Spalio 8-11 d. žuvę partizanai

Išniekinti ir stribyno kieme numesti 1950 m. spalio 11 d. žuvę Vyčio apygardos Briedžio rinktinės partizanai.

Iš kairės: V. Kadžys-Šešiapūdis, A. Valikonis-Slivka ir J. Kalvaitis-Pažįstamas

Šaltinis: https://partizanai.org/failai/html/kovojanti_lietuva.htm

Stankevičius Zigmas. G. 1914 m. Braziūkuose, Lekėčių vlsč. Partizanuose nuo 1945 m. Žuvo 1948.10.11 slėptuvėje prie Braziūkų k.

Taputis Jonas - Liūtas. G. 1920 m. Ėglupio k. Žuvo 1946.10.11 Petrulionio sodyboje Nendrinių k. Pilviškių vlsč. Žalgirio rinktinė.

Brundza Vitas - Viesulas, Viesuliukas. ?-1947.10.09. Partizanas nuo 1945 m. vasaros. Nuo 1947 m. vasaros, žuvus Merkiui, Birutės rinktinės kuopos vadas. Žuvo Kėbliškių k. Pakuonio vlsč. Geležiaus sodyboje. Geležinio Vilko rinktinė.

Kaminskas Juozas - Rolandas. G. 1928 m. Šedvygų k. Griškabūdžio vlsč. Pilviškių gimnazistas. Partizanuose nuo 1946 m. rudens. Žalgirio rinktinė. Varnų kuopa, vėliau Vizgirdos-Keleivio būrys. Žuvo 1948.10.09 Kazikėnų k. Būblelių vlsč. (prie Sintautų) pas Vyšniauską.

Rimkus Telesforas - Siaubas. G. 1927 m. Panovių k. Sintautų vlsč. Gyveno Ežeriukų k. Žuvo 1948.10.09 Kaupiškių k. pas Borisevičių. Kartu žuvo Žukauskas, V. Rimkus, Vizgirda, Kaminskas.

Rimkus Vladas - Aidas. G. 1924 m. Panovių k. Sintautų vlsč. Žuvo 1948.10.09 Kaliningrado srityje. Sužeistas perplaukė per Šešupę į Lietuvą ir slėptuvėje mirė. Palaidotas Kasikėnų k.

Vizgirda Leonardas - Keleivis, Leopardas. G. 1919 m. Šakių vlsč. Vilkeliškių k. Žuvo 1948.10.09 Sintautų vlsč. Turčinų k. Būrio vadas. Vytauto brolis.

 Žukauskas Antanas - Siaubas, Korsaras. G. 1929 m. Mockupių k. Sintautų vlsč. Žuvo 1948.10.09 pas Borisevičių Turčinų k. Sintautų vlsč. Partizanavo 3 mėnesius.

Norkeliūnas Juozas iš Beržinbūdės k. 1920-1945.10.10. Lietuvos kariuomenės puskarininkis, vėliau eigulys. Žuvo tėviškėje. Palaidotas Mikališkėje.

Seliokas Osvaldas - Žaibas. G. 1926 m. Guobiškės k. Kazlų Rūdos vlsč. Būrio vadas. Žuvo 1947.10.10 miške prie Dambravinos k. Su draugu nušovė 7 rusus ir žuvo patys.

https://partizanai.org/failai/html/istark-mano-varda.htm

 

Zinkevičius Bronislovas, Bronius (slap. Skudutis, Granitas, Algimantas, Artojas, Kalvis) 1921 05 01 Linkai * (Tauragnų vlsč.)  †1946 10 11 Sūdalaukis (Saldutiškio vlsč.), vienas antisovietinių partizanų Aukštaitijoje vadų.

 Pulkininkas (1999, po mirties). 1944–45 SSRS reokupavus Lietuvą, su kitais organizavo partizaninį pasipriešinimą Švenčionių ir Utenos apskrityse. 1944 07 Saldutiškio valsčiuje įkūrė pirmą partizanų būrį ir jam vadovavo. 10 28 tapo Tigro rinktinės  štabo Organizacinio skyriaus viršininku. 1945 06 15–07 vadovavo Lietuvos laisvės armijos 4 apylinkės Šarūno rinktinės  štabo Žvalgybos ir kontržvalgybos skyriui. 1945 08 paskirtas Vytauto apygardos Organizacinio skyriaus viršininku. 1945 12 01 žuvus Vytauto apygardos laikinajam vadui V. A. Mikulėnui (slapyvardis Lubinas), apygardos laikinuoju vadu tapo B. Zinkevičius; liko ir Organizacinio skyriaus viršininku. Leido Vytauto apygardos laikraštį Aukštaičių kova. 

Žuvo išduotas (su šeimininku) K. Petkevičiaus sodyboje bunkeryje; palaikai buvo išniekinti Saldutiškyje ir užkasti prie kapinių. Karys savanoris (1999, po mirties). Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro kryžius (1999, po mirties).

Rūta Trimonienė

Šaltinis: https://www.vle.lt/Straipsnis/Bronislovas-Zinkevicius-110297

Bičkauskas. DKR partizanas. Žuvo 1944 10 11 Žaslių vlsč. 

Grigaravičius Kazys, Boleslovo, sl. Sakalas, Rytas, Vytauto-Ėglio brolis, g. 1927 Beižonių k., Semeliškių vlsč. Nuo 1945 05 29 - DKR, A rinktinės Puodo kuopos, 1946 - 3-o bataliono Ėglio būrio partizanas. Žuvo 1948 10 11 Intupėnų k., Aukštadvario vlsč. Palaikai užkasti Jiezne.

Suslavičius Vaclovas, Andriaus, sl. Klevas, g. 1925 Rusių k., Žaslių vlsč. Nuo 1944 -DKR štabo apsaugos, 1-o bataliono Dramblio, Jurgino būrio partizanas. Žuvo 1945 10 08 Buckūnų k. Slapta palaidotas Rusių k. kapinėse.

Stančikas Jonas, Jono, sl. Meška, g. Stančikų k., Semeliškių vlsč. Policijos viršininkas Švenčionių aps. Nuo 1944 - DKR 4-o bataliono Koto būrio, kuopos partizanas, 06 15 - 3-o skyriaus (būrio) vadas, bataliono vado pavaduotojas, KLT tarybos narys. Žuvo 1945 10 09/10 Lauzgionių k., Onuškio vlsč., stribų pasaloje, išduotas ag. „Romano", nenorėdamas pasiduoti gyvas, susisprogdino.

Ukmergės apskrityje karinės-čekistinės operacijos metu Naručių k. apylinkėse, Taujėnų vlsč., 1949 10 10 žuvo Broniaus Jakubonio-Stiklo būrio partizanas Budonis Petras, Prano-Purėnas (g. 1926 m.).

Foto: BRONIUS JAKUBONIS-STIKLAS (1916-1949) 1949 10 10 sodybą netikėtai apsupo NKVD kareiviai, Įžengusį į trobą karininką Stiklas nušovė, kitą sužeidė, tačiau, supratęs, kad puolančiųjų labai daug, pats nusišovė.

Bundonis Petras, Prano, sl. Petras, g. 1926 Kurėnų k., Deltuvos vlsč. B rinktinės 5-o bataliono (Stiklo) partizanas slapukas, gyveno legaliai. Žuvo 1949 10 10 Naručių k. kartu su B. Jakuboniu-Stiklu ir J. Ramanausku. Kūnas išniekintas Vidiškių NKVD kieme.

Ramanauskas Jonas, Vlado, g. 1928 Ukmergėje. B rinktinės 5-o bataliono (Stiklo) partizanas slapukas? Žuvo 1949 10 10 Naručių k. kartu su B. Jakuboniu-Stiklu ir P. Bundoniu-Petru.

https://partizanai.org/failai/html/didziosios_kovos.htm

1947.10.09 Ramygalos valsčiuje prie Juodikonių kaimo žuvo St. Eidminavičius-Biednas Rupūžė, 

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-10-1994.pdf

Žentelis Juozas, Mykolo sušaudytas 1951 10 11

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-13-1995.pdf

Stonkus Antanas, Antano, - Rytas, g.l912m. Gailiūnų kaime. Žuvęs 1949 10 11 Snaigupės kaime

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-17-1996.pdf

Balys Lapienis Gimęs apie 1922 m. Iš pradžių buvo stribu Svėdasuose.

Sesuo pasakojo, kad ten jis buvo partizanų siųstas, bet netrukus turėjo sprukti į mišką. Dar norėjo kažką patvarkyti namuose. Bedirbantį užklupo Svėdasų stribai ir kareiviai. Tai atsitiko 1946 m. spalio 8 d. Jį peršovė saugumo viršininkas Novosiolovas. Sužeistą B.Lapienį nuvežė į Debeikius, paskui į Uteną - ten ant operacinio stalo ir mirė. Kūną atidavė namiškiams. Palaidotas Svėdasuose.

 https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-20-1997.pdf

Viesuliukas - Juozas Skaržinskas šiuo slapyvardžiu taip vadina Viesulą - Vitą Brunzą, partizaną nuo 1945 m. vasaros, kuris, 1947 m. vasarą, žuvus Birutės rinktinės kuopos vadui Merkiui, buvo paskirtas rinktinės kuopos vadu.

1947 m. spalio 9 d., į Kebliškio k., Pakuonio vls., Prienų aps. Gelažiaus sodybą užėjo 3 kareiviai ir 2 aktyvistai. Daržinėje buvę 3 partizanai bandė bėgti. Susišaudymo metu žuvo Viesulas ir nukautas vienas kareivis.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-22-1997.pdf

Vaivada Antanas, Antano s., nukautas 1950 10 08.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

RYLIŠKIS ANTANAS, Antano. Partizanas, žuvo 1946 10 08 Tauragnų vls.

KRUOPIS LIUDVIKAS, Kazio, g. 1908 m. Kruopiškio k., Vyžuonų vls. Vedęs E.Kruopytę, apsigyveno Biliūnų k., bendravo su V.Kauliniu, įžymiu partizanų vadu. Šeimoje buvo 3 maži vaikai, tai L.Kruopis partizanavo savo apylinkėse. 1945 10 01 čekistai L.Kruopį užtiko klojime (pranešė buvęs karo belaisvis Nikolajus Smerdovas). Partizanas iš slėptuvės nelindo, atsišaudydamas sužeidė skrebą ir savo žmoną, tai klojimą ir kitus pastatus padegė, ir L.Kruopis žuvo ugnyje. Palaikai palaidoti Biliūnų k. kapinėse.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

AMBROZAITIS Juozas, Izidoriaus, g. Paišlynyje, Šimkaičių v. Žuvo 1947 10 09 Pleteriškių k. Valaičio sodyboje. Kartu žuvo J. Jokubauskas, J. Kriščiūnas ir J. Mankus.

 JOKUBAUSKAS (JONULAUSKAS) Jonas, Jono - Skroblas, Aurys, g. 1908 Pakasokyje, Šilalės v., gausioje dešimties vaikų ūkininkų šeimoje. Dirbo Padauguvio, Lygainių, Mozūriškio mokyklose. Šaulių sąjungos narys. Rezistencinę veiklą pradėjo vokiečių okupacijos metais organizuodamas LLA grupes Žemaitijoje. Nuo 1945 Lydžio rinktinės Lapino būrio partizanas. 1946 Kęstučio apygardos štabo visuomeninės dalies viršininkas. Žuvo 1947 10 09 Pleteriškiuose, Šimkaičių v., Valaičio sodyboje. Kartu žuvo J. Ambrozaitis, J. Kriščiūnas, J. Mankus ir A. Slušinskas.

 Foto: KRIŠČIŪNAS - KRIŠČIONAITIS Juozas, Izidoriaus, g. 1927 Lenkčiuose, Eržvilko v. Žuvo 1947 10 09 Pleteriškių k., Šimkaičių v.

 MANKUS Jonas, Petro, g. 1924 Poluose, Eržvilko v. Bežemis. Žuvo 1947 10 09 Pleteriškių k., Šimkaičių v. Kartu žuvo J. Ambrozaitis, J. Kriščiūnas ir J. Jokubauskas.

 SLUŠINSKAS Antanas, Juozo, kilęs iš Polu k., Rutkiškių apyl., Jurbarko v. Žuvo 1947 10 09. Kapas Šimkaičiuose

 https://partizanai.org/failai/html/pietu-zemaitijoje.htm

Plieno rinktinės Stiklo būrys, veikęs Ukmergės apylinkėse.

Iš kairės: būrio vadas Bronius Jakubonis-Stiklas, Stasys Pariokas-Plechavičius, Steponas Zalagėnas-Ripka, Alfonsas Tušys-Papuošalas, Kazimieras Tušys-Nemunas, Edvardas Miliukas-Bijūnas, Pranas Šuminskas-Pėdia, Stasys Našlėnas-Sakalas ir Vadovas Varnas-Jokeris

(R. Kauniečio asmeninė kolekcija)

Jakubonis Bronius-Stiklas gimė 1916 m. Ukmergės apskrities Taujėnų valsčiaus Skabeikių kaime. Į partizanų gretas įstojo 1945 m. Vadovavo Stiklo būriui ir Didžiosios Kovos apygardos Plieno rinktinės 5-ajam batalionui. Veikė Taujėnų ir Kavarsko valsčiuose. Žuvo 1949 m. spalio 10 d. gimtajame kaime kaudamasis su okupantais 

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

Petras Gužiūnas, Skapiškio vls., Stubonių k., Pono b. Ž.1947 10 10.

Jonas Šupinys, Panemunėlio vls., Daugelių k., Juodo Pono b. Ž.1947 10 10.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Kentra Leonas-Ąžuolas, Juozo, iš Gūbrių k. Partizanas. Žuvo Lentinės k. Šilalės vls. 1949 10 10.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-vytis.htm