„Į LAISVĘ" 1996 METŲ AUKOTOJAI

Nuoširdžiai dėkojame lietuviškos spaudos rėmėjui

LIETUVIŲ FONDUI 

už 1996 metais Į laisvę

žurnalui paskirtą 1,000 dol. paramą

Garbės rėmėjai:

Dr. K. Ambrazaitis, V. Baleišytė, dr. J. Kazickas, D. Kojelytė, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, B. Paulius, A. Raulinaitis, L. Reivydas, A. E. Sutkuvienė, K. Šakys, V. Volertas.

Garbės prenumeratoriai:

V. Akelaitis, M. Bajorūnienė, J. Barasas, Br. Barisas, V. Barisas, A. Barzdukas, A. Bražėnas, K. Bružas, A. Bumbulis, R. Bureikienė, dr. S. Čepas, V. Čepėnas, K. Čepienė, kun. M. Čyvas, V. Čyvas, dr. A. L. Čepulis, prel. V. Cukuras, A. Damijonaitis, J. Damušis, J. Daugėla, G. Dragūnas. A.V. Dundzila, St. Džiugas, I. Eitmanienė, J. Gelumbauskas, A. Gleveckas, R. J. Grinius, dr. L. D. Griniūtė, J. Gruzdąs, D. Jakienė, A. Janušis, J. Kavaliūnas, V. Kazlauskas, A. J. Kerelis, M. Kevalaitis, kun. dr. M. Kirkilas, J. Končius, B. Krokys, kun. R. Krasauskas, kun. V. Krikščiunevičius, prel. J. Kučingis, St. Kungys, V. Kuzmickas, V. Laniauskas, dr. V. Lelis, J. Lukoševičius, dr. V. Majauskas, I. Mališka, A. Mažiulis, J. Mikaila, D. Mikulskytė, V. Montvilas, R. Narušienė, B. Neverauskas, K. Norvilą, dr. A. Pacienė, Br. Paliulis, J. Pažemėnas, V. Petrulis, A. Pocius, Br. Polikaitis, A. Prapuolenytė, dr. Z. Prūsas, V. Rastonis, dr. P. Rasutis, dr. A. Razma, A. Regis, V. Rociūnas, St. Rudys, J. Rugelis, VI. Sinkus, G. Sirutienė, St. Skerienė, V. Skladaitis, St. Skripkus, S. Slavickienė, dr. A. Šležas, S. Smalinskas, M. Sodonis, dr. J. Stikliorius, C. Surdokas, A. Šatas, V. šilas, V. M. Tumasonienė, prel. I. Urbonas, J. Vaičiulaitienė, J. Vaineikis, dr. A. Valis-Labokas, dr. A. Valiuškis, J. Vasaris, J. Veblaitis, V. Vidugiris, dr. V. Vygantas, K. ir V. Volertai, kun. V. Volertas, V. Žiaugra, O. Žilionienė, J. Žygas.

Aukotojai:

J. Ambrizas, D. Augienė, J. Bežys, T. Blinstrubas, M. Boreišis, G. Budrytė, Br. Burchikas, J. V. Černius, J. Gepneris, dr. G. Grinis, K. Kazlauskas, B. Krakaitis, J. K. Kučėnas, A. Kulnys, P. Matekūnas, dr. B. Mikonis, P. Narutis, A. Radžius, B. Raugas, J. Rygelis, S. Slavickas, M. šilkaitis, I. Tamošiūnas, P. Vakselienė, kun. J. Velutis, J. Virpša, M. Žymantienė.

Gili padėka visiems aukotojams! Lietuvos mokyklos, įstaigos, pavieniai žmonės norėtų gauti Į laisvę". Padėkite jiems, prisiųsdami po 5 dol. Lietuvos prenumeratoms.

Leidėjai ir administratorius