Rugsėjo 28 d. žuvę partizanai

Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Ąžuolo būrio partizanai.

Guli kairėje - Konstantinas Liuberskis-Žvainys, dešinėje -Stasys Ramanauskas-Linksmulis.

Antroje eilėje (sėdi) iš kairės: Kazys Vaišnoras-Pocius, Antanas Verbickas-Bijūnas, Algirdas Irinka-Algis, Rokas Ramanauskas-Žvejys, Steponas Erstikis-Patašonas, Edmundas Irinka-Briedis.

Trečioje eilėje (stovi) iš kairės: Vaclovas Rudnickas-Birštonas, Pranciškus Rudnickas-Skydas, Antanas Rudnickas-Žirnis, Mečislovas Rudnickas-Birutis, Antanas Satkus-Starkus, Steponas Lozdauskas-Žydas, Ernestas Putnevičius-Adomas. Kiti neatpažinti.

 

Lazdauskas Steponas-Žydas gimė 1909 m. spalio 6 d. Šiaulių apskrities Akmenės valsčiaus Kanteikių kaime. Partizanas nuo 1944 m. Priklausė Genio (Voverės) Vinkšnos būriui, nuo 1949 m. - Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės Juozapavičiaus tėvūnijos Ąžuolo būriui. Žuvo 1951 m. rugsėjo 28 d. Žagarės rajono Ližikų kaime kartu su bendražygiu E. Putnevičiumi-Adomu.

https://partizanai.org/failai/html/uz_laisve_ir_tevyne.html

 

Prisikėlimo ir Žemaičiu apygardų partizanai prie Meilaičiu koplyčios Agailių miške.

Iš kairės: Pranelis, Perkūnas, Kazys Vaišnoras-Pocius, Algirdas Trinka-Algis, Mečislovas Rudnickas-Birutis ir Klemensas Grikainis-Ginlaras. 1950 m.

(Šiaulių "Aušros" muziejus)

Rudnickas Mečislovas-Birutis gimė 1919 m. Šiaulių apskrities Žagarės valsčiaus Juodeikių kaime (?). Nuo 1948 m. — Prisikėlimo apygardos Kunigaikščio Žvelgaičio rinktinės partizanas. Žuvo 1951 m. rugsėjo 28 d. Žagarės rajono Ližikų kaime kartu su dar trimis bendražygiais - 

 

Reifas (Reipa) Kazys - Panemunis. ? - 1948 09 28. Žalgirio rinkt.

https://partizanai.org/failai/html/Vilutiene-Trecioji-veliavos-spalva.htm

Aleksonis Juozas, g. 1920 m., nukautas 1948 m. rugsėjo 28 d.

https://partizanai.org/failai/html/Dainavos-partizanai-saruno-rinktine.htm

Ona Stakienė-Motina, Dusetų vls. Vaizbų rų k. Audros būrys. Žuvo 1951 09 28.

Povilas Stukas-Tėvas, Dusetų vls., Vaiskūnų k., Audros b. Ž.195 1 09 28.

https://partizanai.org/failai/html/kovoje-del-laisves.htm

Aukštaitis - Vladas Patumsis iš Antakalnių k., žuvęs 1949 09 28 

Trockis - Balys Jakštonis iš Šileikių k., 1949 09 28 

Viesulas - Jonas Morkūnas iš Kunigiškių k., ž. 1949 09 28 

BRAŽIONIS POVILAS, Juozo - Aidas, g.1909 m. Velykūnų k., Leliūnų vls. Slapstėsi apie Skudutiškį, Skiemonis. Priklausė Vlado Patumsio - Aukštaičio būriui ir Papiškių k. žuvo 1949 09 28 su dar 7 būrio partizanais.

KARVELIS JONAS, Mykolo - Klajūnas, Šilas, g.1914 m. Baltušavos k., Skiemonių vls. Partizanas, Vyties būrio vadas. Žuvo 1949 09 28 Papiškių k. su dar 6 partizanais, išduoti saugumo agento Prano Gečio.

MORKŪNAS JONAS - Viesulas, Šiaurys, g.1921 m. Kunigiškių k., Vyžuonų vls., ūkininko šeimoje. Paskelbus mobilizaciją, slapstėsi, o 1945 m. pavasarį išėjo į partizanus. 1946 m. pavasarį buvo paskirtas Šmėklos būrio vadu, o po kelių mėnesių - Beržo kuopos vadu. Nuo 1947 m. birželio iki žūties buvo Vytauto apygardos Liūto rinktinės vadas. Pasinaudoję agento Ruonio (Pr.Gečio) pranešimu, 1949 09 28 čekistai Papiškių k. apsupo 8 partizanus. Žuvo Jonas Morkūnas, Vladas Patumsis, Silva Urbonas, Jonas Karvelis, Balys Jakštonis, Jonas Šutinys ir Antanas Palevičius. Gyvas išliko tik Mykolas Urbonas. Žuvusieji užkasti kalnelyje prie Dauniškio ežero Utenoje.

PALEVIČIUS ANTANAS - Zaumeris, Paleckis, g.1925 m. Kudrės vnk., Leliūnų vls. 1944 m. pavasarį įstojo į Lietuvos vietinę rinktinę. Po kautynių su Armija krajova su šautuvu grįžo namo. 1945 m. pavasarį įstojo į partizanų būrį, veikusį Pakalnių, Skudutiškio apylinkėse. Apie Papiškių k. apsistojusius partizanus čekistams pranešė ag. Ruonis (Pranas Gečys). 1949 09 28 kautynėse su čekistais žuvo A.Palevičius, Jonas Morkūnas, Vladas Patumsis, Silva Urbonas, Balys Jakštonis, Jonas Karvelis ir Juozas Šutinys.

PATUMSIS VLADAS - Aukštaitis, g.1914 m. Antakalnių k., Utenos vls. Lietuvos kariuomenės puskarininkis, vokiečių okupacijos metais buvo seniūnas. Nuo 1944 m. rudens slapstėsi, sudarė Aitvaro partizanų būrį ir jam vadovavo. Būrys veikė Skudutiškio, Suginčių apylinkėse. Nuo 1946 12 buvo Ąžuolo kuopos vadas, kol Papiškių k. buvo išduotas agento Ruonio (Pranas Gečys). Žuvo 1949 09 28 kuopos vadas ir dar 6 kovotojai: Balys Jakštonis, Jonas Morkūnas, Jonas Karvelis, Silva Urbonas, Antanas Palevičius ir Jonas Šutinys. Žuvusieji užkasti -Dauniškio kalnelyje, Utenoje.

ŠUTINYS JUOZAS - Paleckis, g. 1921 m. Noliškio k., Utenos vls. Partizanavo Skudutiškio, Suginčių apylinkėse. Priklausė Vlado Patumsio - Aukštaičio būriui. Buvęs partizanų rėmėjas Pranas Gečys (agentas „Ruonis”) išdavė būrį. 1949 09 28 Papiškių k. žuvo 8 partizanai, tarp jų ir J.Šutinys.

SVILAS BRONIUS - Aidas, g.1929 m. Drageliškių k., Dusetų vls. Audros būrio partizanas. Žuvo 1951 09 28 kartu su P.Stuku, O.Stukiene ir J.Ramanausku, bėgdami iš čekistų apsuptos ir padegtos Klibo daržinės Paindrės k. Palaidojimo vieta nežinoma.

STUKAS POVILAS - Tėvas, g.1905 m. Kairionių k., Dusetų vls. Turėjo 6 ha žemės. 1948 m. čekistai P.Stuko namuose darė kratą ir rado daug partizaniškų nuotraukų. Bijodami arešto P.Stukas, jo žmona Ona ir duktė Albina pradėjo slapstytis. 1950 m. Albiną sugavo, o tėvus 1952 09 28 su kitais partizanais (B.Svilu, J.Ramanausku) čekistai užtiko Klibo daržinėje, Paindrės kaime. Daržinę padegė. Partizanai atsišaudė. Du čekistus nušovė, 6 sužeidė, bet ir patys žuvo. Užkasimo vieta nežinoma.

https://partizanai.org/failai/html/laisves-kaina.htm

Didelis Lokio rinktinės Žalgirio būrio partizanų susirėmimas su stribais ir NKVD kariuomene įvyko 1945m. rugsėjo 28d. ties Lietuvos — Latvijos siena Raudinės-Šarlotės miškuose. Nors baudėjai susirinkę užmuštuosius, atsitraukė, Žalgirio būrys patyrė didelius nuostolius; žuvo kautynėms vadovavęs vadas Antanas Streikus-Tamošiukas ir aštuoni būrio kovotojai.

https://partizanai.org/failai/pdf/0LKA/Laisves-kovu-archyvas-14-1995.pdf