Lapkričio 15 d. žuvę partizanai

Vyčio apygardos partizanas Antanas Rinkevičius-i (kairėje) laiko netipiška partizanams ginklą -1915 m. modelio britišką lengvąjį kulkosvaidis Lewis. (Genocido aukų muziejus)

Rinkevičius Antanas-Griausmas gimė 1924 m. Panevėžio apskrities Raguvos valsčiaus Putiliškių kaime. Vyčio apygardos partizanas. Žuvo 1948 m. lapkričio 15 d.
 https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Brūzga. Žuvo 1946.11.15 Girininkų k. Pakuonio vlsč.

Kazakevičius Jonas - Liepsnabarzdis iš Gyvių k. Veiverių vlsč. 1913-1948.11.15. Žuvo Skriaudžiuose. Vito ir Broniaus brolis.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

Sukackas, Viktoras - Mataitis 1924 02 24 Dulgininkų k., Leipalingio vls. 1945 02 05 Eilinis 1946 11 15 Nelubonių k.

https://www.partizanai.org/failai/pdf/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.pdf

Juozas Galiušis, Troškūnų vls., Beržaitės k., Šarūno b. Ž.1946 11 15.

KALADINSKAS KAZIMIERAS - Erškėtis, Šarka, g.1903 m. Želmeniškės k., Ignalinos rj. 1945 m. vasarą K.Kaladinskas jau turėjo apie 80 kovotojų kuopą. 1945  05 K.Kaladinsko kovotojai beveik 2 paras buvo apsupę Rimšės miestelį,  1945 07 05 ir 10 12 kuopa Minčios miškuose labai nukentėjo. Per kelis mėnesius 18 kovotojų žuvo, 39 legalizavosi. Nuo 1946 02 iki 1947 11 K.Kaladinskas vadovavo Vytauto apygardos Lokio rinktinei, kuriai priklausė Zarasų apskrities partizanai. 1947 07 17 sovietų valdžia ištrėmė žmoną Veroniką, uošvę Ievą Korlienę ir vaikus - Danutę ir Kęstutį. 1947 11 15 partizanams apsistojus Balio Rukšėno sodyboje, Puziniškio k., Jonas Lukoševičius partizanus išdavė. Kautynėse žuvo K.Kaladinskas, jo pavaduotojas Antanas Skunčika - Koltas, Kuršis ir partizanai A.Čičelis - Ūdra bei Signalas. Žuvę partizanai buvo užkasti Saldutiškio kapinių patvoryje. 1991 m. jiems pastatytas paminklas.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

LIULEVIČIUS VINCAS - Žvirbliukas, Liūtas, g. 1920 m. Bareišių k., Kuktiškių vls. 1946 11 15 čekistinės operacijos metu prie Gimžiškių k. buvo nušautas.

SKUNČIKAS ANTANAS - Kurmis, Koltas, g. 1919 m. Bajorų k., Kazitiškio prp. Visi broliai (Alfonsas, Antanas ir Pranas) išėjo į partizanus. 1944 - 1945 m. A.Skunčikas slapstėsi Salų vnk. (prie Sudeikių) pas seserį E.Kazokienę. Skunčikų namus sudegino, žmoną suėmė, duktė su senele slapstėsi pas gimines ir pažįstamus. A.Skunčikas 1947 m. buvo Lokio rinktinės vado adjutantas. Kai partizanai ilsėjosi Puziniškio k., juos išdavė J.Lukoševičius. Čekistai 1947 11 15 apsupo B.Rukšėno sodybą. Mūšio metu žuvo Lokio rinktinės vadas K.Kaladinskas, jo adjutantas A.Skunčikas ir partizanai A.Čičelis bei Signalas. Užkastas Saldutiškio kapinių patvory. 

ŠUKYS JONAS, g. 1917 m. Šarkių k., Jūžintų vls. Slapstėsi nuo kariuomenės ir 1944 11 15 Teresdvario lauke čekistų buvo nušautas. Palaidotas Duokiškio kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm