Karys 3 1955 m. Turinys, metrika

Įsteigtas Lietuvoje 1919— Nepriklausomybės kovų— metais

Atgaivintas Jungt. Ameri kos Valstybėse 1950 metais

PASAULIO LIETUVIU KARIŲ - VETERANŲ MĖNESINIS ŽURNALAS

N r. 3 (1308)KOVAS— MARCH1955

    S

A. Sd., Palaikykim Amerikos lietuvių sukurtas organizacijas    65

Dr. V. Sruogiene, Jonas Karolis Katkevičius ir laimėjimasties Kirchholmu  67

Plk. O. Urbonas, Artilerija Antrojo Pasaulinio Karo metu 71

V. Jonikas, Pasimatymas (eilėraštis) 74

Teodoras Papartis, Ekskursija į jūrą 74

H. Sienkievičius,    Kryžiuočiai  76

Dr. K. Jurgėla, Tadas Kosciuška ir Abraomas Linkolnas  82

Pranys Alšėnas, Kario misija svetur  84

B. B., Šaltasis karas siekia ir Pietų polių  84

R. K Kerys, šv. Kazimieras Lietuvos dailėje  85

V. Karečkaitė, Mūsų Karalalaitis (eil.) 86

Mūsų šeimoje  86

Karinės žinios  87

Karinė spauda  89

Lietuviai kariai laisvajame pasaulyje  92

Mūsų mirusieji  93

Veteranų veikla  94

Kuprinės pabiros  95

Žurnalo fotografinė kopija PDF 

Viršelyje: Jonas Karolis Katkevičius. W. Hondius raižinys.

THE WARRIOR

magazine for the veterans of Lithuanian descent and for Lithuanians in the wide world. Published monthly by “KARYS”, 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y. Subscription .5.00 per year. Single copy 50 cents. Entered as second-class matter at the Post Office Brooklyn, N. Y. OFFICE OF PUBLICATION; 680 Bushwick Ave., Brooklyn 21, N. Y.

*

Redaktorius Zigmas Raulinaitis

Redaktoriaus pavaduotojas Stasys Butkus

Kalbinę dalį redaguoja Kazys Kepalas

*

Atskirus skyrius redaguoja:

Balys Brazdžionis — Lietuviai Kariai Laisvajame Pasaulyje,

Romas Kezys — Kariai ir Jaunimas,

Justinas Liaukus — Karinės Žinios.

*

Bendradarbiai

K. Ališauskas, J. Apyrubis, P. Alšėnas, A. Balčiūnas, B. Balčiūnas, G. Botyrius, K. Jankūnas, V. Jonikas, V. K. Jonynas, J. Juodis, Dr. K. Jurgėla, P. Jurgėla, V. Karečkaitė, J. Kiaunė, P. Labanauskas, J. Lanskoronskis, J. Lukas, P. Mačiulaitis, Marių Žuvėdra, kan. J. Meškauskas, S. Miglinas, J. Mikštas, J. Mikuckis, Vl. Mingėla, T. Papartis, P. Plechavičius, A. Rėklaitis, V. Raulinaitis, J. Skaržinskas, A. Sodaitis, A. Sperauskas, Dr. V. Sruogienė, V. Šventoraitis, O. Urbonas, J. Valakas, S. Valiušaitis, V. Vilkutaitytė-Gedvilienė, T. Žiūraitis.

*

Administratorius Leonas Bileris *

Atstovai

Balys Brazdžionis, Chicago, Ill.
Andrius Mart. Cieminis, Rochester, N. Y.
Vytautas Kamantas, Cleveland, Ohio.
Morkus Šimkus, Baltimore, Md. 
Kazys Trečiokas, Newark, N. J.

PLATINTOJAI JUNGTINĖSE AMERIKOS VALSTYBĖSE:

Baltimore, Md. — K. Bradūnas,
Boston, Mass.— “Baltic Florists”,
Brooklyn, N. Y.—-“Gabija”,
Chicago, III.— J. Karvelis, P. Švelnis,
Cleveland, Ohio — V. Rocevičius, 
Detroit, Mich.—“Neringa”,
Grand Rapids, Mich.— J. Belinis.
Philadelphia, Pa.— A. Impulevičius, 
Newark, N. J.— K. Trečiokas, 
Rochester, N. Y.— P. Saladžius. 
Waterbury, Conn.— V. Vaitkus.

KANADOJE:

Hamilton, Ont.— J. Pleinys,
Toronto, Ont.— V. Aušrotas, A. Kuolas, “Tėviškės žiburių” Knygynas.
Verdun, Montreal, Que.—“Parish Library”.

ANGLIJOJE:

Nottingham — K. Bivainis,
London — D. Daunoraitė.

AUSTRALIJOJE:

Carlton, Vic.—V. Šalkūnas.
N. Geelong, Vic.—“L. K. Fondo Sp. Kioskas”,
St. Kilda, Vic.— N. Butkūnas.

VENEZUELA:

Caracas — Dr. V. Mažeika.

Įvairių autorių straipsniai skelbiami KARYJE nevisada reiškia redakcijos ar leidėjų nuomonę.

*

KARYS išleidžiamas kiekvieno mėnesio viduryje. Todėl jam skiriami straipsniai turi pasiekti redakciją iki to mėnesio 1 dienos.

*

Rankraščiai redakcijoje nesaugomi.

*

Leidžia Kario leidykla

Prenumerata JAV ir užsienyje:

Metams — $5.00, pusm. — $3.00,

atsk. nr. — 50c. Skelbimai pagal susitarimą.

Adresas:    KARYS, 680 Bushwick

Aven., Brooklyn 21, N. Y.