Į Laisvę 1989 107(144)

     T U R I N Y S

Vedamieji ........................................................... 2

     Ką daryti?

     Reikia susiorientuoti

     Pagalba šiandien, ne rytoj

Edita Nazaraitė, Lietuva ir didysis Rytų Europos drebėjimas

     (politinis komentaras) ......................................... 6

Skaitytojų žodis .................................................... 8

Bronius Nainys, Hitlerio-Stalino suokalbis ir okupacijos

     nepripažinimo politika ......................................... 9

Vytautas Volertas, Idiotizmo siautulys ............................. 19

Paulius Jurkus, Prof. Juozas Brazaitis prie redaktoriaus stalo ..... 27

Adolfas Damušis, Juozas Ambrazevičius-Brazaitis archyvų dokumentuose 35

Povilas Pečiulaitis, Tiesa — viena ................................. 39

Vėjas Liulevičius, Lietuvių pėdsakai Rusijoje ...................... 42

Stasys Daunys, Wiurzburgo nebėra (iš dienoraščio) .................. 48

Juozo Kojelio pokalbis su Julium Keleru ............................ 51

Julius Keleras, kruvinasai ir keturiasdešimtieji (eilėraščiai) ..... 54

Arvydas Juozaitis, Laisvė arba ideologijos mirtis .................. 56

Kajetonas Čeginskas, Likome ištikimi savo misijai .................. 59

Vardai ir įvykiai .................................................. 67

      XXIV literatūros vakaras
      Ateitininkų suvažiavimas Vilniuje 
      Amerikos lietuvių kongresas


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

MIELI SKAITYTOJAI,

•    Laukiame jūsų paramos ir pagalbos. Be tolimesnio administratoriaus paraginimo prašome pratęsti savo prenumeratą, vartojant šiame numeryje įdėtus vokelius. Tapkite žurnalo garbės prenumeratoriais — prisiųskite didesnę auką.

•    Užsakykite žurnalą savo artimiesiems Lietuvoje. Į Laisvę skaitytojus Lietuvoje pasiekia. Prisiųskite administratoriui adresus ir auką didesnėms pašto išlaidoms padengti.

Dėkojame už jūsų rūpestį ir aukas —

Administratorius

Į LAISVE leidžia Lietuvių Fronto Bičiuliai tris kartus per metus. Redaktorius: Juozas Baužys.

Redakcijos talkininkai: Česlovas Grin-cevičius ir dr. Kazys Ambrazaitis.

Administratorius: Jonas Prakapas.

Į LAISVĘ (TOWARD FREEDOM) — a Lithuanian magazine of politics and cultural life published three times a year by Lietuvių Fronto Bičiuliai.

Editor: Juozas Baužys. Business and circulation manager: Jonas Prakapas.

Redakcijos adresas: J. Baužys,

9124 Sandpiper Ct., Orland Park, IL 60462, USA.

Administracijos adresas: J. Prakapas, 14 Thelma Dr., Bakersfield, CA 93305, USA.

Metinė prenumerata: JAV, Kanadoje ir Australijoje — 10 JAV dolerių, Europoje ir P. Amerikoje — 7 JAV doleriai.

Garbės prenumerata: 20 JAV dolerių.

Spausdina „Draugo" spaustuvė: 4545 W. 63rd St., Chicago, IL 60629.


NR. 107 (144) 1989-90 ŽIEMA

REZISTENCINĖS MINTIES IR POLITIKOS ŽURNALAS

Viršelio fone: dail. Arūno Tarabildos Šaukliai, lino raižinys iš ciklo „Vilniaus legendos”, 1968.


Autoriaus pavarde ar slapyvardžiu pasirašyti straipsniai nebūtinai atstovauja leidėjų ar redakcijos nuomonei ir yra atviri diskusijoms • Nepakeičiant autoriaus minties, straipsniai gali būti taisomi ir tvarkomi redakcijos nuožiūra • Redakcijai siunčiami laiškai ir atsiliepimai pasirašomi tikrosiomis pavardėmis.