ATSIŲSTA PAMINĖTI, Aukos

AMŽINO ĮŠALO ŽEMĖJE, Sibiro tremtinių prisiminimai, pergyvenimai, viltys ir gyvenimo vaizdai. Sudarė ir įvadą parašė Aldona Žemaitytė, ši 304 psl. kietais viršeliais knyga išleista Vyturio leidyklos Vilniuje, 1989 metais. Leidėjai visą pelną ir honorarus skiria Stalino aukoms paminklui statyti.

LIETUVA IR KRIKŠČIONYBĖ, keturios paskaitos 600 metų sukakčiai. Išleido Lietuvos krikščionybės sukakties komitetas Kanadoje 1987. Redagavo kun. dr. Pranas Gaida ir Česlovas Senkevičius. Knygoje išspausdintos Algirdo Budreckio, Rasos Mažeikaitės, Juliaus Slavėno ir Vytauto Vardžio paskaitos, skaitytos įvairiuose sukakties minėjimuose. Knyga 108 psl., kaina nepažymėta.

Jonas Aistis, RAŠTAI I. Aisčio poezijos rinktinė. Redagavo Alfonsas Nyka-Niliūnas ir Antanas Vaičiulaitis. Išleido Ateities literatūros fondas 1988 metais. Aisčio raštų leidimu rūpinasi Aldona Aistienė. Knyga 450 psl., kietais viršeliais, aplankas Jono Kuprio. Knygos pabaigoje įdėtos dvi Aisčio autobiografijos, redakcijos žodis, Nykos-Niliūno vertinimas ir A. Vaičiulaičio paaiškinimai Aisčio eilėraščiams. Knygos kaina 15 dol.

Genrikas Songinas, VILNIAUS KRAŠTO LEGENDOS. Iš žmonių girdėtos ar archyvuose surastos ir atkurtos legendos, pasakojimai. Knyga 128 psl., kietais viršeliais, išleista 1988 autoriaus anūko Lino Raslavičiaus lėšomis. Vinjetės ir aplankas dail. Ramintos Lapšienės. Kaina 8 dol. Spaudė Draugo spaustuvė.

Edvardas Turauskas, LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS NETENKANT -ĮVYKIAI. Tai Lietuvos užsienio reikalų ministerijos Politikos departamento direktoriaus Edvardo Turausko memuarai, užrašai ir dokumentai iš paskutiniųjų nepriklausomos Lietuvos valstybės dienų, o taip pat ir iš laikotarpio tuoj po okupacijos. 280 psl. knygoje duodama nepaprastai daug įdomios informacijos apie to laiko įvykius, žmones ir diplomatinius užkulisius. Knygai įvadą parašė dr. Stasys Bačkis, Lietuvos diplomatijos šefas. Išleido Lietuviškos knygos klubas, spaudė Draugo spaustuvė. Viršelis Pauliaus Jurkaus. Knyga iliustruota gausiai. Gaila, kad neišvengta daugelio kalbos ir korektūros klaidų. Kaina 12 dol.

Anatolijus Kairys, EPIGONAI, politinis romanas, Knyga 213 psl., išleista 1989 autoriaus teisėmis, viršelis dail. Magdalenos Stankūnienės. Spaudė Draugo spaustuvė. Kaina 10 dol.


„Į LAISVĘ" 1988 metų aukotojai

Amžina prenumerata prel. J. Prunskis — 500 dol.

RĖMĖJAI:

Dr. K. Ambrazaitis, V. Barisas, K. Bružas, dr. V. A. Dambrava, J. P. Kazickas, J. Kojelis, dr. V. Majauskas, V. Maželis, J. Mikonis, E. Pakulienė, A. Raulinaitis, dr. A. Razma, dr. A. Šležas, dr. R. Šomkaitė, St. Vilinskas, dr. P. Žemaitis.

GARBĖS PRENUMERATORIAI:

J. Ardys, A. P. Bagdonas, L. Bajorūnas, kun. R. K. Balčys, Asta Banionis-Conner, A. Balsys, dr. A. Baltrukėnas, C. P. Baltrukonis, A. Bernotas, A. G. Bražėnas, B. Burchikas, R. Bureikienė, K. Čepienė, dr. S. Čepas, V. Čyvas, kun. V. Cukuras, kun. V. Dabušis, St. Dzikas, V. Gečas, F. Ignaitienė, P. Karalius, V. Kazlauskas, kun. L. Kemėšis, M. Kirkilas, prel. J. Kučingis, S. Kudokienė, V. Kuzmickas, dr. E. Lenkauskas, I. Mališka, prof. V. Marijošius, A. Mažiulis, P. Milašius, E. Milkauskas, kun. S. Morkūnas, B. Neverauskas, kun. J. Pakalniškis, J. Pažemėnas, M. Petrulis, A. Pocius, dr. Z. Prūsas, K. Račiūnas, dr. P. Rasutis, L. Reivydas, V. Rociūnas, kun. K. Sakalauskas, VI. Sinkus, V. Skladaitis, S. Smalinskas, M. Sodonis, kun. J. Staškus, dr. J. A. Stikliorius, K. šakys, A. Šatas, V. Šilas, kun. I. Urbonas, J. Vaičjurgis, J.  Žadeikis, V. Žiaugra, J. Žilionis.

AUKOTOJAI:

A. Atutis, A. J. Audronis, Br. Barisas, dr. A. L. Čepulis, A. Damijonaitis, A. Gailiušis, VI. Garbenis, J. Gepneris, K. Gimžauskas, A. Girnius, dr. G. Grinis, J. Gruzdas, A. Gurevičius, I. P. Janavičius, K. Jankūnas, Z. Juras, dr. J. Jusionis, Br. Juška, A. Kairelis, D. Kaškelienė, K.    A. Keblys, M. Kevalaitis, dr. J. Kižys, kun. R. Krasauskas, kun. V. Krikščiūnevičius, St. Kungys, K. Laukaitis, Daiva Meilė, dr. A. Mauragis, V. A. Mažeika, V. Milukas, VI. Palubinskas, J. Paovys, kun. V. Pikturna, V. Prišgintas, B. Raugas, St. Rudys, J. V. Rugelis, J. Salys, S. Slavickas, C. Surdokas, A. Sušinskas, dr. V. Šaulys, V. Vaičiulis, J. Vasaris, dr. A. Valiuškis, kun. J. Velutis, J. Virbalis, dr. J. Žirgulis.

Visiems aukotojams tariame nuoširdų ačiū.

Leidėjai ir administratorius

Šio numerio kaina 3.50 dol.