Kovo 8 d. žuvę partizanai

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos partizanai apie 1947-1948 m. Iš kairės: Jonas Šimonis-Šposas, Povilas Grumbinas-Ąžuolas (VŽM)

ŠIMONIS Jonas, Jono-Šposas, gim. 1926 m. Beržoniškio k., Andrioniškio vls., ūkininkų šeimoje, tėvai turėjo 33 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 1949 m. kovo 8 d., traukdamasis iš NKVD dalinio apsupties, paskendo Šventosios upėje. Palaidotas Andrioniškio mstl. kapinėse. 
https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Blaškevičius Antanas iš Makrickų k. Gudelių vlsč. V. Dranginio būrio partizanas. 1919-1945.03.08. Kartu žuvo dar 8 partizanai. Palaidoti Gudeliuose.
https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Kovo 8 d. Krekenavos vls. NKVD garnizonui krečiant Pašilių mišką, Žvirblių k. apsuptyje besigindami nuo priešų gyvi sudegė 4 partizanai: I.Kadžys, Antanas Biliūnas, Edvardas Plėštys ir Stasys Krikščiūnas
https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

Jaunutis - Povilas Mickūnas iš Paandarioniškio k., Anykščių vls. Jovaro kuopos Perkūno būrio partizanas. 1949 m. kovo 8 d., traukdamasis nuo kareivių persekiojimo, netoli Andrioniškio Šventojoje paskendo. Palaidotas Andrioniškio kapinėse.
https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-27-2000.pdf

Vlada Magilaitė-Našlaitė, mokytoja. Perkūno būrys. Žuvo 1949 03 08.
Povilas Mickūnas-Jaunutis, Užugirio vls., Pasūdonių k., Perkūno b. Ž.1949 03 08.
https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

BERČIUS LIUDAS, Kazio - Kryžiuotis, g.1927 m. Bajorų k., Tauragnų vls. Partizanas. Žuvo 1947 03 08 Lukošiūnų k., Tauragnų vls.
https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Beinaravičius, Juozas-Gintaras (1928-1949-03-08)
Gintaras ir Vėjas - broliai. Gimė ir augo ūkininkų šeimoje Panemunės kaime, Birštono valsčiaus, Alytaus apskrities. Gintaras buvo P. K. Margio tėvūnijos būrio partizanas, kuriam vadovavo Vėjas. Atliko įvairius vado nurodymus. 1947 m. spalio švenčių dienomis, kai Jiezno stribai puotavo, gėrė, partizanų vadų nurodymu buvo puolamas, apsupamas Jiezno miestelis. Jauni partizanai: Gintaras ir Svajūnas pjaustė laidus nuo stulpų. Jie pirmieji suspėjo perbėgti visą miestelį ir apsižvalgyti. Kol Jiezno stribai susigaudę, kas čia vyksta, partizanai šeimininkavo valsčiaus centro patalpose, naikindami įvairius raštus, bylas. Buvo likviduotas rusų leitenantas ir kapitonas. Partizanai grįžo į namus, kur jų laukė merginos ir vaišių paruoštas stalas.

Žuvo 1949 m. kovo 8 d. apsuptyje, išduoti Paverknių kaime, Birštono valsčiuje. Su juo kartu žuvo partizanas Vladas Vancevičius-Svajūnas. Abiejų kūnai buvo niekinami Jiezno stribyne.

Gervickas, Alfonsas-Rytas (1932-1951)
Gimęs ir augęs Plasapnykų kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. Priklausė P. K. Margio tėvūnijos rinktinei. Būrio vadas Juozas Laukaitis-Liūtas iš Varsodžių kaimo, Alytaus apskrities. Su bendražygiais žuvo išduoti apsuptyje Valiūnų kaime, Butrimonių valsčiuje, 1951 metų kovo 8 dieną. Kartu žuvo vadas Liūtas, Vėjelis, Viesulas, Genė Kovienė, Vasaris, Kostas - Jonas Milišauskas iš Gervėnų kaimo, Butrimonių valsčiaus, Vasaris - 

 

.

Foto: Vancevičius, Vladas-Svajūnas (1931-1949-03-08)

Gimė Lingėniškių kaime, Jiezno valsčiuje, Alytaus apskrityje. 1944 metų lapkričio, gruodžio mėnesių dienomis Vladelis vis bėgdavo į mišką, pas partizanus. Partizanai jį siųsdavo į Jiezną parnešti vaistų, laikraščių ir nunešdavo įvairius laiškelius, atsišaukimus. Sesuo, prisimindama Vladelį, kalba: „Čia buvo, čia jau nėra“. Buvo nuolatinis partizanų padėjėjas, o vėliau įstojo į partizanų gretas, slapyvardžiu „Svajūnas". Jis priklausė P. K. Margio tėvonijos partizanų būriui. Jo būrio vadas - Vėjas-Jonas Beinaravičius. Tai buvo labai patikimas, drąsus, jaunas partizanas. Žuvo išduotas, apsuptyje Paverknių kaime, bunkeryje kartu su Juozu Beinaravičiumi-Gintaru. Abiejų jaunųjų partizanų kūnai buvo niekinami Jiezne, ant grindinio.

https://partizanai.org/failai/html/amzinieji-azuolai.htm

BARTKUS Boleslovas, g. 1916 Užvarčiuose, Pernaravos v. Partizanas. Žuvo Rugėnų miškuose 1945 03 08. Ten ir palaidotas.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm