Antanas Vaičikonis - Šermukšnis

1951 m. kovo 9 d. Panevėžio r. Narbutų k. (dabar – Panevėžio r. sav.) gyventojos Juzės Kaminskienės sodyboje MGB agentas (buvęs partizanas) nužudė partizaną Antaną Vaičikonį-Šermukšnį (iki 1950 m. rugpjūčio mėn. – Krištaponio rinktinės vadas). Sodybos šeimininkai nužudytojo palaikus palaidojo miške.

Pasitaikius progai perlaidoti į Tumagalio k. (dabar Panevėžio r. Miežiškių sen.) kapines prie neseniai palaidoto mirusio vietos gyventojo.

Šiaurės rytų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, 1 dalis, Vilnius: LGGRTC, 2014, p. 179.

Antanas Vaičikonis gimė 1920 m. balandžio 24 d. Panevėžio aps. Raguvos vls. Sodeliškių k. Girelės vnk. Kartu augo trys broliai ir dvi seserys. Tėvai turėjo per 50 ha žemės, gražią sodybą (sudeginta sovietų okupantų). Nacių okupacijos metais dirbo seniūnu.

Partizanas nuo 1944 m. Nuo 1946 m. Vyčio apygardos būrio, kuriame partizanavo ir du jo broliai Jonas-Dobilas (g. 1925 m.) ir Juozas- Meška (g. 1912 m.), vadas.

Vyčio apygardos Krištaponio rinktinės vadas Antanas Vaičikonis-Šermukšnis (antroje eilėje iš kairės penktas) su bendražygiais. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

Nuo 1949 m. balandžio 20 d. A. Vaičikonis ėjo Krištaponio rinktinės 2-ojo rajono būrio, veikusio Raguvos apylinkėse, vado pareigas.

1949 m. liepos 31 d. žuvus Jonui Baltušnikui-Vienuoliui perėmė vadovavimą Krištaponio rinktinei. 1950 m. rugpjūčio 17 d. rinktinės vado pareigas perdavė Mykolui Janului-Tautvydui.

A. Vaičikonį pažinoję pasakojo, kad jis buvo labai reiklus, greitos orientacijos, mėgo tvarką ir drausmę, gebėjo rasti išeitį iš keblių situacijų.

Nužudytas buvusio partizano Kazio Riaubos-Kazoko (agento „Zigmo“).

1946 m. rugsėjo 24 d. Panevėžio aps. Vadoklių vls. Butkūnų k. žuvo jauniausias brolis Jonas Vaičikonis-Dobilas. Brolis Juozas Vaičikonis-Meška žuvo 1947 m. gruodžio 24 d. Panevėžio aps. Raguvos vls. Tumagalio k.

2008 m. lapkričio 25 d. A. Vaičikoniui pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 2009 m. vasario 5 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis (po mirties).

A. Vaičikoniui-Šermukšniui atminti 2007 m. išleista poezijos knyga „Širdgėlos šermukšnis“ (aut. Panevėžio Kazimiero Paltaroko vidurinės mokyklos istorijos mokytojas Antanas Vaičikonis).

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201603_VCA_KR.pdf