NAUJI LEIDINIAI

Antanas Maceina, ORA ET LABORA. Svarstymai Bažnyčios ir kultūros klausimu lietuvių tautos krikšto sukakties proga. Paskutinė prof. A. Maceinos knyga, išleista Europos LFB rūpesčiu, spausdinta Italijoje. 215 psl., gaunama pas Aliną Grinienę Vokietijoje ir pas Putnamo seseles JAV. Kaina nepažymėta, bet pardavinėjama po 7 dol.

Kazys Bradūnas, KRIKŠTO VANDUO JONINIŲ NAKTĮ. Eilėraščiai, turiniu ir dvasia atsiliepiantys Lietuvos krikščionybės temoms. Išleido Ateities literatūros fondas. Knyga 94 psl., įrišta kietais viršeliais, dailiai ir prasmingai papuošta dail. Vytauto Virkau iliustracijomis ir aplanku. Knygos kaina 8 dol.

Lietuvių katalikų mokslo akademijos SUVAŽIAVIMO DARBAI XI. Vienuoliktojo LKM akademijos suvažiavimo, įvykusio 1979 Čikagoje, paskaitų ir pranešimų rinkinys, redaguotas kun. A. Liuimos, S.J. Didelio formato, 366 psl. tomas, išleistas 1987 Romoje. Redaktoriaus žodžiais — ,,ilgo uždelsimo priežastis — noras surinkti visas prelegentų studijas". Kaina nepažymėta.

Nijolė Sadūnaitė, A RADIANCE IN THE GULAG. Nijolės Sadūnaitės memuarai anglų kalba, išleisti Trinity Communications Virginijoje leidyklos LKR Šalpos rūpesčiu. Vertė kun. Kazimieras Pugevičius ir Marija Skabeikienė. Knyga 148 psl., kietais viršeliais $9.95, minkštais — $5.95. Gaunama pas visus platintojus.

Kęstutis K. Girnius, PARTIZANŲ KOVOS LIETUVOJE. Mokslinė studija, nagrinėjanti partizaninio pasipriešinimo Lietuvoje priežastis, veiklą ir problemas. Knyga 422 psl., iliustruota autentiškomis partizaninio gyvenimo nuotraukomis, 1987 metais išleista Į Laisvę fondo. Aplanko raidės dail. Prano Lapės. Kaina: kietais viršeliais 12 dol., minkštais — 10 dol.

KANTATA — Kryžių ir rūpintojėlių Lietuva. Žodžiai Henriko Nagio, muzika Aleksandro Stankevičiaus. Kantata parašyta Lietuvos krikšto jubiliejaus proga, išleista specialaus komiteto 1987 metais, Montrealyje. Knygoje gaidos ir libreto, kuris išverstas ir į anglų bei prancūzų kalbas. Apipavidalino dail. R. Bukauskas, iliustruota. Didesnio formato knyga, 96 psl. Kaina 7 dol.

Lietuvių kultūros instituto Vokietijoje 1986 SUVAŽIAVIMO DARBAI. Skaitytos paskaitos lietuvių ir vokiečių kalbomis, liečiančios lietuvių kultūros temas. 152 psl. Išleista Vokietijoje 1986, Lietuvių kultūros instituto, Romuva, Lampertheim.

Bičiulis, EILĖRAŠČIAI. Perspausdinta iš pogrindinio Dievas ir Tėvynė žurnalo. PLB leidinys, 85 psl., kaina 6 dol.

TĖVYNĖS SARGAS, 1986 metų Nr. 2-3. Šiame 160 psl. numeryje daug apžvalginių ir istorinių straipsnių. Žurnalą leidžia Popiežiaus Leono XIII Fondas, redaguoja Algirdas Kasulaitis, administruoja Adomas Viliušis.

LITUANUS, anglų kalba leidžiamas žurnalas. 1987 metų vasaros (Nr. 2) redaktorius — prof. Antanas Klimas. Lituanus yra leidžiamas Lituanus Foundation, Ine. keturis kartus metuose. Administruoja Jonas Kučė-nas.

TĖVYNĖ, Venezuelos LB žiniaraštis, 1987, Nr. 9-10. Redaguoja redakcinis kolektyvas, atsakingasis redaktorius — Vytautas Dambrava.

EL GRITO BALTICO (Baltų šauksmas), 1983-1986 straipsnių, spausdintų Venezuelos spaudoje rinkinys. Juose liečiamos Lietuvos ir Pabaltijo problemos. Išleido Venezuelos Baltų Unija, redagavo dr. Vytautas Dambrava. Knyga turi 375 psl., plačiai paskleista Venezueloje.

Į LAISVĘ FONDO LEIDINIAI IR
KITOS KNYGOS YRA PRASMINGIAUSIOS
DOVANOS KALĖDŲ, VARDINIŲ AR GIMTADIENIU PROGOMIS.

NEPAMIRŠKIME LIETUVIŠKOS KNYGOS!


LIETUVIŲ FRONTO BIČIULIŲ TARYBA TARYBOS PREZIDIUMAS:

P. Algis Raulinaitis, pirmininkas, 1501 Riverside Dr., Burbank, Ca. 91506.

Dr. Zigmas Brinkis,vicepirmininkas, 2612 Aberdeen Avė., Los Angeles, Ca. 90027.

Juozas Kojelis,sekretorius, 747 23rd Street, Santa Monica, Ca. 90402. TARYBOS NARIAI:

Dr. Kazys Ambrazaitis, Juozas Baužys, Česlovas Grincevičius, Kęstutis Ivinskis, dr. Petras Kisielius, Juozas Mikonis, Bronius Nainys, Pilypas Narutis, dr. Adolfas Šležas.

JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Juozas Mikonis,pirmininkas, 24526 Chardon Rd., Richmond Heights, Ohio 44143; Juozas Ardys, pirmininko pavaduotojas; Ingrida Bublienė, vicepirmininkė organizaciniams reikalams; Jonas Vasaris, iždininkas; Vincas Akelaitis, informacijos vedėjas; Vytautas Brizgys, sekretorius.

EUROPOS LFB VALDYBA

Dr. Saulius Girnius, pirmininkas; Jūratė Barasaitė-Kubilienė ir Kęstutis Ivinskis.


Šio numerio kaina 5.50 dol.