LIETUVIU SĄJUNGOS “RAMOVĖ” CENTRO VALDYBOS BENDRARAŠTIS NR. 20.

Liečia: Lietuvos Karo Istorijos Veikalo Išleidimą.

I.    Lietuvių Sąjungos “RAMOVĖ” Skyrių Atstovų Suvažiavimas, įvykęs 1954 m. gegužės 30 d. Chicagoje, priėmė Lietuvos karo istorijos reikalu sekančią rezoliuciją:

“Lietuvių Sąjungos “RAMOVĖ” Skyrių Atstovų Suvažiavimas, įvykęs 1954 m. gegužės 30 d. Chicagoje, pilnai pritardamas sumanymui išleisti Lietuvos karo istorijos populiarų veikalą,

Įpareigoja Lietuvių Sąjungos “RAMOVĖ” Centro Valdybą suburti prie šio sumanymo realizavimo visus pajėgius plunksną vartoti ramovėnus, mūsų istorikus ir kitus reikalingus bendradarbius;

Kviečia visus ramovėnus aktingai prisidėti prie darbo, rašyti atsiminimus ir rinkti tremtyje esančią įvairią medžiagą apie mūsų nepriklausomybės kovas, mūsų kariuomenę ir Šaulių Sąjunga”.

II.    Lietuvių Sąjungos “RAMOVĖ” Centro Valdyba 1955 m. vasario 27 d. savo posėdyje svarstė Lietuvos karo istorijos veikalo klausimą ir priėjo šių išvadų:

1. Veikalo idėja. Iškelti ir nušviesti senovės ir atgimusios Lietuvos karinius žygius už tautos laisvę ir nepriklausomybę. Būdingos lietuvio kario savybės: tėvynės meilė, tolerancija, narsumas, ištvermė ir pasiaukojimas ypatingai iškeliamos ir patriotinėj šviesoj pabrėžiamos.

2.    Veikalo paskirtis. Veikalas skiriamas plačiajai lietuvių visuomenei, kad iš didingos tautos praeities semtųsi sau stiprybės ir ryžto dirbti ir kovoti dėl Lietuvos laisvės, stiprybės ir gerovės.

3.    Veikalo paruošimo — išleidimo darbams organizuoti, tvarkyti ir vykdyti sudaroma prie Centro Valdybos Komisija iš : Antano Rėklaičio, Kazio Ališausko ir pareigos jausmas mus visus įpareigoja darbu ir auka prisidėti prie šio veikalo paruošimo ir išleidimo.

5. Mus karius niekas neatpalaidavo nuo duotos priesaikos: ginti savo Tėvynę nuo įvairių priešų, nesigailint ir savo gyvybės, šiuo metu neturėdami galimybės su ginklu kovoti dėl Tėvų žemės išlaisvinimo, įamžinkime savo atsidavimą, savo meilę Tėvynei—Lietuvai, išleidžiant šį užsibrėžtą karo istorijos veikalą. Tuo atliksime savo pavergtai Tėvynei naudingą darbą, o būsimos kartos mūsų šias pastangas įvertins.

III. Nurodymai medžiagos telkimo reikalu.

1. Skyrių Valdybų Darbas.

a)    Organizuoja savo rajonuose istorinės medžiagos ir dokumentų rinkimą.

b)    Ragina savo skyriaus narius rašyti atsiminimus.

c)    Visą surinktą medžiagą persiunčia į Pasaulio Lietuvių Archyvą šiuo adresu:

Pasaulio Lietuvių Archyvas K. Istorijai

2601 W. Marquette Rd. Chicago 29, 111.

2.    Ramovėnų talka.

a)    Visi Ramovėnai pagal išgales talkininkauja savo Skyrių Valdyboms medžiagos rinkimo darbe.

b)    Kiekvienas Ramovėnas, turįs prisiminimų iš Nepriklausomybės kovų laikotarpio, Savisaugos Batalionų, Vietinės Rinktinės laikų ir iš partizanų veiklos okupacijų metais, juos aprašo ir persiunčia Pasaulio Lietuvių Archyvan, nurodytu 1 p. adresu.

c) Rašantieji atsiminimus neturi baimintis, kad jų medžiaga gali patekti į nepatikimas rankas ar bus ne laiku viešai paskelbta. Viskas bus saugojama ir skelbiama tik tas, kas negalės pakenkti atsiminimus rašantiems arba kitiems.

