Lapkričio 21 d. žuvę partizanai

Vytauto ir Algimanto apygardų partizanai Ramuldavos girioje. 1950 09 16.
I    eilėje iš kairės: Albertas Pakenis-Jūreivis, Antanas Bagočiūnas-Dūmas, Antanas Matuliauskas-Adaska.
II    eilėje iš kairės: Kazimieras Ivanauskas-Aras, Povilas Budreika-Debesis, Algirdas Varnas-Gaidelis, Povilas Jankauskas-Alksnis, Teodoras Kviklys-Klajūnas, Povilas Tunkevičius-Kastantas, neatpažintas.
III    eilėje iš kairės: Bronius Puodžiūnas-Garsas, Balys Žukauskas-Žaibas, Vytautas Guobužas-Viesulas, Jonas Baltakys-Prancūzas, Teofilis Limba-Sakalas, Janina Valevičiūtė-Astra, Bronius Morkūnas-Diemedis, Bronė Matuliauskaitė-Rožė, Antanas Morkūnas-Jaunutis, Vladas Matuliauskas-Riešutas, Vytautas Pačinskas-Audra, neatpažintas (GAM)

https://partizanai.org/failai/html/drasiai-stovesim.htm

Jonas Bulovas, Rokiškio vls., Kalpokiškio k., Gedimino b. Ž.1948 11 21.

 Petras Šimbelis, Vytautinės k. Ž.1945 11 21.

Balys Žukauskas-Žaibas, Obelių vls., Navikų k., Margio b. Ž.1952 11 21 nuteistas mirties bausme.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

 

Jonas Mockus-Vėjas, Don Kichotas, Balys Žukauskas-Žaibas ir Stasys Indrašius- Drąsutis. Samosiškio miškas, 1951 07

Jonas Mockus-Vėjas, Don Kichotas, Stasys Indrašius-Drąsutis (su J.Kemeklio-Roko ginklais) ir Balys Žukauskas-Žaibas. Samosiškio miškas, 1951 07

Šaltinis:  https://www.partizanai.org/laisves-kovu-archyvas-21-t-1997-m/3650-nematomais-takais

 

Tauro apygardos štabo spec. pareigūnas Vytautas Gavėnas-Vampyras (kairėje) ir Vytauto rinktinės kovotojas Juozas Ališauskas-Klaidas.
1948 m. vasario 10 d.
(Genocido aukų muziejus)

Ališauskas Juozas-Klaidas gimė 1922 m. Vilkaviškio apskrities Gižų kaime. Partizanas nuo 1945 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės štabo narys. Žuvo 1949 m. lapkričio 21d. Nendrinių kaime

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Juozas Maurušaitis - Kurmis kilęs iš Marijampolės apskr. Kalvarijos valsč. Pasūduonio kaimo.

Išėjo į partizanus 1947 m., kovojo Vytauto rinktinėje.

1948 m. pavasarį pas Bubnį į Vidugirių kaimą atėjo keli partizanai. Tarp jų buvo Juozas ir Albinas Samsonas - Pinavijas. Po kiek laiko patebėjo, kad sodybą supa rusai. Partizanai atsišaudydami traukėsi. Vieni pasuko į kaimą, o Maurušaitis traukėsi į kitą pusę, krūmų link. Ten buvo čekistai. Juozą sužeidė. Jis dar kokį puskilometrį pabėgėjo ir krito. Pasibaigus mūšiui, stribai pasikinkė Bubnio arklį ir partempė sužeistą į Bubnio kiemą. Ryte visus varė pažiūrėti, kad atpažintų. Niekas neatpažino. Ryte Juozas dar buvo gyvas. Jam mirus, stribai nusivežė į Liudvinavą. (Kiti sako, kad į Kalvariją.) Kur užkasė, neaišku.

Apie šį partizaną papasakojo Anelė Bubnytė - Samulaitienė.

Šaltinis: https://www.partizanai.org/a-vilutiene-trecioji-veliavos-spalva

Romas Bagdonas. Jaunas Svėdasų gimnazijos mokytojas. Matyt, kilęs iš neturtingos šeimos, nes mus, mokinius, stebino prastas kostiumas ir nunešioti batai. Atrodo, kad buvo kilęs nuo Duokiškio. Kartu į mišką išėjo, kartu ir žuvo su kitu mokytoju Jonu Matuliu iš Daujočių. Jie, šeši vyrai, žuvo 1945 m. lapkričio 21 ar 24 d. prie Denionių Repšio sodybos.

Juozas Budreika. Gimęs 1921 m. (kitur A.Baliūnas rašo 1928 m - V.V.).

Gyveno Vikonyse. Nušautas 1945 m. lapkričio 21 ar 24 d. Šimonių girioje, prie savo slėptuvės tarp Denionių ir Galvydžių. Kita versija - jis kartu su kitais 5 ar 7 partizanais žuvo Denionių Prano Repšio sodyboje. Nušautus partizanus Galvydžių B.Būga, atvarytas su pastote, nuvežė į Svėdasus. Miestelio aikštėje jie išgulėjo 4 paras, vėliau buvo užkasti pušynėlyje prie koplytėlės

Cipras Rimkus. Gimęs 1919 m. Vikonyse. Tėvų ūkis - apie 12 ha. Žuvo 1945 m. lapkričio 21 ar 24 d., t.y. tame pačiame mūšyje, kaip ir Vikonių Juozas Budreika. Namuose liko brolis ir sesuo. Nuvaryti į Svėdasus, jie pajėgę nepripažinti žuvusio brolio. C.Rimkaus palaikai likę pušynėlyje prie koplytėlės.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf