką. Po pertraukos byla buvo nagrinėjama toliau. Tačiau kaltinamojo Prano Gaudiešiaus teismo salėje jau nebesimatė. Paaiškėjo, kad kaltinamasis, pasinaudojęs bylos pertrauka, pasišalino iš teismo salės, nes jisai nebuvo sulaikytas. Po pasišalinimo kaltinamasis daugiau į teismo salę nesugrįžo. Nesant teismo posėdyje kaltinamojo ir nežinant pasišalinimo priežasties, teisėjui nieko kito nebeliko, kaip tik nutraukti bylos nagrinėjimą, ir, bylą atidėjus, imtis žygių išaiškinti kaltinamojo pasišalinimo priežastį.

Po šito įvykio Papilės Apylinkės Teismas skubiai raštu pranešė Tryškių policijos nuovadai, prašydamas Tryškių policijos imtis žygių sulaikyti savavališkai iš teismo salės pasišalinusį Praną Gaudiešių.

Kaltinamasis, Pranas Gaudiešius, tiesiai namo nevyko, bet kurį laiką slapstėsi pas kaimynus, stebėdamas ir rinkdamas žinias, ar jį policija jieškos. Pradėjus policijai tikrinti Gaudiešiaus gyvenamąją vietą, jo žmona, vaikai ir kaimynai jam apie tai pranešė. Jis, matydamas, kad savo namuose ir pas kaimynus išsislapstyti negalės, visai pasišalino iš gyvenamos vietos į Tryškių valsčiaus miškus.

Miške jis susipažino su pabėgusiais iš stovyklų ir ten besislapstančiais rusų karo belaisviais ir taip pradėjo naują miško paukščio gyvenimą. Kiek vėliau, prie tos pat grupės prisidėjo teismo pajieškomas Staškauskas, vardo neprisimenu, gyvenęs Tryškių valsč., Kairiškių km. Rusų karo belaisviai, pabėgę iš vokiečių karo stovyklų, mielai tuos du vyrus priėmė į savo tarpą ir įkinkė juos į pragaištingą darbą. Pirmiausia Gaudiešių ir Staškauską paskyrė prie maisto tiekimo bei aprūpinimo vežimo, maitinti rusų belaisvius. Vėliau jie turėjo rūpintis saugių užeigų suradimu. Turėjo vykdyti žinių rinkimą ir net likviduotinų asmenų sąrašus sudarinėti. Kada rusų karo belaisviai tikrai įsitikino, kad Gaudiešius ir Staškauskas nėra jų priešai, bet tikri draugai, tuomet jiems viską patikėjo ir už visą jų judošišką darbą juodu gavo iš rusų karo belaisvių po rusišką karišką šautuvą ir šovinių.

Taip slinko dienos ir savaitės. Gaudiešius ir Staškauskas gyveno kartu su rusų karo belaisviais miškuose, kur varė bei dirbo pragaištingą darbą apylinkės ūkininkų tarpe. Pagaliau atėjo laikas, ir Papilės apylinkės teismas paskyrė terminą kaltinamojo Gaudiešiaus bylai nagrinėti. Bylos dalyviai gavo šaukimus. Prano Gaudiešiaus šaukimas buvo įteiktas jo žmonai. Žmona surado būdą ir galimybę pranešti savo vyrui apie gautą teismo šaukimą. Gavęs iš žmonos žinių, Gaudiešius kartu sužinojo ir apie į teismą vykimo datą. Tada Gaudiešius kartu su Staškausku, pritariant ir padedant rusų karo belaisviams, pradėjo austi planus, kaip čia atkeršijus policijos pareigūnams, o ypač tiems, kurie sulaikė jį su namine degtine ir surašė jam protokolą.

Kaip vėliau buvo tikrai nustatyta iš jų veiksmų, jie visi nutarė, kada policijos pareigūnai, Jonas Dagelis ir Pranas Meinorius, vyks į Papilės apylinkės teismą, pastatyti jiems ant kelio ginkluotus pasalus ir juos nužudyti.

Vykstant Dageliui ir Meinoriui į Papilėsapylinkės teismą, ginkluoti banditai Gaudiešius ir Staškauskas pasislėpė apie 8 km. nuo Papilės, prie kelio miškelyje. Policijos pareigūnai į teismą vyko dviračiais. Vos tik jiems pasirodžius ir prisiartinus prie banditų pasalų, iš miško pasipylė šūviai. Abu policijos pareigūnai krito vietoje.

Tryškių policijos nuovadoje netrukus buvo gauta žinia, kad vachm. Jonas Dagelis ir policininkas Pranas Meinorius yra nušauti ant vieškelio miškelyje Tryškiai - Papilė. Tuoj pat iš Tryškių policijos nuovados buvo pasiųstas vežimas su stipriu policijos patruliu apžiūrėti ir paimti žuvusių kūnus. Atvykęs policijos patrulis įvykio vieton rado: vachm. Jonas Dagelis gulėjo vienoje kelio pusėje griovyje, o polic. Pranas Meinorius gulėjo kitoje kelio pusėje griovyje. Iš abiejų žuvusių buvo paimti ginklai, asmens policijos pažymėjimai ir nuauti batai. Policijos pareigūnų lavonai buvo atvežti į Tryškius ir čia Kuršėnų apylinkės tardytojas, su Tryškių miestelio gydytoju, padarė smulkų lavonų apžiūrėjimą ir skrodimą. Buvo rasta ir nustatyta, kad kiekviename kūne buvo po du šūviu, iš kurių vienas buvo šautas iš toliau, o kitas visiškai iš arti, nes prie šūvio žaizdos rasta nesudegusio parako dalelyčių. Pirmieji šūviai buvę ne mirtini, tik antrieji. Žaizdos padarytos iš kariško šautuvo.

Žuvusieji buvo pašarvoti ir palaidoti Tryškių kapinėse. Laike laidotuvių buvo susirinkusi nemaža žmonių minia, kuri atidavė savo mieliems gynėjams ir saugotojams paskutinę pagarbą.

Kiek vėliau, Pranas Gaudiešius buvo policijos užkluptas besislapstant miške ir susišaudymo metu jis buvo nušautas vietoje. Pas jį buvo rasta a.a. vachm. Jono Dagelio asmens tarnybos liudijimas, ginklas ir batai. Taip banditas Gaudiešius ir mirė negarbinga mirtimi, o banditas Staškauskas liko nesulaikytas, koks jį likimas ištiko, dar nežinia.