Lapkričio 19 d. žuvę partizanai

Žalgirio rinktinės partizanai.
Pirmoje eilėje (guli) iš kairės: Valentinas Sadauskas-Velėna ir Juozas Liogys-Dragūnas.
Antroje eilėje iš kairės: Jonas Balsys-Aidas, Jonas Kerutis-Šarūnas ir Vincas Guslainis-Ainis.
(Genocido aukų muziejus)

Sadauskas Valentinas-Velėna gimė 1922 m. Šakių apskrities Barzdų valsčiaus Buktiškių kaime. Partizanas nuo 1945 m. Priklausė Tauro apygardos Stirnos (vėliau Žalgirio) rinktinės Meškos (vėliau 34-osios kuopos Šarūno) būriui. Žuvo 1949 m. lapkričio 19 d. Jankų valsčiaus Pusiauskilių kaime (kitur Griškabūdžio valsčiaus Tamošupės kaime) kartu su bendražygiu Juozu Naujoku-Kęstučiu

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

ANTANAS TAPARAUSKAS - KIRVIS

1903-1946 11 19

Pokario partizaninėje kovoje Antanas Taparauskas buvo vienas iš vyriausių amžiumi. Nedidelio ūgio, kresnas, gilios valstietiškos išminties būrio vadas.

Gimęs 1903 metais. Šeimoje buvo 9 vaikai - dviejų motinų, nes našlaudamas tėvas dar kartą vedė.

Nepriklausomybės paskelbimo metais buvo dar paauglys, tačiau jo vaikiška širdelė pritarė Lietuvos atgimimui. Buvo jaunalietuvis, šaulys, dalyvauti šiose organizacijose skatino tik meilė savo kraštui. Tarnavo Lietuvos kariuomenėje, paskui vėl grįžo į Livintus. Žemės neužteko, todėl pasidavė į miškų darbus. Paskui dirbo eiguliu.

1944 metų vasaros pabaigoje, kai sovietinė kariuomenė ėmė gaudyti naujokus, pradėjo ruoštis ginkluotam pasipriešinimui. Susirado dar septynis pažįstamus vyrus.

Būrys į didelius mūšius nestojo, daug kartų išvengė kraujo praliejimo iš vaikystės pažįstamose vietose. Žuvo 1946 metų lapkričio 19 dieną Mackūnų miške.

Deja, palaidojimo vieta nežinoma, nors manoma, kad daugumą partizanų lavonų vežė į durpinėlyje esančią duobę (prie buvusios Kaišiadorių pieninės). Ten šimtai bevardžių ir įvardintų kovotojų...

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/didzioji-kova.htm

Lapkričio 18 į 19 d. naktį okupantų 261 šaulių pulko pajėgos, pasinaudodamos vidinio agento Briedžio išdavyste, puolė DKR stovyklą Beištrakio miške tarp Mickūnų ir Livintų k.: mūšyje žuvo bataliono vadas P.Petkevičius-Kariūnas, o vakarop Antanas Taparauskas-Kirvis ir Jonas Čiurinskas-Pilėnas...

Foto: 1945 11 19 Kaišiadorių aikštėje okupantų išniekinti žuvę Didžiosios Kovos A rinktinės partizanai: Antanas Taparauskas-Kirvis, būrio vadas, Jonas Čiurinskas- Pilėnas, Pranas Petkevičius-Kariūnas, A rinktinės ir bataliono vadas

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-29-2001.pdf

Naujokas Juozas - Vaidila iš Kazlų Rūdos vlsč. ? - 1949 11 19.

Sadauskas Valentinas - Ulonas iš Gudinęs k. ? -1949 11 19. Šturmo b.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Karalius Pranas - Vėjas. G. 1922 m. Bagrėnų k. Prienų vlsč. 1945 m. pavasarį stojo į besikuriantį Geležinio Vilko partizanų junginį. Buvo paskirtas būrininku. 1947 m. pr. jam suteiktas grandinio laipsnis, o rudenį paskirtas kuopos vadu. Žuvo 1947.11.19 Kašonių k. Jiezno vlsč. Prienų apskr. nuo išdaviko rankos.

Petrauskas Pijus iš Užbalių k. Šilavoto vlsč. Žuvo 1945.11.19.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Čiurinskas Jonas, Jono, sl. Pelėnas, g. 1910 Livintų k., Rumšiškių vlsč. Nuo 1944 rudens -DKR Kariūno bataliono Kirvio būrio, 2-o bataliono 2-os kuopos partizanas. Žuvo 1945 1119 Mackūnų miške slėptuvėje prie Livintų k. kartu su A. Taparausku-Kirviu. Palaikai išniekinti kartu su Kariūno ir Kirvio Kaišiadorių aikštėje. Užkasimo vieta nežinoma.

Kastanauskas Juozas, Juozo, sl. Šoklys, g. 1911 Alantos vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo, Kelmo būrio partizanas. Žuvo 1946 11 19 Makių ežero saloje slėptuvėje kartu su S. Narušiu-Daukantu ir J. Meilūnu-Kelmu. 

Meilūnas Jurgis, Vlado, sl. Kelmas, g. 1916 Daubariškių k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo būrio partizanas, būrio vadas. Žuvo 1946 11 19 Makių ežero saloje slėptuvėje kartu su S. Narušiu-Daukantu ir J. Kastenausku.

Narušis Simonas, sl. Daukantas, g. 1917 Zapaškos k., Balninkų vlsč. Nuo 1944 - B rinktinės Žaibo, Kelmo būrio partizanas. Žuvo 1946 11 19 Makių ežero saloje slėptuvėje kartu su J. Meilūnu-Kelmu ir J. Kastenausku.

Petkevičius Pranas, Mykolo (Miko), sl. Kariūnas, g. 1918 09 07 Klevų (Būdos) k., Kaišiadorių vlsč. Baigė 6 gimnazijos klases. LK tarnavo radistu, vyr. puskarininkis. Siuvėjas. 1942 mobilizuotas į vokiečių kariuomenę, tarnavo Savisaugos batalione, kariavo fronte. Suteiktas viršilos laipsnis. 1944 vasarą su ginklu pasitraukė iš dalinio, nuo 1944 07 - DKR partizanas, 12 01 - štabo narys ir 2-o būrio, 1945 01 05 - 5-os LLA apylinkės 2-o bataliono (Kaišiadorių) organizatorius ir Vanagų padalinio vadas, 03 27 - 1 -o bataliono vadas. Žuvo 1945 11 19 Livintų k. Išniekintas kartu su Pelėnu ir Kirviu Kaišiadorių aikštėje. Palaikai užkasti Kaišiadorėlių k. žvyrduobėse. 1990 perlaidoti į Kaišiadorių kapines.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm