Spalio 27 d. žuvę partizanai

1950 m. spalio 27–28 d. Kretingos r. Vaineikių miške (dabar – Kretingos r. sav.) MGB vidaus kariuomenės 32-ojo ir 273-ojo šaulių pulkų kareiviai kartu su MGB Kretingos r. skyriaus stribais vykdė karinę čekistų operaciją. Jos metu buvo aptikta partizanų stovykla. Per kautynes žuvo Žemaičių apygardos Kardo rinktinės vadas Juozas Katkus-Nikiforas, rinktinės štabo apsaugos būrio partizanas Steponas Motiejauskas-Tamošius ir grupės vadas Petras Žeimys-Povilas.

Žuvusiųjų palaikai buvo atvežti į Kartenos mstl. ir užkasti MGB Kartenos valsčiaus poskyrio kieme.

Vakarų Lietuvos partizanų sritis, Atlasas, Vilnius: LGGRTC, 2010, l. 211.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės partizanai. Ne vėliau kaip 1947 m. Pirmoje eilėje (iš kairės): Steponas Dėliautas, neatpažintas, Antanas Pikturna-Šelmis; antroje eilėje klūpo (iš kairės): Juozas Petreikis-Taukenis, Steponas Skersys-Kovas, Petras Žeimys-Povilas, Mykolas Katkus-Jokymas; trečioje eilėje stovi (iš kairės): Alfonsas Knystautas-Ragūnas, Juozas Katkus-Nikiforas, Stasys Lisauskas-Antanas, neatpažintas, Jonas Danilevičius- Silvestras, Kazimieras Kontrimas-Montė, Kazys Šalnis-Vladas, neatpažintas, Jonas Makarovas-Mažasis Jonis. Iš Genocido aukų muziejaus fondų

JUOZAPAS KATKUS- ANUŽIS JONAS, NIKIFORAS 1918 03 19–1950 10 27 (ar 28 )

Juozapas Katkus, Prano, gimė 1918 m. kovo 19 d. Gyveno Kretingos aps. Darbėnų vls. Lazdininkų k. 1944 m. vasario 16–gegužės 15 d. gen. P. Plechavičiaus vadovaujamos Lietuvos vietinės rinktinės karys.

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai slapstėsi nuo mobilizacijos į sovietų armiją. Vienas iš Žemaičių apygardos Kardo rinktinės kūrėjų. Nuo 1945 m. lapkričio 15 d. šios rinktinės štabo Ūkio skyriaus viršininko pavaduotojas, nuo 1946 m. sausio 30 d. – Ūkio skyriaus viršininkas, vėliau – štabo žvalgybos viršininkas. 1950 m. spalio mėn. viduryje buvo paskirtas Kardo rinktinės vadu.

2004 m. kovo 9 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, LR krašto apsaugos ministro 2004 m. gegužės 27 d. įsakymu suteiktas leitenanto laipsnis (po mir ties).

STEPONAS MOTIEJAUSKAS- TAMOŠIUS 1929–1950 10 27 (ar 28)

Steponas Motiejauskas gimė 1929 m. Kretingos aps. Kartenos vls. Kūlupėnų k. Pranciškaus ir Albinos Motiejauskų šeimoje.

1948 m. gegužės 22 d. tremiant šeimą, pabėgo. Žemaičiųapygardos Kardo rinktinės Darbėnų (Vizbuto) kuopos, vėliau – Kardo rinktinės štabo apsaugos būrio partizanas.

PETRAS ŽEIMYS- POVILAS 1925–1950 10 27 (ar 28)

Petras Žeimys, Juozo, gimė 1925 m. Kretingos aps. Kretingos vls. Tūbausių k.

Žemaičių apygardos Kardo rinktinės grupės vadas.

Parengė Rūta Trimonienė

Šaltinis: http://genocid.lt/UserFiles/File/Atmintinos_datos/2015/201510_vado_zutis.pdf

 

RIMAITĖ Aldona. 1927-1948.10.27. G. Padainupio k. Garliavos vlsč. Ryšininkė. Su užduotimi nuėjusi pas Stralkų, žuvo nuo stribo Dovydonio rankos (netoli tos vietos 1951 m. žuvo J. Lukša). Palaidota Pažėruose.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

JUODĖNAS KAZYS ,g. 1905 m. Pakryžės k., Daugailių vls. Jis su Antanu Norkūnu 1945 m. rudenį Garnių k. miškely išsikasė bunkerį ir slapstės. 1945 10 27 bunkerį užtiko NKVD ir abu nukankino. Išniekintus lavonus savieji išsikasė ir slapta palaidojo Daugailių kapinėse.

NORKŪNAS ANTANAS, g.1893 m. Garnių k., Daugailių vls. Ūkininkas. 1945 09 03 rytą kariuomenė apsupo sodybą, padegė klojimą. Jame žuvo F.Garnys, S.Paškevičiūtė, P.Pratkus ir B.Latėnas. Po to A.Norkūnas, palikęs namus, su K.Juodėnu kaimo krūmuose įsirengė bunkerį. 1945 10 27 enkavedistų buvo suimtas, žvėriškai kankintas ir užmuštas.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

1952 10 27. Trinkūnų k., Ukmergės r., ūkininko sodyboje kareivių buvo užpulti ir žuvo vieni iš paskutiniųjų 6 A. Juknio-Kranto būrio partizanai.

1952 10 27 rytą Trinkūnų k., Jonavos r., ūkininko Mackelos sodyboje, Vilniaus apskrities čekistai apsupo ir radę nužudė būrio vadą Anicetą Juknį-Krantą (g. 1927 m.) ir penkis partizanus: Henriką Savicką-Genį, Skrajūną (g. 1929 m.), Praną Ketvirtį (g. 1927 m.), Vytautą Antaną Gečiauską-Spyglį (g. 1929 m.), Dominyką Caikauską-Piršlį, Kirvį (g. 1910 m.) ir Joną Bagdoną-Margirį (g. 1923 m.). Krantas su Spygliu partizanavo nuo 1948 m., o Margiris juo tapo tik žūties metais.

BAGDONAS Jonas, Jono, sl. Margiris, g. 1927. Nuo 1952 - Vyčio apygardos DKR Kranto būrio partizanas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais.

ČEKAUSKAS (Čaikauskas, Čeikauskas) Dominykas (Domas), Benedikto, sl. Piršlys, Kirvis, g. 1910 Šalnų k., Taujėnų vlsč. Nuo 1945 - B rinktinės Slyvos kuopos, DKR Kranto būrio partizanas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais.

GEČIAUSKAS Vytautas (Vytas) Antanas, Stasio, sl. Spyglys, g. 1929 Kavoliukų k., Veprių vlsč. Nuo 1948 - B rinktinės Kranto būrio partizanas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais.

JUKNYS Anicetas, Antano, sl. Krantas, g. 1927 Leščinkos vnk., Pabaisko vlsč. Nuo 1948 -B rinktinės partizanas, 1949-būrio vadas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais. 

KETVIRTIS Pranas, Prano, sl. Jaunas, Klevas, Vytauto brolis, g. 1927 Pakalniškių k., gyv. Medinkų k., Gelvonų vlsč. Baigęs Gelvonų progimnazijos 7 klases. Nuo 1945 05 - DKR Trenksmo būrio žvalgas ir ryšininkas. 1945 09 28 suimtas, kalintas Ukmergėje. Kadangi dokumentuose buvo pasijauninęs (g. 1930), Karo tribunolo 1945 1116 teisiamas kaip nepilnametis atskirai, posėdyje išsigynė pirminių parodymų. 1946 03 15 byla nutraukta ir 03 19 paleistas. Nuo 1949 palaikė ryšius su Slyvos ir Dobilo būrių partizanais, 1950 12 - B rinktinės Kranto būrio partizanas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais

SAVICKAS Henrikas, Stasio, sl. Genys, Skrajūnas, Kelmas, g. 1929. Nuo 1950 - B rinktinės Kranto būrio partizanas. Žuvo 1952 10 27 Trinkūnų k., Mackelos sodyboje, nužudytas smogikų (agentų „Mokytojo" ir „Audros") kartu su kitais 5 partizanais.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

Juozas Jovaiša-Lokys, Andrioniškio mstl., Šarūno b. Ž.1949 10 27 (susisprogdino)

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm