Kovo 4-5 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos Kuprio ir Šermukšnio būrių partizanai. Iš kairės: Simonas Dailidėnas-Miesčionis, Vitas Ivanauskas-Dobilas, Antanas Mickūnas-Liepa, Romualdas Mačiulis-Papūnė, Jonas Bernatonis-Melagis, Bronius Dailidėnas-Ramunė, Juozas Kirsnys-Raudonikis, Antanas Dailidėnas-Prancūzas, Antanas Blauzdys-Konkurentas (R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

MAČIULIS Romualdas, Petro-Papūnė, gim. 1914 m. Laukagalių k., Traupio vls. Vyčio apygardos Kuprio būrio partizanas. Žuvo 1948 m. kovo 5 d. Palaikai užkasti žvyrduobėse, dabartinių Troškūnų mstl. kapinių teritorijoje. 
https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Varnas Algirdas-Gaidelys gimė 1924 m. Utenos apskrities Anykščių valsčiaus Virkujų kaime. Nuo 1946 m. - Vytauto apygardos Aro būrio partizanų rėmėjas ir ryšininkas. Į partizanų gretas įstojo 1947 m. Priklausė Aro būriui. Žuvus būrio vadui, vadu tapo A. Varnas. Žuvo 1952 m. kovo 5 d. Debeikių apylinkės Stalėriškio kaime
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Antanas Pipinys-Kulbis, Jūžintų vls., Margio rinkt. Žalgirio b. Ž.1948 03 04.

Romas Mačiulis-Pupulia, Svėdasų vls., Laukagalių k. Ž.1948 03 05.

Alfonsas Paškevičius -Justas, Kamajų vls., Žebraičių k., būrio vadais. Ž.1946 03 05.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Petrėnas Juozas, sl. Artaminas, gyv. Aktapolio k., Molėtų vlsč. Nuo 1949 - B rinktinės 2-o bataliono 4-os kuopos, 1951 08-1 -os rinktinės Alantos rajono partizanas. Žuvo 1952 03 04/05 prie Levaniškių ar Pečiulių k., nušautas smogikų kartu su B. Šikumi-Vijūnu. 

Šikus Balys, sl. Vijūnas, g. 1926 Inturkės vlsč., gyv. Pavirinčių k., Alantos vlsč. Dirbo žirgyne. 1949 paimtas į sovietinę kariuomenę, pabėgo su ginklu iš Klaipėdos kartu su A. Bytautu. 1950 - B rinktinės 2-o bataliono 4-os kuopos, 1951 08 - 1 -os rinktinės Alantos rajono partizanas. Žuvo 1952 03 04/05 prie Levaniškių ar Pečiulių k., nušautas smogikų kartu su J. Petrėnu-Artaminu.

Arbočius Benediktas (Benadas), Motiejaus, sl. Žaibas, g. 1922 Rusių k., Gegužinės vlsč. Nuo 1944 rudens - DKR 2-o bataliono rezervistas, 1945 06 - A rinktinės 1 -o bataliono Dramblio būrio partizanas. Žuvo 1946 03 05 Rusių k., prie Neries. Palaikai išniekinti Žaslių turgaus aikštėje, užkasti Kliuko pušinėlyje. Ignas Gulbickas slapta atkasė ir perlaidojo Rusių k. kapinėse.

Jastremskas Antanas, Kazio, sl. Gluosnis, g. 1918 Paežerių k., Giedraičių vlsč. Nuo 1944 -B rinktinės Voldemaro būrio partizanas. Žuvo 1946 03 05 mūšyje Paežerių k. Užkastas Giedraičių žvyrduobėse.

Paškevičius Stasys, Juozo, g. 1931 Židiškių k., Kietaviškių vlsč. Nuo 1952 02 - Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Ėglio būrio partizanas. Žuvo 1953 03 05 nuo Žiežmarių 

Stalelionis Kajetonas, Jurgio, sl. Petras, g. 1928 Lepelionių k. Stakliškių vlsč. Pabėgęs iš sovietų armijos, nuo 1951 05 - Dainavos apygardos Dzūkų rinktinės Ėglio būrio partizanas. Žuvo 1953 03 05 mūšyje su Žiežmarių 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

 

GRYBAS Jonas, Benedikto - Aras, g. 1915 Raudgiryje, Kražių apyl., ūkininkų šeimoje. Partizanavo Tauragės apskr. Žuvo 1953 03 04 Gerčeliuose, Kražių v., pas Lansbergienę.

KEPARUTIS Juozas, kilęs iš Paserbenčio k., Kalnujų apyl., Raseinių apskr. Žuvo 1948 03 04 Šaukliuose, P. Rudaičio sodyboje, apsupus rusų kareiviams. Kartu žuvo S. Naruševičius, J. Nacas ir V. Petraitis.

NACAS Jonas, g. 1927 Sujainiuose, Paliepių apyl. 1948 03 04 Šaukliuose, stovyklaujant pas P. Rudaitį, 5 partizanus apsupo rusų kareiviai. Žuvo J. Nacas, S. Naruševičius, V. Petraitis ir J. Keparutis.

NARUŠEVIČIUS StasysJūreivis, g. 1919 Numgailiuose, Viduklės v. Būrio vadas. 1948 03 04, stovyklaujant Šaukliuose, P. Rudaičio sodyboje, partizanus apsupo rusu kareiviai. Žuvo Stasys ir trys būrio draugai - J. Nacas, J. Keparutis ir V. Petraitis.

PETRAITIS Viktoras, Jono, g. 1928 Paserbentyse, Kalnujų apyl., Raseinių r. 1948 03 04, partizanams stovyklaujant Šaukliuose pas Petrą Rudaitį, jie buvo rusų kareivių apsupti. Iš penkių partizanų žuvo keturi: V. Petraitis, J. Nacas, S. Naruševičius ir J. Keparutis.

ŠLAJUS Vaclovas - Svajūnas. Žuvo 1953 03 05 Bliūdsukiuose, Švėkšnos v., kartu su P. Tarvydu,

TARVYDAS Pranas - Sakalas, g. 1926 Šermukšniuose, Švėkšnos v. Partizanas nuo 1950 (pabėgo nuo tarnybos okupacinėje kariuomenėje). 1952 sausio mėn. Tvaskučiuose, Švėkšnos v., buvo sunkiai sužeistas. Žuvo 1953 03 05 Bliūdsukiuose, Švėkšnos v. Kartu žuvo V. Šlajus.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

 

Foto: Antanas Dulskis, slapyvardis „Pipiras", gim. 1912 m. Zavecku km., Janku valsc., Šakiu apskr.

Partizanavo „Tauro" apygardos Žalgirio rinktineje. Žuvo 1946 m. kovo 5 d.

Antanas Dulskis (slapyvardis „Pipiras") buvo labai narsus ir bebaimis partizanas. Taisydavo vyrams ginklus ir padarydavo naujus. Su visais buvo nuoširdus ir draugiškas. Karštai mylejo savo Tevyne ir nuo ankstyvosios jaunystes nekente komunistu, sakydavo, kad tai tinginiai, girtuokliai ir melagiai. Jis bedirbdamas pas ukininkus pakankamai ju prisižiurejo, su jais dirbdavo ir girdedavo ju kalbas bei nuomones, todel ju ir nekente. Mylejo savo šeima ir jos pasiilges leisdavosi i kelione aplankyti. „Pipiras" dalyvavo ne vienose žiauriose kautynese ir ne vienam raudonajam pipirino padus.

https://partizanai.org/failai/html/suvalkijos-kovu-aidai.htm

Mizeras, Juozas -  Serafinas . 1918 04 25 Mizeru k. Partizanas nuo: 1945 05 20 Skyriaus vadas Žuvo: 1947 03 05 Miceviciu k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Kasperavičius Antanas - Robinzonas iš Ilgakiemio k. 1921-1947.03.05. Žuvo Jurginiškių k. su P. Stravinsku ir K. Maceina. Geležinio Vilko rinktinė.

Maceina Klemensas - Griausmas iš Giniūnų k. 1923- 1947.03.05. Žuvo Jurginiškių k. prie Mauručių. Kartu žuvo P. Stravinskas ir A. Kasperavičius. Geležinio Vilko rinktinės kulkosvaidininkas.

Stravinskas Povilas - Gluosnis iš Mačiūnų k. Prienų vlsč. 1923-1947.03.05. Žuvo Jurginiškių k. Garliavos vlsč. kartu su K. Maceina ir A. Kasperavičiumi. Partizanų Morkūnų pusbrolis. Geležinio Vilko rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm