Vasario 24-25 d. žuvę partizanai

Kazimieraičio rinktinės partizanai pratybose.
Stovi pirmas iš kairės -Lionginas Baliukevičius-Dzūkas,
antras - Julius Makarevičius-Varpas, trečias - Vaclovas Voveris-Žaibas.
Už krūmo - Jonas Radžiūnas-Burokas. 1947 m. vasara.
(Genocido aukų muziejus)

Makarevičius Julius-Varpas gimė 1928 m. Alytaus apskrities Merkinės valsčiaus Panedzingės kaime. Į partizanų gretas įstojo 1946 r Priklausė Dainavos apygardos Geležinio Vilko rinktinei. Nuo 1948 m. - rinktinės štabo narys, nuo 1950 m. - rinktinės vadas. Žuvo 1952 m. vasario 25 d. Kalesninkų miške netoli Mieliūnų kaimo bandydamas prasiveržti iš apsupto bunkerio. Kartu žuvo partizanė Elena Ašmenskienė-Vėtra, o Petras Ašmenskas-Jovaras ir Petras Luiza-Šernas buvo sužeisti ir paimti į nelaisvę. (Kai kuriuose šaltiniuose Julius Makarevičius-Varpas yra minimas kaip Julius Makarevičius (Makaraitis)-Žilvitis.)
https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Čekistai paruošė smulkų Eumo kuopos likvidavimo planą, tačiau iki 1946 02 24 Eumas buvo nepagaunamas.

Tą dieną 4 partizanai rogėmis išvažiavo į Prienų rajoną paimti sunkiai sužeistus partizanus brolius Prajeras, Erelį ir Meteorą. Nežinojo, kad jų pasiruošimą seka išdavikas Milišauskas. Vyrams privažiavus Pužiškių kaimo gyventojo Šiugždinio sodybą, čekistai paleido uraganišką ugnį. Ilgiau nei pusę valandos vyko kova. Partizanų padėtis buvo sunki - jokios priedangos, atviras laukas, enkavedistai turėjo geras pozicijas, juos dengė sodybos, medžiai. Visi partizanai žuvo. Jų kūnus nuvežė į Šilavotą, vėliau - į Marijampolę, kur išvertė prie saugumo namo Vytauto gatvėje. Fotografavo, rodė suimtiesiems, laikomiems čia pat rūsiuose, klausinėjo, ar nepažįsta. Apklausa buvo bevaisė. Po kelių dienų kūnus nuvežė Marijampolės - Kauno plentu ir išvertė Dumčiaus lauke esančiame apkase. Žmonės kelias dienas lenkėsi tos vietos, kiti mėgino ieškoti savųjų... Pagaliau kaimo seniūnas liepė užkasti.

Pužiškių kaime žuvo:

1.    Jonas Demikis - Eumas (Almas) - Geležinio Vilko rinktinės Vytauto kuopos vadas

2.    Klemensas Garbaravičius - Ąžuolas

3.    Juozas Medelis - Pavasaris

4.    Nastazija Rinkevičiūtė - Nastė, med. sesuo.

Visi jie 1990 metais perlaidoti į Marijampolės partizanų kapus.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

 

Povilas Laužikas-Liudas, Subačiaus vls., Astravu k., Zubrio b. Ž.1951 02 24.

"1953 m. vasario 25 d. (...) Panevėžio MGB Gitėnų miške (57 kvartale) netoli Vižikių k. Panevėžio r. vykdė čekistinę-karinę operaciją, kurios metu likviduoti:

Vyties apyg[ardos] vado pavaduotojas, Žaliosios rinkt[inės] vadas Stasys Kulys, Jono-Briedis, Visvaldas, g.1914 m. Leningrade, iš prekybininkų, partizanauja nuo 1944 m., išsilavinimas 4 gimnazijos klasės, vokiečių okupacijos metu buvo Pumpėnų policijos vachmistru, part[izanų] laipsnis -leitenantas.

Žaliosios rinkt[inės] štabo organizacinės-ūkinės dalies viršininkas Juozas Galiauskas, Alekso-Juozas, Martynas, Audris, g.1922 m. Venslaviškių k. Panevėžio r., iš buožių, 1949 m. pabėgo iš sulaikymo ir įstojo į partizanų būrį, part[izanų] laipsnis - j.viršila.
Paimta: du automatai, du pistoletai, dvi granatos, 187 patronai, maisto produktai, įvairūs daiktai (tarp jų pranešėjo puskailiniai).

Petras Meškėnas, Subačiaus gel.st., ž.1947 02 25.

Vladas Bukinas-Montekristas, Rokiškio vls. Ž.1946 02 25.

Jonas Gaidelionis, Pumpėnų vls., Krinčino mstl., Šato b. Ž.1948 02 25.

Pranas Meškėnas, Subačiaus gel. st., Vyžuonos b. Ž.1947 02 25.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

1945 02 12 Musninkų vlsč. partizanai nukovė 9 milicininkus, todėl jau 24—25 d. Čiobiškio apylinkėse vyko didelės gaudynės. Jų metu žuvo kuopos vadas Albertas Rudys-Neptūnas.

Rudys Albertas, sl. Žirniukas, Neptūnas, g. Totoriškių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 - DKR partizanas, žvalgybos būrio, 1945 - 1-o bataliono orgkuopos (3-os kuopos) vadas. Žuvo 1945 02 24 Čiobiškyje.

Bauras Kazys, Jono, sl. Varguolis, g. 1925 09 14 Bagdoniškių k., Kaišiadorių vlsč. Nuo 1945 - DKR, A rinktinės Perkūno kuopos partizanas. Žuvo 1947 02 25/26 Kalniškių k., Kazio Savicko sodybos kluone,

Cesiūnas Algis, sl. Neptūnas, g. 1928 Medinų k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 - DKR partizanas. Žuvo 1945 02 25 Medinų k., bandant prasiveržti iš apsupties.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

KAUŠYLA ANTANAS, Vinco, g.1889 m. Kuktiškėse. Žuvo 1945 02 25 Buitū-nų k., Kuktiškių vis.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1948 m. vasario 24 d. pagal agento Drugio - Rybinsko slaptą pranešimą MGB kariuomenė krėtė Mižonių kaimą. Žuvo Bombonešis - Vytautas Barbatavičius, g. 1928 m. Kudrėnų kaime. 

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Demikis Jonas-Almas, Eumas. G. 1915 m. Kuktiškių k. Sasnavos vlsč. Marijampolės apskr. Mokytojas. 1945 m. pavasarį Sasnavos vlsč. Varnabūdės miške organizavo partizanų būrį ir jam vadovavo. 1945 m. rudenį buvo paskirtas laikinai eiti Vytauto kuopos vado pareigas. Žuvo, patekęs į pasalą 1946.02.24 Pužiškių k. Šilavoto vlsč.

Jotautas - Garnys nuo Šilavoto. Sunkiai sužeistas, mirė 1946.02.24 Pužiškių k. Šilavoto vlsč.

Medelis Juozas - Pavasaris iš Kelmynės k. 1912- 1946.02.24. Žuvo Pužiškių k. Šilavoto vlsč. kartu su Eumu.

Rinkevičiūtė Anastazija - Našlė, Nastė, Sesuo Nastė. G. 1918 m. Mačiūnų k. Prienų vlsč. Medicinos sesuo. Žuvo 1946.02.24, patekusi į pasalą Pužiškių k. Šilavoto vlsč. kartu su grupės vadu J. Demikiu-Eumu, Almu. Partizanuose nuo 1945 m.

Šiugždinis Pranas - Dragūnas. 1929-1949.02.24. G. Sokonių k. Jiezno vlsč. 1948 m., suėmus V. Mažeiką -Mindaugą, išvengęs suėmimo, Pranas išėjo į partizanus ir birželio 30 d. buvo priimtas į Tauro apygardos Geležinio Vilko rinktinės 51 kuopos I būrį. Žuvo Buktos k. Birštono vlsč.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm