Vasario 23 d. žuvę partizanai

 

Paminklas 1946 m. vasario 23 d. šioje vietoje buvusioje Medzeliauskų sodyboje kautynėse žuvusiems būrio vadui Motiejui Beleckui-Paleckiui, jo pavaduotojui Bronislovui Pakalniui-Aukštikalniui ir dvidešimčiai partizanų atminti. Bendras paminklo ir įrašo jame vaizdas. Pakruojo r. Guostagalio sen. Uniūnų k. Atidengtas 1996 m. liepos 20 d. A. Malinauskaitės nuotr.,2004 m.

1946 m. vasario 23 d. Joniškio aps. Linkuvos vls. Uniūnų k. (dabar – Pakruojo r. sav.) NKVD vidaus kariuomenės 25-ojo šaulių pulko kareiviai ir NKVD Vaškų vls. poskyrio stribai vykdė karinę čekistų operaciją. Gyventojų Medzeliauskų sodyboje buvo aptikti partizanai. Mūšyje, kuris truko nuo 12.30 iki 16 val. žuvo 22 partizanai (5 iš jų – padegtame name). Kautynių metu taip pat žuvo 2 NKVD kariuomenės kariai.

Žuvusių partizanų palaikai niekinti Vaškuose, Pasvalyje, Joniškėlyje. Čia, priešais NKVD Joniškėlio valsčiaus poskyrį, 1946 m. vasario 25 d. buvo atliktas žuvusiųjų atpažinimas. Kovo naktį iš 3 į 4 d. 12-os žuvusiųjų palaikai buvo nuvežti prie Girelės miško, apdėti malkomis ir padegti, tačiau sušalę kūnai tik apdegė. Žuvusių partizanų artimieji slapta, rizikuodami savo gyvybę, penkių partizanų palaikus pavogė ir palaidojo. Likusių septynių partizanų – M. Belecko, B. Pakalnio, J. Bajoriūno, A. Biliūno, J. Momeniškio J. Petrausko ir J. Žandario – palaikai vietos valdžios įsakymu kovo 9 d. buvo užkasti vienoje duobėje.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas,
Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 32-33.

MOTIEJUS BELECKAS- PALECKIS
1919 05 08–1946 02 23

Motiejus Beleckas gimė 1919 m. gegužės 8 d. Šiaulių aps. Linkuvos mstl. Leonardo Belecko ir Justinos Agintaitės-Beleckienės šeimoje. Ten ir gyveno.
Partizanų būrio, veikusio Biržų aps. Joniškėlio ir Šiaulių aps. Linkuvos, Pakruojo valsčiuose, vadas.

BRONISLOVAS (BRONIUS) PAKALNIS -AUKŠTIKALNIS
1896 07 19–1946 02 23

Bronislovas (Bronius) Pakalnis gimė 1896 m. liepos 19 d. Gyveno Šiaulių aps. Linkuvo mstl.
Nuo 1944 m. kpt. Petro Paltaroko-Algimanto būrio partizanas, vėliau – partizanų būrio vado M. Belecko-Paleckio pavaduotojas.
2004 m. birželio 1 d. B. Pakalniui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

JONAS BAJORIŪNAS- VAKARAS, VARNIUKAS
1927 06 18–1946 02 23

Jonas Bajoriūnas gimė 1927 m. birželio 18 d. Gyveno Šiaulių aps. Linkuvos vls. Gailionių k. Baigė Gailionių pradžios mokyklą. Mokėsi Joniškio mechanizacijos mokykloje.
Nuo 1944 m. kpt. P. Paltaroko-Algimanto, vėliau – M. Belecko-Paleckio būrio partizanas.
2003 m. spalio 1 d. J. Bajoriūnui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

POVILAS BARAUSKAS
1924 08 16–1946 02 23

Povilas Barauskas gimė 1924 m. rugpjūčio 16 d. Biržų aps. Joniškėlio vls. Šiukštonių k. Mikalojaus Barausko ir Onos Stapulionytės-Barauskienės šeimoje.

ADOLFAS BILIŪNAS- CVIRKA
1924–1946 02 23

Adolfas Biliūnas gimė 1928 m. Gyveno Šiaulių aps. Linkuvos mstl.

JONAS BLAVIEŠČIŪNAS- CIONGAS
1910 11 19–1946 02 23

Jonas Blavieščiūnas gimė 1910 m. lapkričio 19 d. Šiaulių aps. Linkuvos vls. Lumbelių k.
Gyveno Šiaulių aps. Linkuvos vls. Zimbiškių k. Lietuvos šaulių sąjungos narys.
Nuo 1944 m. kpt. P. Paltaroko-Algimanto, vėliau – M. Belecko-Paleckio būrio partizanas.
Žmona Girelės miške atpažintus vyro palaikus naktį parsivežė namo ir slapta palaidojo savo sodyboje Lumbelių k. Šiuo metu kapą žymi antkapinis kryžius.
2002 m. balandžio 18 d. J. Blavieščiūnui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

KAZYS JANELIŪNAS- VOVERĖ
1926–1946 02 23

Kazys Janeliūnas gimė 1926 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.
Palaikai buvo palaidoti Valdeikių k. kapinėse (dabar Pasvalio r. Joniškėlio sen.). 

BRONIUS JANUŠEVIČIUS- ŽIRNIS
1926–1946 02 23

Bronius Januševičius gimė 1926 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.
Palaikai buvo palaidoti Nakiškių k. kapinėse (dabar Pasvalio r. Joniškėlio sen.).

BRONIUS MOMENIŠKIS
1923–1946 02 23

Bronius Momeniškis gimė 1923 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.
Teigiama, kad palaikai buvo palaidoti Valdeikių k. kapinėse (dabar Pasvalio r. Joniškėlio sen.).

JONAS MOMENIŠKIS- LIONGINAS
1921 (1923)–1946 02 23

Jonas Momeniškis gimė 1921 (1923) m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.

NAUDŽIŪNAS
1920–1946 02 23

Naudžiūnas gimė apie 1920 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Pamūšių k.

MYKOLAS PAKARNA
1916–1946 02 23

Mykolas Pakarna gimė 1916 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Noreikonių k.

IGNAS PALTAROKAS
1916 (1918)–1946 02 23

Ignas Paltarokas gimė 1916 (1918) m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Narteikių k.
Palaikai buvo palaidoti Narteikių k. kapinėse (dabar Pasvalio r. Joniškėlio sen.).

JURGIS PETRAUSKAS- RASPUTINAS, DOBRAS
1914–1946 02 23

Jurgis Petrauskas gimė 1914 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Gailionių k.

BALTRAMIEJUS PLUKAS- VARNĖNAS, ŠARŪNAS
1921 08 20–1946 02 23

Baltramiejus Plukas gimė 1921 m. rugpjūčio 20 d. Gyveno Šiaulių aps. Linkuvos vls. Guostagalio k.
Partizanas nuo 1944 m.
2006 m. balandžio 27 d. B. Plukui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

KAZIMIERAS POŽĖLA
1891–1946 02 23

Kazimieras Požėla gimė 1891 m. Gyveno Šiaulių aps. Linkuvos vls. Ūdekų k.

ANTANAS ŠIMOLIŪNAS
1902 10 27–1946 02 23

Antanas Šimoliūnas gimė 1902 m. spalio 27 d. Biržų aps. Joniškėlio vls. Jurgeniškių k. Juozapo Šimoliūno ir Onos Baltrūnaitės-Šimoliūnienės šeimoje.

KAZIMIERAS ŠIMOLIŪNAS
1918 11 10–1946 02 23

Kazimieras Šimoliūnas gimė 1918 m. lapkričio 10 d. Biržų aps. Joniškėlio vls. Meškalaukio k. Adomo Šimoliūno ir Elžbietos Lindaitės-Šimoliūnienės šeimoje.

PETRAS ŠIMOLIŪNAS- BRENDYLA
1925 06 10–1946 02 23

Petras Šimoliūnas gimė 1925 m. birželio 10 d. Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.
Juozapo Šimoliūno ir Onos Šimoliūnaitės-Šimoliūnienės šeimoje.

STANISLOVAS ŠIMOLIŪNAS
?–1946 02 23

Stanislovas Šimoliūnas gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Valdeikių k.

PETRAS TINTERIS
1916–1946 02 23

Petras Tinteris gimė 1916 m. Gyveno Biržų aps. Joniškėlio vls. Nakiškių k.

JUOZAPAS ŽANDARIS- MŪSIŠKIS
1926 08 26–1946 02 23

Juozapas Žandaris gimė 1926 m. rugpjūčio 26 d. Šiaulių aps. Linkuvos vls. Titonių k.
Baigė Titonių pradžios mokyklą. Mokėsi Linkuvos gimnazijoje. 1944 m. gruodžio 20 d. įsidarbino Joniškėlio plytinėje betonuotoju.
Nuo 1945 m. balandžio 15 d. kpt. P. Paltaroko-Algimanto, vėliau – M. Belecko-Paleckio būrio partizanas.
1999 m. lapkričio 15 d. J. Žandariui pripažintas kario savanorio statusas (po mirties).

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201602_partizanu_zutis.pdf

 

Sukackas, Zigmas sl.Gediminas 1926 05 17 Dulgininkų k. 1945 02 05 Eilinis 1945 02 23 Panaros k.

Sadauskas, Bronius sl. Smilga 1942 05 15 Buteliznos k. 1945 04 10 Eilinis 1945 02 23 Panaros k.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Pacevičius Jonas - Vyturys iš Mergutrakio k. Sangrūdos vlsč. 1923-1945.02.23. Pirmoji Vytauto rinktinės 4-osios kuopos auka. Žuvo prie savo namų, išpartizana vęs vos keliolika dienų.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

AUGUTIS STASYS, g.1923 m. Šeimyniškių k., Utenos vls. Paskelbus mobilizaciją ir prasidėjus gaudynėms, išėjo į partizanus. Žuvo 1945 02 23 Pašilių miške, Vyžuonų vis.

KYBARTAS ANTANAS, gimęs Sirutiškio k., Utenos vls. Praėjus frontui, suorganizavo Vytauto partizanų būrį ir jam vadovavo. Žuvo 1945 02 23 Vyžuonų šile, prie Pašilių kaimo.

RIAUBA ANTANAS, g. 1907 m. Sprakšių k., Vyžuonų vls. Nepriklausomybės metais tarnavo pasienio policininku. Praėjus frontui, slapstėsi, paskui išėjo partizanaut. Žuvo 1945 02 23 su Stasiu Augučiu ir Dominyku Valančiūnu prie Sprakšių šilo. Užkastas šone Vyžuonų kapinių.

VALANČIŪNAS DOMAS, g.1923 m. Galelių k., Vyžuonų vls. Partizanas. Žuvo Vyžuonų šile 1945 02 23 kartu su A.Riauba, S.Augučiu, A.Kybartu (būrio vadas). Buvo užkastas netoli Vyžuonų, prie Kartuvių kalno, paskui slapta perkeltas į Vyžuonų kapines.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Pasinaudojus Ukmergės aps. skyriaus turimais operatyviniai duomenimis, 1946 02 17 Padaciūnų k. buvo surengta pasala. Jos metu žuvo E. Svilo-Slyvos partizanų būrio vadas Albinas Gurkšnys-Kernius. Partizano palaikai buvo niekinti Širvintose. Užkasimo vieta nežinoma. Partizano atminimui žuvimo vietoje Padaciūnų k., Širvintų seniūnijoje, 2004 m. pastatytas atminimo ženklas.

Gurkšnys Albinas, Prano, sl. Kernius, g. 1922 Viršuliškių k., Musninkų vlsč. Paspėrių girios eigulys. Nuo 1944 08 - DKR Slyvos būrio partizanas, 1945 01 - kuopos būrio vadas. Žuvo 1946 02 17 Padaciūnų k., Širvintų vlsč., patekę į pasalą pas Brasiūnus (ištremti 1949 03 27), išduotas MGB agento. Palaikai išniekinti Širvintose, iš kur žmonės išvogė ir palaidojo nežinomoje vietoje. 1945 08 17 į Permės sr., Kugymko r. ištrėmė motiną Veroniką Gurkšnienę (g. 1898) kartu su seserimis Augenija (g. 1929), Aldona (g. 1931) ir jauniausiu broliu Antanu (g. 1942), tėvas Pranas (g. 1895) ir sesuo Anelė išsislapstė Lietuvoje. 

Zaleckis Juozas, Jono, sl. Tėvas, g. 1909 Linelių k., Vandžiogalos vlsč. A rinktinės partizanas. Žuvo 1948 02 23 Pužaičių k

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm