PENKIŲ MILIJONŲ PETICIJA UZ LIETUVĄ

Redaktorius gavo laišką iš p. Algirdo Kalvaičio, gyvenančio Kanadoje, su prašymu ištisai atspausdinti jo prisiųstą straipsnį „Penki milijonai žmonių remia Lietuvos nepriklausomybę". Be abejo, kiekviena akcija, kuri padeda Lietuvai, nežiūrint kas ją organizuotų, yra sveikintina ir remtina. Tačiau dėl vietos stokos ir žurnalo nusistatytų taisyklių nespausdinti jau kitoje spaudoje pasirodžiusių straipsnių, čia pateikiame tik kelias to straipsnio mintis.

Gorbačiovui pradėjus spausti Lietuvą ir vakariečių spaudai pasirinkus sunkiai suprantamą tylos laikyseną, gana daug aktyvių katalikų įvairiose pasaulio šalyse nutarė pakelti protesto balsą. Pirmoj eilėj tai buvo katalikai, susiorganizavę į „Tradicijų, šeimos ir nuosavybės gynimo sambūrį" (TFP). Šį sambūrį dar 1960 Brazilijoje įsteigė rašytojas Plinio Correa de Oliveira, kongreso atstovas ir istorijos profesorius. TFP plėtėsi ir organizavosi Pietų ir Šiaurės Amerikoje, Europoje, Afrikoje ir Australijoje, užsibrėžusi kovoti prieš socializmą ir komunizmą.

Pietų Amerikos gatvėse ir spaudoje buvo pradėtas skelbti šūkis „Krikščioniška Lietuva, Laisva Lietuva!". Jaunieji entuziastai pasiryžo pasaulyje surinkti galimai daugiau parašų, remiančių Lietuvos neprikalusomybę. Jų šauksmas nuaidėjo nuo Argentinos iki New Yor-ko ir nuo Paryžiaus iki Naujosios Zelandijos. Tūkstančiai žmonių įsijungė į šią akciją, ir praeitų metų spalio mėn. peticijos parašų vajus pasiekė 5 milijonus. Britų „Guiness Book of Records" užregistravo tai kaip didžiausią pasaulyje peticiją. Prof, de Oliveira rašė, kad „tai reiškia, jog už Lietuvos yra dar ir kita Lietuva įvairiuose pasaulio kraštuose, susidariusi iš visų tų, kurių širdyse yra ši šauni Baltijos tauta".

TFP centras gavo padėkos laiškus iš AT pirm. Vytauto Landsbergio ir ministerio Algirdo Saudargo. Būtų gera, kad daugiau lietuvių parašytų savo padėkas šiais adresais: TFP Bureau, Via Castelli 13, 7-00197 Rome, Italy arba Canadian TFP, P.O. Box 973, Station A., Toronto, Ont. M5W 1G5.