3.    Teiktina medžiaga.

a) Mūsų Žinynas, b) Karo Archyvas, c) “Karys”, d) Kario kalendoriai įvairių metų, e) Štabų žinynas, f) Atskirų kar. dalių periodiniai leidiniai, g) Karo Mokslo Skyriaus leidiniai, turį ryšio su karo istorija, h) Brošiūros ir spausdiniai, liečią Lietuvos partizanų veiksmus vokiečių ir bolševikų okupacijų metu, i) Lietuviškos knygos, žurnalai, brošiūros, liečiančios Lietuvių tautos žygius senovėje ir atgimusios Lietuvos laikotarpyje, k) Lenkų, vokiečių, rusų bei kitų tautų atitinkama literatūra, 1) Atskirų asmenų atsiminimai iš Nepriklausomybės kovų ir okupacijų laikotarpių, m) žemėlapiai, fotografijos ir schemos, turinčios karinės—istorinės reikšmės, n) Kita istorinės reikšmės medžiaga, čia nepaminėta, bet panaudotina ruošiamam veikalui.

4.    Medžiagos šaltiniai.

a)    Lietuvos Atstovybės ir Konsulatai, Lietuvių parapijų klebonijos, lietuvių vienuolynai, lietuvių mokyklos, lietuvių kultūrinės bei biznio organizacijos, atskiri asmenys.

b)    Vertingos medžiagos galima rasti ir krašto vietiniuose kultūros centruose, archyvuose, knygynuose bei bibliotekose. Čia rasta naudinga medžiaga nebus lengvai gaunama. Negalint jos įsigyti, reikėtų ją tik pasižymėti ir pra

nešti jos pavadinimą ir kur randasi Centro Valdybos Sekretoriui A. Rėklaičiui. Ta medžiaga bus stengiamasi pasinaudoti ją pasiskolinant arba pasiunčiant ten asmenį, kad vietoje ja pasinaudotų.

5.    Principe visa medžiaga paskolinama Centro Valdybai. Ja pasinaudojus, savininkui grąžinama. Jei savininkas norėtų ją dovanoti ar parduoti, tai siunčiant tas turi būti pažymėta, nurodant knygos (medžiagos) kainą pardavimo atveju.

6.    Dovanota ar nupirkta knyga—medžiaga bus perduota Sąjungos bibliotekai, kuri numatoma steigti prie Centro Valdybos.

7.    Prie kiekvienos siunčiamos knygos, atsiminimų sąsiuvinio, žemėlapio, fotografijos ir t. t. priklijuojamas atskiras lapelis, ant kurio turi būti užrašytas savininko vardas, pavardė ir adresas.

IV. Baigiamasis Skyrius.

1.    Pasaulio Lietuvių Archyvas yra viena iš patogiausių ir saugiausių vietų telkti renkamajai medžiagai. Archyvo vadovybė mielai sutiko Archyvo patalpose paskirti dalį savo spintų renkamai medžiagai sukrauti. Čia surinkta medžiaga bus Centro Valdybos žinoję. Ją tvarkyti ir naudotis yra labai palankios sąlygos. Privačiame bute, jei jis ir būtų surastas, visų tų pirmenybių ir sąlygų nebūtų.

2.    Medžiagą prašoma rinkti ir siųsti nedelsiant. Ją gaunant teks tvarkyti ir rūšiuoti, o jau sekančiais metais prasidės medžiagos studijavimas ir veikalo rašymas.

3.    Centro Valdyba buvo painformuota, kad Lietuvių Karių—Kūrėjų—Savanorių Sąjunga visokeriopai rems Ramovėnų pastangas išleisti Lietuvos karo istorijos veikalą.

4.    Skyrių Valdybos ir Ramovėnai prašomi savo pastabas, sumanymus bei siūlymus veikalo reikalu siųsti Centro Valdybos Sekretoriui ir Kultūros Reikalų vadovui A. Rėklaičiui šiuo adresu:

Mr. A. Rėklaitis 6643 So. Maplewood Ave.,

Chicago 29, Ill.

Gen. P. Plechavičius    Plk. A. Rėklaitis

LS “RAMOVĖ” C. V. Pirmininkas    Sekretorius