Kronika, atsiųsta paminėti ir kt.

NAUJA LFB VADOVYBĖ

Lietuvių Fronto bičiuliai neseniai korespondenciniu balsavimu išsirinko naują Tarybą ir Kontrolės komisiją ateinantiems dvejiems metams. Rinkimų komisija, kurią sudarė Jonas Vasaris, pirm., ir nariai Ona Šilėnienė ir Vytautas Brizgys, praneša, kad į LFB Tarybą išrinkti šie bičiuliai: Petras Kisielius, Vytautas Volertas, Zigmas Brinkis, Algis Raulinaitis, Juozas Ardys, Vytautas Majauskas, Vytautas Petrulis, Vladas Sinkus ir Jonas Urbonas. Į naują LFB Kontrolės komisiją išrinkti: Vaclovas Šaulys, Jonas Kavaliūnas ir Pilypas Narutis.

Bičiulės ir bičiuliai kviečiami dalyvauti vasaros studijų savaitėje, kuri įvyks rugpjūčio 1-8 dienomis Dainavoje.

ČIKAGOS LFB SAMBŪRYJE

1993 balandžio 21 d. Čikagos LFB susirinkime dalyvavo su paskaita viešnia iš Lietuvos, Vilniaus Operos solistė ir Lietuvos Seimo atstovė Nijolė Ambrazaitytė. Ji kalbėjo apie savo darbą Seime, apie padėtį Lietuvoje, politinius valdžios ėjimus, o vėliau klausytojus supažindino su naujai steigiama Tėvynės Atgimimo Sąjunga ir atsakinėjo į klausimus.

Šio susirinkimo metu buvo išrinkta ir nauja Čikagos LFB sambūrio valdyba: pirmininkas Česlovas Grincevičius, iždininkas Stasys Džiugas, kiti valdybos nariai — Vladas Būtėnas, Nijolė Dumbrytė ir Kostas Dočkus.

BIČIULIŲ SUKAKTYS

Pagal rašytas ir nerašytas žinias, šiemet, 1993-čiaisiais, savo amžiaus apvalesnes ir reikšmingas sukaktis atšventė, ar dar švęs, šie mūsų bičiuliai: dr. Adolfas Damušis — 85 (birželio 16), Juozas Žilionis — 85 (kovo 19), Česlovas Grincevičius — 80 (sausio 17), Jonas Kavaliūnas — 80 (rugpjūčio 1), dr. Kazys Ambrozaitis — 75 (kovo 23), dr. Juozas Kazickas — 75 (balandžio 4), dr. Vytautas Majauskas — 75 (spalio 13), Vincas Natkevičius — 75 (lapkričio 11). Gražiausių metų!


IŠKELIAVO AMŽINYBĖN

Jonas Žadeikis, LFB Čikagos sambūrio, ateitininkų ir kitų organizacijų narys, Ateitininkų skyriaus „Drauge" ilgametis redaktorius, mirė 1993 kovo 17, sulaukęs 76 m.

Antanas Pladys, LFB Čikagos sambūrio narys, mirė 1993 balandžio 1, sulaukęs 75 m.

Ilsėkitės ramybėje!


ATSIŲSTA PAMINĖTI

LIETUVIU EGZODO LITERATŪRA 1945-1990, redagavo Kazys Bradūnas ir Rimvydas Šilbajoris. Išleido 1992 metais Lituanistikos Institutas Čikagoje. Mecenatas Lietuvių Fondas. Didžiulės apimties, 860 psl., knyga, skirta mūsų išeivijos literatūrai apžvelgti ir įvertinti iki pat šių dienų. Knygoje rašo 20 autorių. Viršelis ir dailės priežiūra Vytauto Virkau. Spaudė „Draugo" spaustuvė. Knygą plačiau įvertinti bandysime kitame žurnalo numeryje.

Vytautas Bubnys, ŽALIOS SŪPUOKLĖS, romanas. Vilniuje 1992 m. išleido „Vyturys", šio 230 psl. rezistencinės nuotaikos romano autorius vaizdingai piešia kelių kartų likimus, paliečia internatuose paliktų vaikų problemą. Romano charakteriai nepaprastai spalvingi, autoriaus kalba gyva ir priverčianti skaityti iki galo. šiame numeryje spausdiname trumpą romano ištrauką.

Vytautas Bagdanavičius, TIKĖJIMO, IŠMINTIES IR TAIKOS DVASIA, religinių straipsnių rinkinys. Straipsniai įdomiai interpretuoja naujojo Testamento apaštalų darbus ir laiškus, suteikdami skaitytojui medžiagos ir minčių jo paties svarstymams. Knygą išleido Lietuviškos knygos klubas, Čikagoje, spaudė „Draugas". 203 psl. Virš. dail. Petro Aleksos.

VARPAS, Nr. 27, 1992. Storas 208 psl. numeris, kaip paprastai kruopščiai suredaguotas redaktoriaus Antano Kučio. Varpą leidžia Varpininkų filisterių draugija. Daugybė aktualių straipsnių ir apžvalgų.

LAISVĖS KOVŲ ARCHYVAS, Nr. 6, išleistas Kaune 1993. Leidėjai — Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjunga. Redagavo 8 asmenų redakcinė kolegija. Leidinys 192 psl. Pateikiami faktai ir dokumentai iš partizanų veiklos, įvairūs atsiminimai, Stutthofo KZ medžiaga ir kt.

KLAIDOS ATITAISYMAS

Praeitame Į laisvę numeryje išspausdintame 1992 metų žurnalo garbės prenumeratorių sąraše buvo praleistos dvi pavardės:

V. Montvilas
A. Pargauskas

Už klaidą atsiprašome.

Administratorius

Ar jau pasiuntėte žurnalo prenumeratos mokestį už 1993 metus? Ar tapote jo rėmėju, garbės prenumeratoriumi?

Šio numerio kaina 3.50 dol.