Lapkričio 23 d. žuvę partizanai

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai ir ryšininkės. Pirmoje eilėje iš kairės: Darbėnų (Vizbuto) kuopos partizanas Jonas Šlyma-Petras, rinktinės ryšininkė Elena Kniežaitė-Gegutė, Palangos (Narimanto) kuopos vadas Steponas Skersys-Kovas, Darbėnų (Vizbuto) kuopos partizanė Barbora Kniežaitė-Audra, rinktinės partizanė Leonora Viluckaitė-Širšynė. Antroje eilėje iš kairės: pirmas – Bronius Salys-Žilvitis, antras – Palangos (Narimanto) kuopos Agitacinio propagandinio skyriaus viršininko pavaduotojas Stasys Lisauskas-Antanas. Trečioje eilėje penktas iš kairės rinktinės vadas Kazimieras Kontrimas-Montė, Tėvas. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

1951 m. lapkričio 23 d. Kretingos r. Anužių k. (dabar – Kretingos r. sav.) MGB kariuomenės kareiviai vykdė čekistų operaciją. Jos metu partizanų rėmėjo Prano Narkaus sodybos daržinėje buvo aptiktas bunkeris. Nenorėdami pasiduoti, nusišovė jame slėpęsi Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Antanas Jonauskas-Genys ir partizanė Elena Kniežaitė-Gegutė.

Žuvusių partizanų palaikų užkasimo vieta neišaiškinta.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, Vilnius: LGGRTC, 2010, p. 219.

ANTANAS JONAUSKAS- GENYS

1920–1951 11 23

Antanas Jonauskas, Antano, gimė 1920 m. Kretingos aps. Kartenos vls. Dauginčių k.

1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. buvo gen. Povilo Plechavičiaus įkurtos Lietuvos vietinės rinktinės karys. Vokiečiams rinktinę išformavus, grįžo namo.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai dirbo Kartenos vls. Dauginčių apylinkės pirmininko pavaduotoju, vėliau – Kartenos vls. mokesčių inspektoriumi.

Buvusio Žemaičių apygardos Kardo rinktinės ryšininko karteniškio Juozapo Antano Viluckio duomenimis, iš pradžių buvo užverbuotas slaptu NKVD Kretingos aps. skyriaus informatoriumi. Vėliau ryšius su sovietų represinėmis struktūromis nutraukė ir 1948 m. tapo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Kartenos (Buganto) kuopos partizanu.

1950 m. liepos mėn. LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2N valdybos 1-ojo skyriaus 4-ojo poskyrio pažymoje apie Žemaičių apygardos sudėtį ir veiklą nurodoma, kad A. Jonauskas-Genys 1949 m. ėjo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Operacinio (taip dokumente) skyriaus viršininko pareigas.

1951 m. sausio 26 d. LSSR valstybės saugumo ministerijos (MGB) 2N valdybos 1-ojo skyriaus pažymoje apie Žemaičių apygardos rinktinių sudėtį nurodoma, kad A. Jonauskas eina Kardo rinktinės štabo viršininko pareigas.

ELENA KNIEŽAITĖ- GEGUTĖ

1928 09 28–1951 11 23

Elena Kniežaitė gimė 1928 m. rugsėjo 28 d. Kretingos aps. Darbėnų vls. Vaineikių Medsėdžių k. Pranciškaus Kniežo ir Uršulės Šidlauskytės-Kniežienės šeimoje.

Iki 1949 m. priklausė Žemaičių apygardos Kardo rinktinės Darbėnų (Vizbuto) partizanų kuopai. 1949 m., slėpdamasi nuo suėmimo, tapo partizane. 

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2016/201611_ZA_zutis.pdf

 

Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanai 1950 m. Iš kairės: Povilas Jankauskas-Alksnis, Algirdas Varnas-Gaidelis, Teodoras Kviklys-Klajūnas, Kazimieras Ivanauskas-Aras, Bronius Morkūnas-Diemedis (VŽM)

IVANAUSKAS Kazimieras, Juozo-Aras, gim. 1927 m. Jurzdiko k., Debeikių vls., bežemis. Vytauto apygardos Liūto rinktinės Aro būrio partizanas. Suimtas 1951 m. lapkričio 14 d., Varkujų k., Debeikių vls. Nuteistas mirties bausme, sušaudytas 1952 m. lapkričio 23 d. Vilniaus MGB kalėjime.

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Kumikevičius Antanas - Gusaras. G. 1917 m. Telšių apskr. prie Varnių. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje Seredžiaus kareivinėse drauge su Gailiūnu iš Staliorių k. Lukšių vlsč. Po tarnybos Gailiūnas jį parsivedė į Staliorius, kur bernavo. Žuvo 1946.11.23 Ožkinių k. pas Varanauską kartu su P. Valaičiu-Nevėžiu.

Valaitis Pranas -Nevėžis. G. 1921 m. Šunkarių k. Lukšių vlsč. Partizanavo drauge su broliais nuo 1944 m. Žuvo Ožkinių k. pas Varanauską 1946.11.23 drauge su A. Kumikevičiumi-Gusaru.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Jonas Stanevičius-Vaitkus, Troškūnų vls., Nevežnikų k., Algimanto b. Ž.1948 11 23.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

S. Griniaus-Vanago būrio partizanas Adomas Jasevičius-Voldemaras, žuvęs 1946 11 23 Kasparavos k.,

Borisevičius Leopoldas, sl. Riešutas, g. 1922 Širvintose. Nuo 1945 - B rinktinės Slyvos kuopos Kerniaus, Erelio būrio partizanas. Žuvo 1952 11 22/23 Daubariškių k., nužudytas smogikų (agento „Mokytojo" ir kitų) kartu su A. Gudoniu-Ereliu

Gudonis Alfonsas, sl. Erelis, g. 1918 Daubariškių k., Širvintų vlsč. DKR Zibalų būrio, B rinktinės Erelio būrio vadas. 1952 11 22/23 Daubariškių k., nužudytas smogikų (agento „Mokytojo" ir kitų) kartu su L. Borisevičiumi-Riešutu.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm