ATSILIEPIANT Į LAIKO PROBLEMAS

XVIII Politinių studijų savaitgalis

1986 vasario 1-2 dienomis, Los Angeles Šv. Kazimiero salėje, įvyko aštuonioliktasis politinių studijų savaitgalis, surengtas JAV LB Vakarų apygardos, Lietuvių Fronto bičiulių, Lietuvių Jaunimo ir Baltų laisvės lygos bendromis pastangomis. Savaitgalio tema buvo: „Atsiliepiant į laiko problemas". Ji buvo svarstoma šiose paskaitose bei simpoziumuose:

Danutė Mažeikienė— „OSI —kur mes stovime?", moderatorius P. A. Raulinaitis. Juozas Kojelis — „Dvigubas evidencijos dėsnis bendravime su Lietuvos lietuviais", koreferentė dr. J. Izokaitė-Avižienienė, moderatorius R. Dabšys. Dr. Vytautas Dambrava — „Tikroji nepriklausomybės minėjimų prasmė". Simpoziumas tema „Dabartiniai JAV lietuvių politiniai rūpesčiai": dr. Kazys Ambrazaitis, Vincas Skilius, Rūta Klevą Vidžiūnienė, Ignas Medžiukas; moderatorius dr. V. Dambrava. Jaunesnės kartos simpoziumas tema „Veiksniai, apsprendę mano lietuviškumą": Daina Gudauskaitė, Danutė Mažeikienė, Dalytė Trotmanaitė, Tadas G. Dabšys, Gintaras Grušas ir Robertas Žirgulis.

Viršuj — 18-tojo politinių studijų savaitgalio programos dalyviai: sėdi, iš kairėsdr. K. Ambrazaitis, J. Kojelis, A. Nelsienė, dr. V. Dambrava, M. Lenkauskienė, D. Gudauskaitė, V. Skirius; stovi— P. A. Raulinaitis, I. Medžiukas, D. Mažeikienė, G. Grušas, R. K. Vidliūnienė, R. Dabšys, T. G. Dabšys.

Gretimame puslapy nuo viršaus kairėje: Simpoziumas apie dabartinius politinius rūpesčius, kalba dr. K. Ambrozaitis. — Jaunimas svarsto temą apie apsisprendimą lietuvybei, kalba Tadas G. Dabšys. — Danutė Mažeikienė kalba apie OSL — Gausiai susirinkę savaitgalio dalyviai; pirmoj eilėj matosi A. Mažeika, A. Kungys, A. Grakauskas, V. Kazlauskas, L. Valiukas ir kt.

Iš paskaitininkų ir referentų tezių, teigimų bei minčių, pareikštų atvirose diskusijose, būtų galima padaryti tokias išvadas:

• OSI siekia įtartinų tikslų, laužo JAV piliečių konstitucines teises, bendradarbiauja su sovietų KGB ir visomis jėgomis kratosi JAV Kongreso komisijų tyrinėjimo.

•    JAV LB yra įsipareigojusi siekti, kad karo nusikaltėlių aiškinimas būtų vykdomas konstitucinės teisės ir teisingumo pagrindu; organizuoti politinės akcijos tinklą, JAV Kongrese pravesti jungtinę rezoliuciją, įpareigojančią JAV vyriausybę kasmet painformuoti Jungtinių Tautų narius apie JAV nepripažinimą Baltijos valstybių aneksijos; suregistruoti patyrusius politinėje veikloje asmenis ir pasinaudoti jų patirtimi; paruošti planą ir įtraukti į lietuviškų uždavinių vykdymą lietuviškai nebekalbančius Amerikos lietuvius.

•    Lituanistikos katedros mokslinė kryptis turėtų orientuotis į Lietuvos istorijos nagrinėjimus.

•    Sprendžiant išeivijos bendravimo su Lietuvos lietuviais klausimą, būtina žinoti Lietuvos rezistencijos nusistatymus, kuriuos reiškia Helsinkio susitarimams sekti ir Tikinčiųjų teisėms ginti komitetai, Katalikų Bažnyčia, politiniai kaliniai ir pogrindžio spauda, kur girdimas autentiškas pavergtos Lietuvos balsas.

•    Peršamas „kultūrinis bendradarbiavimas" yra formuluojamas okupacinės sovietų valdžios agentūrų ir kontroliuojamas KGB. Bet su savo tautos žmonėmis bendrauti reikia, tame procese neatsisakant savo iniciatyvos ir neprarandant rezistencinio apdairumo.

•    Jauną žmogų lietuviškon veiklon pakreipia sąmoningas savo kilmės suvokimas, tiesioginis tėvų krašto pažinimas, vyresniųjų idealizmas ir jaunesnės kartos pasiaukojimo pavyzdžiai. Tačiau apsisprendimą pagrindinai nulemia šeima.

•    Tautinės sąmonės nepraradusi išeivija turi budėti ir aktyviai pasipriešinti rezistencinio nusiangažavimo tendencijoms.

•    Liudijimas pasauliui tikro lietuvių sutarimo ir vienybės yra didelis pasitar-navimas savo tautai. Bet vienybė dėl vienybės nieko nereiškia. Jei suvienytos jėgos nepanaudojamos sutartam darbui, tai reklamuojama vienybė tampa tuščia iliuzija.

•    Minėdami Vasario 16 šventę, stiprybės semkimės iš Lietuvos istorijos, o paskatinimo ir ryžto iš dabartinės Lietuvos rezistencijos.

•    Pastangose dėl Lietuvos laisvės nepakanka rūpestingai kartoti laisvinimo šūkius, o pramatyti ir iš anksto viešai paskelbti konkrečius uždavinius susidariusioms ir galinčioms susidaryti situacijoms ir kiekvienam laisvajam lietuviui asmeniškai įsipareigoti.

Redaktorius dėkingas bič. Juozui Kojeliui už prisiųstą medžiagą bei nuotraukas šiam politinio savaitgalio reportažui, o taip pat ir reportažui iš literatūrinio savaitgalio Los Angeles.