Vasario 27-28 d. žuvę partizanai

1949 m. vasario 28 d. Kauno aps. Veiverių vls. (dabar – Kauno r. sav.) Girininkų II k. MGB vidaus kariuomenės 298-ojo šaulių pulko kareiviai vykdė karinę čekistų operaciją.

Jos metu Vinco Klimausko namuose aptiktas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo bunkeris, kuriame slėpėsi 5 partizanai. Per susišaudymą žuvo 4 partizanai: Birutės rinktinės vadas Stanislovas Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkas Andrius Naudžius-Beržas, Arlausko kuopos vadas, rinktinės štabo viršininkas Jonas Skučas-Kęstutis ir būrio vadas Bronius Naudžius-Žiemys.

Pietų Lietuvos partizanų sritis. Atlasas, V., LGGRTC, 2008, p. 142, 143, 204.

 

Kryžius 1949 m. vasario 28 d. bunkeryje žuvusiems Tauro apygardos Birutės rinktinės vadui S. Jaloveckui-Kiškiui, Mindaugui, rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininkui A. Naudžiui-Beržui, rinktinės štabo viršininkui, Arlausko kuopos vadui J. Skučui-Kęstučiui ir būrio vadui B. Naudžiui-Žiemiui atminti. Bendras paminklo ir atminimo lentos vaizdas. Kauno r. sav. Alšėnų sen. Girininkų II k. Aut. J. Mitkus ir O. Klimanskytė-Jočionienė. Atidengtas 1997 (ar 1998) m. Fotogr. D. Žygelis, 2005 m.

Stanislovas (Stasys) Jaloveckas-Kiškis, Mindaugas
1923 04 21–1949 02 28

Stanislovas (Stasys) Jaloveckas gimė 1923 m. balandžio 21 d. Marijampolės aps. Veiverių vls. Tarputiškės k. Gyveno Marijampolės aps. Veiverių vls. Kampinių k. Moksleivis. Nuo 1945 m. balandžio mėn. Tauro apygardos Geležinio Vilko kuopos (vadas Alfonsas Arlauskas-Vilkas) 4-ojo būrio partizanas. 1947 m. pavasarį paskirtas Geležinio Vilko kuopos vadu. 1948 m. gegužės mėn. jam suteiktas jaunesniojo puskarininkio laipsnis. 1949 m. sausio 10 d. laikinai einančio Tauro apygardos vado pareigas Viktoro Vitkausko-Saidoko įsakymu nuo 1948 m. gruodžio 15 d. paskirtas Tauro apygardos Birutės rinktinės vadu.

2003 m. gruodžio 23 d. S. Jaloveckui pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 2004 m. vasario 27 d. įsakymu jam suteiktas majoro laipsnis.

Jonas Skučas-Kęstutis
1921 (1923)–1949 02 28

Jonas Skučas gimė 1921 (1923) m. Marijampolės aps. Veiverių vls. Girininkų II k. Partizanas nuo 1948 m. kovo 15 d.
Buvo paskirtas Geležinio Vilko kuopos vadu, vėliau – Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo viršininku.

Andrius Naudžius-Tėvelis, Beržas
1924–1949 02 28

Andrius Naudžius gimė 1924 m. Marijampolės aps. Veiverių vls. Girininkų II k. 1944 m. mobilizuotas į okupacinę sovietų kariuomenę. Pabėgo. Nuo 1945 m. sausio 20 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko kuopos (vadas Alfonsas Arlauskas-Vilkas) partizanas, vėliau paskirtas Tauro apygardos Birutės rinktinės štabo Žvalgybos skyriaus viršininku.
1998 m. gegužės 18 d. A. Naudžiui pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo leitenanto laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 15 d. dekretu apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Bronius Naudžius-Špokas, Žiemys
1926–1949 02 28

Bronius Naudžius gimė 1926 m. Marijampolės aps. Veiverių vls. Girininkų II k. Nuo 1944 m. spalio 10 d. Tauro apygardos Geležinio Vilko kuopos (vadas Alfonsas Arlauskas-Vilkas) partizanas, vėliau paskirtas partizanų būrio vadu.
1998 m. gegužės 18 d. B. Naudžiui pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministerijos 1998 m. gegužės 20 d. įsakymu jam suteiktas vyresniojo puskarininkio laipsnis, Lietu vos Respublikos Prezidento 2001 m. gegužės 15 d. dekretu apdovanotas Kariuomenės kūrėjų savanorių medaliu.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2014/02/201402_tauro.pdf

 

Matveikis (Matveika) Pranas - Dūdelė, Dūda iš Dambravinos k. Kazlų Rūdos vlsč. 1902-1947.02.28. Latvis, po I pasaulinio karo augęs Lietuvoje, pas ūkininką Stankevičių. Partizanuose nuo 1945 m. Žandaro būrys. Žuvo Agurkiškės miške ties Runkių k. Užkastas Skausmo kalnelyje.

Naudžiai iš Antrųjų Girininkų k. 2 broliai. Žuvo tėviškėje 1949.02.28. Birutės rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Antanas Kazakevičius-Viesulas, Audros b. Ž.1953 02 27.

Alfonsas Svilas-Streikus, Rokiškio vls., Audros b. Ž.1953 02 27.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

JUKNA Bronius, g. 1926 Dirvonuose, Eržvilko v. Buvo stribas, vėliau Rolando būrio partizanas. Žuvo 1947 02 27 Pocaičiuose, Rutkiškių apyl. 1992 palaikai perlaidoti į Jurbarko kapines.

KAMINSKAS Petras, Antano, g. 1921 Reksčiuose, Tauragės apskr. Partizanas nuo 1946 kovo mėn. Kovojo Neptūno, vėliau Nemuno vadovaujamoje III kuopoje. Veikė Šilalės - Šilutės apylinkėse. Suimtas. Sušaudytas 1949 02 27.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

RAŠKEVIČIUS BRONIUS - Tauras, g.1929 m. Baltušavos (Jašiškio) k., Skiemonių vls. Paimtas į sovietų armiją 1950 05 29 su dviem draugais pabėgo ir slapstėsi apie tėviškę su Br.Tumasioniu, J.Apacianka. 1951 05 įstojo į Liūto būrį. 1952 m. slapstėsi Klykūnų k. Gavusi slapto pranešėjo Gegutės informaciją, 30 čekistų grupė 1952 02 28 miško kirtime užtiko bunkerį, iš kurio iššoko du partizanai. Justinas Apacianka buvo suimtas, o Bronius Raškevičius nušautas.

SVILAS ALFONSAS - Streikus, g.1928 m. Drageliškių k., Dusetų vls. Audros būrio partizanas Nušautas prie Kušlių miško 1953 02 28, kai agentai smogikai suėmė būrio vadą Ant. Kazakevičių, iškvietę į tariamą pasitarimą. Palaidojimo vieta nežinoma.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Krivošejevas Aleksandras, Jakovo, sl. Kovas, g. Karmėlavos vlsč. 1944 10 suimtas ir išvežtas į filtracinį lagerį Kalvarijoje. Vežant į Rusiją Mauručiuose iš traukinio pabėgo. A rinktinės 6-o bataliono Riešuto būrio partizanas. Žuvo 1948 02 27 Kauno aps.

Drulia Bernardas, Vinco, g. 1907 Pašulių k., Rumšiškių vlsč. DKR partizanas. Suimtas 1944 10 31. Nuteistas mirti. 1945 02 28 nužudytas NKGB vidaus kalėjime Vilniuje. Palaikai užkasti masinėje kapavietėje Tuskulėnuose. 

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm