PROFESORIAUS MACEINOS ATMINIMUI

Pirmasis prof. Antano Maceinos pomirtinis paminėjimas JAV buvo suruoštas New Yorke, 1987 birželio 7, Kultūros židinyje. Iniciatoriai buvo Lietuvių fronto bičiuliai, talkinami kitų organizacijų.

Su Maceinos asmeniu ir jo gyvenimu supažindino dr. Danutė Norvilaitė. Dr. Juozas Girnius kalbėjo apie Maceinos filosofiją. Antanas Sabalis apibūdino Maceiną kaip LF ideologą. Pirmuosius jo žingsnius, kaip poeto, atidengė Paulius Jurkus, o Tomas Venclova komentavo Jasmanto-Maceinos poezijos rinkinius.

LFB studijų savaitėje, Dainavoje, prof. Maceina buvo prisimintas šv. Mišiomis už jo sielą ir dr. Kęstučio Skrupskelio paskaita. Didesnis Maceinos palikimo minėjimas jvyko rugsėjo 20 Čikagoje, kur su paskaitomis dalyvavo dr. Juozas Girnius ir dr. Kęstutis Skrupskelis.

Paskutiniame šių metų Į Laisvę gruodžio numeryje bus išsamesni šių minėjimų aprašymai. Visai prieš šį numeri atiduodant spaudai, iš bičiulės Alinos Grinienės buvo gauta prof. Antano Maceinos paminklo Brebersdorfo kapinaitėse nuotrauka.

Maceinos minėjime New Yorke programos dalyviai: A. Sabalis, dr. D. Norvilaitė, T. Venclova ir dr. J. Girnius. Nuotr. V. Maželio