Į Laisvę 1999 130(167)

     T U R I N Y S
Redakcijos skiltis ................................................................ 2
        Kazys Ambrazaitis - Naujo demokratijos bandymo viltis
        Juozas Baužys - Pilietiškumas ar tautiškumas?
Petras Zabitis - Baltijos kelias .................................................. 4
Kreipimasis dėl Laikinosios Lietuvos vyriausybės .................................. 6
P. Algis Raulinaitis - LFB politinės komisijos pirmininko pranešimas .............. 7
Valdas Striužas - Reikia taurios sielos tautiečių ................................ 10
Vytautas Bieliauskas - Politika ir moralė ........................................ 11
Vytautas Volertas - šio amžiaus (o gal ir pasaulio) pabaiga ...................... 21
Vytautas A. Dambrava - Nesibaigianti rezistencija: 25 m. be Juozo Brazaičio ...... 28
Jonas Pabedinskas - Apmokamas idealizmas, arba tautiečiuose pasiaukojimo beieškant 41
Viktoras Šniuolis - Kodėl mes palikome tokie? .................................... 45
Janina Semaškaitė - Kelios ilgo gyvenimo akimirkos ............................... 50
Vidmantas Valiušaitis - VII-toji Į Laisvę Fondo studijų savaitė Anykščiuose ...... 60
Juozas Baužys - Istorija ir dabartis Dainavoje (43-ji LFB stud. savaitė) ......... 71
Vidmantas Valiušaitis - Prisimenant a.a. Vincą Natkevičių ir Vincą Bazilevičių ... 76
Kazys Ambrazaitis - Paminklas Daumantui .......................................... 80
Žmonės ir įvykiai ................................................................ 82
Atsiųsta paminėti ................................................................ 84


PDF   Fotografinė kopija   BOX 


 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI VISIEMS Į LAISVĘ ŽURNALO SKAITYTOJAMS IR SKAITYTOJOMS ŽENGIANT Į TREČIĄJĮ TŪKSTANMETĮ!

Norime taip pat pranešti savo skaitytojams, kad su ateinančiais 2000 metais žurnalo leidyboje ir redakcinėje kolegijoje yra numatomi kai kurie pasikeitimai.

Į LAISVĘ leidžia Lietuviškų Studijų Centras (Center for Lithuanian Studies, Inc.) Čikagoje.

Redaktorius: Juozas Baužys

Redakcijos talkininkai: dr, Kazys Ambrozaitis, Paulius Jurkus, ir Vidmantas Valiušaitis.

Redakcijos adresas: ( Laisvę, 9240 Cliff side Ln., Or land Park, IL 60462-7790, USA

Administratorius: Jonas Prakapas.

Administracijos adresas: 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Prenumerata JAV ir Kanadoje—10 JAV dolerių; Australijoje, Pietų Amerikoje ir Europoje—15 JAV dolerių.

Garbės prenumerata—20 JAV dolerių. Lietuvoje—5 JAV dol.

Spausdina „Draugo" spaustuvė Čikagoje

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM)— a journal dealing with issues pertaining to the cultural and social development of Lithuanians throughout the world. ( Laisvę is published by the Center for Lithuanian Studies, Inc., Chicago, IL


Nr. 130 (167) 1999 RUDUO

REZISTENCINĖS MINTIES IR KULTŪROS ŽURNALAS

Viršelyje: Prof. Juozas Ambrazevičius-Brazaitis, pirmasis 1953 metais į Ameriką perkelto Į LAISVĘ žurnalo redaktorius. (Nuotr. V. Maželio)