Lapkričio 2 d. žuvę partizanai

Algimanto apygardos Margio rinktinės partizanai. Iš kairės: rinktinės vadas Juozas Kemeklis-Rokas, Albertas Nakutis-Viesulas, Vladas Karosas-Vilkas, Pranas Urbonavičius-Dėdė, Petras Miškinis-Šarūnas, Pranas Kemeklis-Tėvas, Stasys Gimbutis-Tarzanas (GAM)

MIŠKINIS Petras, Juozo-Šarūnas, gim. 1922 m. Miškinių k., Svėdasų vls., tėvai turėjo 8 ha žemės, tarnavo pas ūkininkus. Vytauto apygardos Liūto rinktinės, vėliau Algimanto apygardos Margio rinktinės Viesulo būrio partizanas. Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d. Drobčiūnų miške, Svėdasų vls. Palaikai buvo užkasti pušynėlyje, prie Svėdasų koplytėlės, vėliau perlaidoti Kunigiškių k. kapinėse.

GIMBUTIS Stasys, Mykolo-Rūkas, gim. 1921 m. Narbučių k., Svėdasų vls., tėvai turėjo 18 ha žemės. Vytauto apygardos Liūto rinktinės partizanas, vėliau Algimanto apygardos Šarūno rinktinės Viesulo būrio partizanas, Kunigaikščio Margio rinktinės vado adjutantas. Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d. Drobčiūnų miške, Svėdasų vls. Palaikai buvo užkasti pušynėlyje, prie Svėdasų koplytėlės, vėliau perlaidoti Kunigiškių k. kapinėse.

Lapkričio 2 d. rusų kariuomenei apsupus Gružų mišką gindamiesi žuvo 5 partizanai: Vincas Survila, Vaclovas Grigalevičius, Pranas ir Antanas Gudai, J.Zimblis

https://partizanai.org/failai/html/lietuvos_karas.htm

Juozas Mazurevičius-Briedis, Naujikų k. Ž.1949 11 02.

Petras Dilys-Tarzanas, Dusetų vls., Čivilių k., Dobilo b. Ž.1949 11 02.

Regina Jančytė, Svėdasų vls., Liepagirių k., Žaibo b. Ž.1949 11 02.

Antanas Jočys-Žaibas, Šimonių vls., Puzonų k. Ž.1949 11 02.

Vytautas Kirdeikis-Papartis, Svėdasų vls., Bričių k., Žaibo b. Ž.1948 11 02.

Juozas Mazurkevičius-Briedis, Šimonių vls., Naujikų k., Kęstučio b. Ž.1949 11 02.

 Petras Miškinis-Šarūnas, Svėdasų vls., Kęstučio b. Ž.1949 11 02.

Pranas Moškinis-Šarūnas, Svėdasų vls., Moškinėlių k., Viesulo b. Ž.1949 11 02.

Albertas Nakutis-Viesulas, Svėdasų vls., Malaišių k., Vaižganto b. Ž.1949 11 02.

 Alfonsas Niaura-Tursa, Svėdasų vls., Bajorų k., Žalgirio b. Ž.1949 11 02.

Petras Pakštas-Gegutė, Rokiškio vls., Čiunkių k., Montės b. Ž.1949 11 02.

Petras Pakštas-Gegutė, Svėdasų vls., Butėnų k., Žalgirio b. Ž.1949 11 02.

Juozas Preidis-Meselis, Pušaloto vls., Kvystos k., Petraičio b. Ž.1945 11 02.

Vytautas Šnioka, Panemunio vls., Vengriškių k., Miškinio b. Ž.1946 11 02.

1947 m. lapkričio 2 d. žuvo P.Pukštys-Cezaris, Bronius Stankevičius, Vladas Drąsutis-Vytenis

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

BŪGA AUGUSTINAS, Narbo, g.1924 m. Gailiešionių k., Užpalių vls. Ūkininkas. Praėjus frontui, su N.Baura slapstėsi bunkeryje Gailiešionių k., bet šis legalizavosi ir pasakė, kur įrengta slėptuvė. 1948 11 02 atėjo skrebai ir A.Būgą nušovė.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

GALMINAS Antanas, žuvęs 1947 11 02 prie Šilalės. Palaidotas Šilalėje

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm

Lapkričio 2 d. kruvina mirties grandinė Algimanto apygardoje tęsėsi toliau. Prie Iženos upelio, Šimonių girioje, sovietų kareivių apsuptame bunkeryje susisprogdino 6 Briedžio būrio partizanai: vadas Jonas Mazurevičius-Briedis, Vladas Jančys-Tėvukas, Gasparas Lapienis-Dudutis, Vytautas Kirdeikis-Papartis, Antanas Jančys-Žaibas ir Regina Jančytė.

Tą pačią dieną susprogdintas ir Alberto Žilio-Žalgirio vadovaujamo Kęstučio būrio bunkeris Šimonių girioje. Iš 5 ten buvusių partizanų nė vienas nepasidavė. Bunkeryje žuvo Juozas Pakštas-Vytenis, Bronius Birkus-Klevas, Alfonsas Niaura-Tursas ir Pauriškių pradinės mokyklos mokytoja, partizanų ryšininkė Vlada Vizbarienė-Gražina.

1949 m. lapkričio 2 d. žuvo ir Kunigaikščio Margio rinktinės Žvalgybos skyriaus viršininkas Petras Dilys-Tarzanėlis, Eimutis, vado adjutantas Stasys Gimbutis-Rūkas, Dariaus ir Girėno kuopos vadas Petras Černius-Tigras bei Vaižganto kuopos vadas Albertas Nakutis-Viesulas ir partizanas Kazys Palskys-Ąžuolas. Sėkmingai pasitraukti pavyko tik rinktinės vadui Juozui Kemekliui-Rokui, Rimtučiui.

PETRAS ČERNIUS-Tigras Gimė 1921 m. Namajūnų kaime, Kamajų valsčiuje. Algimanto apygardos, Kunigaikščio Margio rinktinės partizanas. Po Antano Baukio-Sakalo žūties, 1949 m. kovo 30 d. paskirtas Dariaus ir Girėno kuopos vadu. Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d.

https://partizanai.org/failai/html/algimanto-apygarda.htm

BAGDONAS Juozas, Jurgio - Akis, g. 1914 Pa-žeryje - Upynoje, Šilalės v. Puskarininkis. 1945 suimtas už pagalbą partizanams. Išsikasė per pamatus ir pabėgo. Partizanavo Butegeidžio rinktinėje Upynos, Šilalės, Kaltinėnų valsčiuose. Žuvo 1949 11 02 Medininkuose. Užkastas Šubartinėje prie sienos.

GALMINAS Antanas, g. 1926 Upynoje, Šilalės v. Žuvo 1947 11 02 Kreiviuose, prie Šilalės.

https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Kvietkauskas Jonas, g. 1922 Janionių k., Musninkų vlsč. Nuo 1944 vasaros - DKR partizanas. Žuvo 1944 11 02 Viršuliškių k. kartu su P. Morkūnu-Ridiku ir Medvecku.

Medveckas, g. Narvydiškių k., Musninkų vlsč. Nuo 1944 vasaros - DKR partizanas. Žuvo 1944 11 02 Viršuliškių k. kartu su P. Morkūnu-Ridiku ir J. Kvietkausku.

Morkūnas Petras, Motiejaus, sl. Ridikas, Stasio-Vėtros, Jono ir Juliaus brolis g. 1914 Juodonių k., Musninkų vlsč. Nuo 1944 08 - DKR Vilko būrio partizanas. Žuvo 1944 11 02 Viršuliškių k. kartu su J. Kvietkausku ir Medvecku

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Albertas Žilys-Kęstutis. Gimęs 1921 m. Čiukuose. Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d. savo slėptuvėje Šimonių girioje, prie Sliepsiškio. Tuo metu buvo Žalgirio būrio vadas.

Pranas Galvydis-Valteris. Gimęs 1912 m. Svėdasų miestelio vienkiemyje. Tėvi.škė - ant Alaušo ežero kranto. Jis turėjo vienas slėptuvę Šimonių girioje - buvo vienišiaus charakterio. Žuvo savo slėptuvėje 1949 m. lapkričio 1-2 d. mūšyje. Žūties metu buvo Algimanto apygardos ūkio dalies viršininkas. Mėgdavęs taisyti ginklus - toks buvojo pomėgis.

Jonas Meškauskas-Caras. Gimęs 1924 m. Svėdasų miestelio vienkiemyje, tame krašte, kuris dabar vadinamas Moliakalnio kaimu. Tėvai turėjo 16 ha ūkį. Žuvo 1949 m. lapkričio 2 d., išdavus J.Tumo-Vaižganto rinktinės Alberto Nakučio-Viesulo slėptuvę. Su 6 ten žuvusiais draugais buvo užkastas pušynėlyje prie koplytėlės, bet netrukus visi slaptai buvo palaidoti Kunigiškių kapinėse. Dabar ten pastatytas paminklas

Aloyzas Karvelis. Gimęs apie 1924 m., iš Šilagalių. Miško darbininkas. Iš pradžių be ginklo slapstėsi nuo kariuomenės, paskui prisidėjo prie ginkluotų partizanų. Žuvo 1949 m. lapkričio 1-2 d. mūšyje Šimonių girioje.

Steponas Labeikis. Gimęs apie 1923 m. Miško darbininkas. Žuvo 1949 m. lapkričio 1-2 d. mūšyje Šimonių girioje. 

Kazys Palskys-Ąžuolas. Balio ir Jono brolis. Gimęs 1918 m. Žuvo Drobčiūnų miško Alberto Nakučio-Viesulo slėptuvėje 1949 m. lapkričio 2 d. Tuomet jis buvo Viesulo būrio vadas. 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf