Lapkričio 24 d. žuvę partizanai

Tauro apyg. vadas Viktoras Vitkauskas-Saidokas, Šturmo tėvūnijos skyriaus vadas Aleksandras Povilaitis-Riešutas, Žalgirio rn. vadas Feliksas Žindžius-Tigras, Žalgirio rn. ūkio skyriaus viršininkas Pranas Bastys-Dūmas. 1950 m. vasara

Šaltinis: https://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-29-t-2001/3783-tauro-apygardos-vadas-viktoras-vitkauska-saidokas-karijotas

Aleksandras Povilaitis - Riešutas gimė prie Lekėčių. Partizanauti išėjo dar nesibaigus karui. Dalyvavo garsiajame Sutkų mūšyje už Jančų esančiose Valkų kalvose. Kautynėse buvo sužeistas. Išsigydė ir tęsė kovą. Aleksandro motiną ištrėmė į Sibirą 1945 m., brolį ir seserį suėmė ir nuteisė. Alesius, kaip jį vadino kovos draugai, matyt gimė po laiminga žvaigžde, nes, kiek kartų pakliūdavo į sudėtingas situacijas, tiek kartų laimingai išsisukdavo.

Žuvo 1950 m. lapkričio 24 d. Jančų kaime J.Guogos sodyboje, ją apsupus jungtinėm stribų ir garnizono kareivių pajėgom. Apsupti partizanai atsišaudė iki paskutinio šovinio. Jiems pasibaigus, bėgo miško link ir buvo nukauti. Su Riešutu žuvo Algimantas Matusa - Našlaitėlis. Jų kūnus atvežė į Lekėčių NKVD būstinės kiemą išniekinimui. Po kelių dienų ten ir užkasė.

1989 m. rugsėjo 9 d. politinių kalinių, tremtinių ir Vidmanto Mašanausko iniciatyva partizanų palaikai buvo perlaidoti į Lekėčių kapines. Pastatytas paminklas.

Matusa Algimantas - Našlaitėlis. ? - 1950 11 24. Žuvo Janučių k. Lekėčių vlsč. Žuvo kartu su Riešutu.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Kemežys Tomas - Kęstutis iš Pašventupio k. Prienų vlsč. 1908(?)-1945.11.24. Būrio vadas. Žuvo Kalviuose. Geležinio Vilko rinktinė.

Matusevičius (Matusa) Algimantas - Našlaitėlis. G. 1930 m. Pavilkijo k. Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1950.04. Žuvo 1950.11.24 Jančių k. Lekėčių vlsč.

 Švyturys (pavardė nežinoma) iš Prienų vlsč. Alksniakiemio k. 1919-1945.11.24. Žuvo Prienų vlsč. Kalvių k. Geležinio Vilko rinktinė.

Turkas (pavardė nežinoma). Žuvo 1945.11.24 Prienų vlsč. Kalvių k. Geležinio Vilko rinktinė.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Stumbras - Alfredas Treinys iš Gaspariškio k., ž. 1948 11 24

DUMBRAVA ALFONSAS - Aidas, g.1923 m. Vajasiškio bažnytkaimy, Zarasų aps. Partizanas, priklausė Jono Dudėno - Vyno būriui. Kazio Judvalkio pakviesti į Polekniškio k. pasiimti automato, keturi partizanai buvo spec. preparatu užmigdyti ir suimti, o sargyboje paliktas A.Dumbrava tą pačią naktį 1951 11 24 buvo užmuštas

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Butkevičius (Butkus) Motiejus, Motiejaus, sl. Kirstukas, Narsutis, g. 1922 Kalniškių k., Kaišiadorių vlsč. 1945 pradžioje mobilizuotas į kariuomenę, pabėgo iš ešelono pakeliui į frontą, kartu su Z. Žičiumi ir J. Kasperavičiumi. Nuo 04 10 - A rinktinės 3-o bataliono 2-os kuopos partizanas. Suteiktas partizanų grandinio laipsnis. 1947 padirbtais dokumentais Prano Paškausko vardu gyveno Vilniuje ir vykdė apygardos vado Uosio užduotis. Žuvo 1947 11 24 Rečionių k., Žaslių vlsč., nušautas bandant bėgti. Užkastas skardyje, už kyšius stribams artimieji palaikus išpirko ir perlaidojo Navasodų k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm