Įvairios žinios, laiškai

Lietuvos Vyčių Seimas

“LIETUVIAIS ESAME MES GIMĘ...“

Rugsėjo mėn. 6-9 dienomis New Yorko didžiajame viešbutyje — Hotel New Yorker, įvyksta Lietuvos Vyčių Visuotinis Seimas.

Lietuvos Vyčiai yra sena Amerikos jaunimo organizaciją, nes tai jau bus 38-sis metinis Seimas.

Lietuvos Vyčių organizacija rūpinasi vienyti Amerikos lietuvių jaunimą į stiprią organizuotą jėgą pagal šiuos veiklos nuostatus:

1.    Lietuvos Vyčiai laikosi katalikų pasaulėžiūros bei doros dėsnių, pratina savo narius giliau pažinti ir uoliau praktikuoti katalikų tikėjimą ir tinkamomis priemonėmis saugoja jų dorą.

2.    Lietuvos Vyčiai savo narius auklėja gerais Amerikos piliečiais, ragindami juos dalyvauti viešame šalies gyvenime, naudotis savo kaip piliečio teisėmis, ypatingai valstybinių rinkimų metu.

3.    Lietuvos Vyčiai žadina jaunuomenėje prisirišimą prie savo tėvų žemės — Lietuvos ir lietuvių kalbos ir mūsų tautos papročių meilę.

4.    Lietuvos Vyčiai rūpinasi savo organizacijos narių ir visų mūsų išeivių švietimu ir kultūrinimu.

5.    Lietuvos Vyčiai steigia ir palaiko visose kuopose švaraus sporto ratelius ir juos jungia į apskritis.

Nuo pat pirmųjų organizacijos dienų, Vyčiai kiekvienais metais susirenka visuose miestuose ir miesteliuose savo metinei konferencijai, kurią kviečia vietinė kuopa, ir Centro Valdybos pagalba suorganizuoja Seimą.

Šių metų Seimas, gal būt, bus didžiausias Vyčių istorijoje, nes dabartinė Vyčių organizacija, kuopų ir narių skaičiumi, stovi aukščiausiai, negu kad kitais laikais. Centro Valdyba nusistatė šių metų konferencijos šūkį: “Lietuviais esame mes gimę, lietuviais norime ir būt!”

Seimo metu bus Valdybos ir įvairių komitetų narių pranešimai-raportai. Visą lietuviškąjį pasaulį domins Lietuvių Reikalų Komiteto Pirmininko kun. Jono Jutkevičiaus pranešimas. Jis praneš, kiek šis svarbus Vyčių komitetas pasidarbavo savo raštais ir propaganda Lietuvos laisvės reikalams. Vicepirmininkės Ann Mitchell pranešimas bus svarbus tuo, kad ji nušvies, kokius žygius kiekviena kuopa yra padariusi svarbiajame lietuviškumo išlaikymo veikime.

Valdyba yra pakvietusi ir porą prelegentų, kurie Seimo metu dėstys pora svarbių organizacinių temų. Čia bus pateikta aktualios medžiagos ir minčių diskusijoms.

Vyčių Seimo darbų tvarka bus tokia:

Rugsėjo 6 d. — registracija, o vakare įvyks narių ir kuopų pasirodymas.

Rugsėjo 7 d. — 9 val. mišios už mirusį Vyčių steigėją ir tėvą Mykolą A. Norkūną. 10 val. seimo atidarymas. Vakare šokiai.

Rugsėjo 8 d. — 8,30 val. mišios už mirusius narius. 9,30 val. dienos sesija. Vakare — pasilinksminimas Coney Island.

Rugsėjo 9 d. — 10,30 val. mišios. 2 val. p. p. — sesija. 3 val. pertrauka ir ėjimas į Šv. Patriko Katedrą mišparams ir maldoms už Lietuvą. Mišparai prasidės 4 val. p. p. Visi lietuviai prašomi dalyvauti. Vakare įvyks bankietas.

KARINĖS ŽINIOS

Pažeidžiamas ir B-36

Oficialiai buvę pripažinta, kad pagerintasis B-36, tarpkontinentinis bombonešis, galįs būti privytas ir numuštas naktinių naikintuvų, šiuo metu yra planuojama JAV karo aviacijai duoti dar galingesnį B-52, vien sprausminiais varikliais varomą bombonešį. Tačiau šie lėktuvai pasieks pilną gamybos tempą tik 1952 m.

Avio žybčiojimai

Karo aviacija pagamino naują vairuojamą sviedinį, kuris galįs būti nukreiptas į taikinius toliau 250 mylių. Šie bandymai būsią atlikti Floridos pakrantėse.

Karo laivynui pavyko bandymai su be pilotų valdymo skrendančiais lėktuvais. Bandymo atstumas siekęs apie 200 mylių. Šie lėktuvai galį būti pakrauti ne tik sprogstamomis bombomis, bet ir atomine energija užtaisytomis bombomis. Tokie lėktuvai galį būti panaudoti, kaip ir japonų “kamikaze (mirties pilotų) vairuojamos mašinos.

TECHNIKOS NAUJIENOS

SMAGRAČIO INERCINĖ JĖGA AUTOBUSAMS VARYTI

Žinoma šveicarų Oerlikon firma smagračio inercinę jėgą pritaikė miesto susisiekimo autobusams varyti. Tad apsieinama be variklio, be dūmų, be laidų gatvėje, be sunkių akumuliatorių. Principe — viduryje autobuso rėmų (šasi) įmontuotas daugiau 6 pėdų skermens apie 1 tonos geležinis smagratis, kuris suka elektros generatorių, sujungtą su elektromotoru, varančiu užpakalinius ratus. Smagratis guli specialiam guolyje su ypatingais skysčiais, kurie duoda mažiausią trintį. Įsuktas iš elektros tinklo iki 3000 apsisukimų per minutę, smagratis gali suktis 10 valandų. Tačiau 12 tonų autobusui varyti — jėgos pakanka 4 valandoms.

Kadangi miesto susisiekime reikalingas dažnas sustojimas, sustojimo vietose įrengti maitinimo kontaktai, kurie besilpstančią smagračio jėgą (per generatorių) vėl atgaivina. Autobusas pasiekia iki 32 mylių greičio per valandą.

NAUJA DAŽŲ RŪŠIS

Laboratorijose jau yra pagaminta nauja dažų rūšis, kurios pagrindą sudaro gumos produktas, šios rūšies dažai netrūkinėja, nepraleidžia drėgmės ir vandens, tinka dažyti visokioms medžiagoms, pradedant moliniais puodais ir baigiant blizgančiu automobiliu. Dažai yra atsparūs plaktuko smūgiams ir kaitrai, be to, jie labai greitai džiūsta. Pvz., kambario sienos išdžiūsta po 20 minučių, ir nepalieka jokio dažų kvapo.

Patogu yra ir dažytojams, nes dažai nereikalauja lygaus, kruopštaus ištepimo dažomojo paviršiaus; džiūdami patys išsilygina, nepalikdami teptuko žymių. Tuo tarpu šių dažų pagaminimo būdas laikomas paslaptyje.

“DIDŽIOJI BERTA”

Taip pavadintas Dr. Tailla suprojektuotas, dar šiais metais numatomas pradėti naudoti New Yorko Roosevelto vardo ligoninėje, aparatas, kurio pagalba bus galima sutelkti radiumo spindulius norimoje vietoje. Tai didžiausias pasaulyje (50 gramų) radiumo telkinys medicinos tikslams.

Ekspertų nuomone, šio aparato pagalba valandos būvyje bus galima lokalizuoti vėžio plėtimąsi. Šis 3,5 tonos svorio aparatas yra labai paprastos konstrukcijos, su judria masyvia, metalu aptraukta ir gerai izoliuota dėže, kurioje patalpintas 12 colių diametro lankas, laikantis 25 kapsules su radiumu. Kapsulės laikomos ties konusinėm angom, kurios centruotos į vieną tašką. Tuo būdu koncentruotų radiumo spindulių ardančiąją jėgą galima nukreipti norimon vieton, kūno viduje.

Aparatas judomas ir kontroliuojamas elektros motorų pagalba. Radiumo laikytojas — galva yra pripildytas iki 5 galionų specialaus skysčio, kuris telpa ir tarp radiumo kapsulių, ir tarp išspinduliavimo angų. Skystis reikalingas tam, kad dengtų perstiprų spinduliavimą.

JET LĖKTUVAI APSAUGOJAMI NUO APLEDĖJIMO

GE J-47 variklis turi specialų šilto oro kompresorių, iš kurio išvedžioti vamzdeliniai laidai į greičiausiai apledėjančias lėktuvo dalis.

Skrendant dideliame aukštyje, galimo apledėjimo atveju, laiduosna spaudžiamas karštas oras apšildo lėktuvo paviršių, tirpdindamas besiformuojantį ledą.

 

...Maloni Redakcija,

Labai nudžiugau paskaičiusi KARIO nr. 8, kad jau sekančiu numeriu pradedate KARĮ leisti žurnalo formato, koks, maždaug buvo Lietuvoje. Kiekvienas pasakys, kad KARYS nuo šiol bus daug malonesnis, patogesnis, gražiai įsijungs kitų mūsų žurnalų šeimon ir, esu tikra, turės dvigubai didesnį pasisekimų.

G. V-tė

Gerbiamieji!

Siunčiu 6 dol. už KARIO prenumeratą. Labai dėkoju už jūsų gražų sumanymą leisti KARĮ. Jis dabar reikalingesnis, nei kada nors. Tesuburie jis visus tautiečius šventai laisvės kovai. Dieve, padėk!

Su pagarba,

Kun. J. Riauba

*

... Tuo kartu baigsiu, dėkodamas už tvarkingai siuntinėjamą KARIO žurnalą, kuris reikiamu, mažai pavėluotu laiku mane pasiekia. Jei bus taip ir toliau, tai mūsų bendradarbiavimas nenutruks, nes tai dirbti yra malonu.

Prašau priimti nuoširdžiausius linkėjimus visam KARIO redakcijos štabui iš tolimosios Brazilijos karštos padangės. Ir čia skrajoja Jūsų minčių tėvynės meilę skatinančiu žodžiu leidžiamas KARYS. Skrajoja tarp tų pačių tėvynės karių, kuriais ir Jūs esate.

Meldutis Laupinaitis

Sao Paulo,

Brazilija.

*

... Savaime suprantama, kad KARYS, nors dar ir kuklus, palyginus su KARIU Lietuvoje, yra man, kaip ir kitiems kariams ar nekariams, mėgstamiausias lietuviškas žurnalas Amerikoje. Tik vienas ir tas pat linkėjimas tegali būti visų širdyse: išaugti KARIUI į puikų ir stiprų žurnalą ir sujungti visus lietuvius karius ir nekarius visame pasaulyje.

Pfc. Albert P. Waitaitis

Fort Bragg, N. C.

ĮVAIRENYBĖS

Ar šių dienų teleskopu galima būtų matyti žmogų ant mėnulio? Ne.

Kad pamatytume bet ką žmogaus dydžio ant mėnulio — reiktų pagaminti 10.000 prie 100.000 colių teleskopą, Šiandien didžiausias pagamintas teleskopas siekia tik 200 colių ir yra observatorijoje ant Palomar kalno.

Ar vos tik gimę ruoniai moka plaukti? Ne. Ruoniukus plaukioti mokina jų motina. Pagal jos naudojamą metodą, kai naujagimiams sukanka mėnuo laiko, jie yra metami į vandenį ir leidžiama jiems skęsti. Mėgindamas iškilti, ruoniukas išskleidžia savo pelekus ir beveik pasiekia paviršių, prieš nugrimzdamas į dugną. Tada motina jį vėl ištraukia ir atlieka naują bandymą. Po keleto nugramzdinimų ruoniukas pats išmoksta plaukti.

Kuris ginklas ilgiausiai išliko karybos istorijoje? Atrodytų, kad ietis, kuri senais laikais buvo ant paprasčiausio iešmo pritvirtintas aštraus metalo gabalas. Ietis praėjo modernizmo kelią ligi durtuvo pavidalo, kuris šiandien yra užmaunamas ant šautuvo ir vartojamas kaip šaltasis artimųjų kautynių ginklas.

Ar telefono stulpai išlaikys atominės bombos sprogimą? Sunku tiksliai atsakyti, nes tai priklauso nuo daugelio aplinkybių. Taip pvz. Hirošimoje mediniai stulpai daug geriau išsilaikė, negu plieniniai. Tačiau geriausiai išsilaikė cementiniai stulpai, sustiprinti vielos pynėmis. Laidai, buvę ant stulpų, buvo nupiauti pusantros mylios atstume nuo sprogimo vietos. Vienok patys stulpai išliko sveiki.

Visi mūsų bičiuliai, prenumeratoriai, platintojai, talkininkai kviečiami surasti bent po vieną prenumeratorių, ar nurodyti išvykusių į JAV armiją savųjų ar pažįstamų adresus, ir jiems KARYS bus tučtuojau išsiųstas-

Nedelskite nei minutės! To reikalauja gyvenamasis laikas.

“KARIO” Administracija