VARDAI IR ĮVYKIAI

 „Lithuania — Lietuva". Tokiu vardu Pasaulio Lietuvių Bendruomenė yra išleidusi anglų kalba spalvotą lankstinuką, kuriame angliškai kalbantieji supažindinami su Lietuvos istorijos ir dabartinės padėties fragmentais. Lankstinukas išleistas ir apipavidalintas gana gražiai, bet turinio ir nuotraukų parinkimo atžvilgiu jis turi tam tikrų trūkumų. Pavyzdžiui, jame visiškai nepaminėta dabartinės pogrindžio spaudos, ypač Katalikų Bažnyčios Kronikos, reikšmė Lietuvoje, nė vienu sakiniu neprisiminti tokie kovotojai už žmogaus ir tikėjimo teises, kaip Sadūnaitė, Petkus ar kt., kurie juk dažnai yra minimi ir svetimtaučių spaudoje. Galėjo taip pat tilpti ir viena ar dvi Lietuvos bažnyčių nuotraukos, kad ir vietoje nieko nesakančių senos kaimo pirkelės ar Vilniaus daugiabučių namų vaizdo.

Pilypas Narutis, kuris šiuo metu vadovauja Lietuvių politinių kalinių (LPK) sąjungai, prieš 1985 Ženevos konferenciją buvo įteikęs tos sąjungos vardu raštą prezidentui Reaganui, prašant, kad prezidentas konferencijoje darytų visas pastangas išlaisvinti Sibire esančius politinius kalinius. Per specialų prezidento asistentą Liną Kojelį bič. Naručiui buvo atsiųstas oficialus laiškas, kuriame prezidentas Reaganas užtikrino, kad žmogaus teisių klausimas yra ir taikos bei nusiginklavimo pagrindas ir kad JAV vyriausybė ir toliau tęs akciją lietuvių sąžinės kaliniams išlaisvinti.

Algis Rukšėnas užbaigė naują savo knygą anglų kalba ,,Is That You Laughing, Comrade?", kurią šį pavasarį išleidžia Citadel Press knygų leidykla. Tai yra satyrų ir anekdotų rinkinys iš sovietinio gyvenimo. Algis Rukšėnas, rašytojas, žurnalistas ir visuomenininkas yra taip pat autorius 1973 išleistos knygos apie Simo Kudirkos šuolį į laisvę ,,Day of Shame".

Kęstutis Ivinskis, Europos LFB valdybos pirmininkas, sėkmingai užbaigė algebrinės geometrijos ir informatikos studijas ir išlaikė diplominius egzaminus aukščiausiu įvertinimu, gaudamas diplomuoto matematiko laipsnį. Iš Max-Planck instituto gavo stipendiją doktorato darbui rašyti, o nuo ateinančio rudens semestro yra pakviestas asistentu į Esseno universitetą.

Jūratė Barasaitė, Europos LFB valdybos narė, kartu su kitais jaunaisiais europiečiais bičiuliais — Rimu ir Vytu Bačkiais, Julija ir Maryte Čeginskaitėmis — dalyvavo praeitą vasarą ,,laisvės ir ryžto kelionėje" — žygyje laivu Baltijos jūroje. Stud. Barasaitė buvo taip pat viena iš 1985 Europos lietuvių studijų savaitės Veronoje rengėjų.

Dr. Stasiui Bačkiui, Lietuvos atstovui Vašingtone ir Diplomatijos šefui, 1986 vasario 10 suėjo 80 metų amžiaus. Po studijų Paryžiaus universitete ir Tarptautinių mokslų institute 1935 metais gavo teisių daktaro laipsnį, buvo paskirtas diplomatiniam darbui į Lietuvos pasiuntinybę Paryžiuje. Iš Prancūzijos 1976 buvo perkeltas į JAV ir paskirtas Lietuvos pasiuntinybės patarėju Vašingtone, kur nuo 1977 eina Lietuvos atstovo pareigas. Dr. Stasys Bačkis reiškiasi ir visuomeninėje veikloje bei spaudoje. ,,Į Laisvę" siunčia dr. Stasiui Bačkiui nuoširdžiausius sveikinimus.

Bronius Kviklys, žurnalistas, buvęs „Draugo" redaktorius, daugelio knygų, jų tarpe ir monumentalios „Lietuvos bažnyčių" šešių tomų serijos, autorius dar kartą įrodo, ką gali padaryti kultūrinėje srityje vieno žmogaus asmeninė iniciatyva.

Vaclovas Kleiza yra naujasis Lietuvos generalinis konsulas Čikagoje. Poniai J. Daužvardienei pasitraukus, Lietuvos atstovas dr. Stasys Bačkis gen. konsulo pareigoms pasiūlė Vaclovą Kleizą, kurį Valstybės Departamentas ir patvirtino 1985 m. gruodžio mėn. Naujasis konsulas, iš profesijos socialinių mokslų specialistas ir dirbąs socialinės globos departamente, yra taip pat aktyvus visuomenininkas ir veikia Bendruomenėje, ateitininkuose ir kt. organizacijose. Linkime naujajam generaliniam konsului sėkmės.

Amerikos Baltų Laisvės Lygai

(ABLL) šių metų sausio 27 suėjo penkeri metai, per kuriuos Baltijos valstybių bylai pasaulio opinijoje ji suteikė naujos dinamiškos gyvybės. Pirmuoju jos pirmininku buvo Antanas B. Mažeika. Lygos sudarytos veiklos programos nepasilieka popieriuje, bet tampa atliktais darbais: Baltų laisvės dienos, Žmogaus teisių konferencijos, Sibiro dujotiekio linijos protestai, rusiškų gėrimų boikotas, olimpinių žaidynių diskriminacijos byla ir daug kitų. Lyga anglų kalba leidžia ,,Baltic Bulletin", kuris pasiekia valdžios pareigūnus, universitetus ir spaudą, šiuo metu Lygai vadovauja estas Avo Piirisild, o Antanas Mažeika yra vienas iš vicepirmininkų.

5-toji metinė Žmogaus teisių konferencija, rengiama Baltų Laisvės Lygos, įvyko šių metų kovo 22, Los Angeles, Ambasador viešbutyje. Buvo gautas kalbėtojas, kokio iki šiol jokia baltų konferencija dar neturėjo, būtent Vernon A. Walters, JAV ambasadorius Jungtinėse Tautose. Dar kalbėjo: Bruce Herschenson, radijo ir TV komentatorius; Col. Sam Dickens, Amerikos saugumo tarybos narys, PLB pirm. V. Kamantas ir kt.

Vincas Natkevičius, literatūros kritikas ir istorikas, Frankfurt A/M universitete dėstąs lituanistiką, buvęs Vasario 16 gimnazijos direktorius, bendradarbiaująs daugelyje lietuviškų laikraščių ir žurnalų, praeitą rudenį lankėsi Čikagoje ir dalyvavo Mokslo ir kūrybos simpoziume su paskaita „Naujasis Lietuvos romanas — ar jis atsisako komunistinio moralizavimo?" Grįžęs į Vokietiją, savo įspūdžiais pasidalino Europos LF bičiulių biuletenyje. Štai kelios ištraukos:

(Simpoziume) „atstovauti visi mokslai, kurių pranešėjai vargo mažose Jaunimo centro klasėse, nepajėgusiose sutalpinti gausių klausytojų. Tik vienas antras paskaitininkas galėjo džiaugtis didžiąja ar mažąja centro sale. Vis dėlto renginį reikia laikyti pavykusiu, nes jame puikiai pasirodė mūsų mokslinės pajėgos, ypač vidurinioji karta, kurios atstovų, bent humanitarų, buvo gan gausu".

,,LFB turbūt bus įdomu, kaip atrodo bičiulių veikla Amerikoje. Ji gyvastinga, nors jaunesnieji bičiuliai kartais nusiskundžia senesniaisiais, kurie esą ne tiek veikia, kiek užima sambūrių pirmininkų vietas. Apie jaunuosius Kojelius telkiasi būrelis jaunimo, kuris yra artimas LFB idėjoms. Bičiuliams šiek tiek rūpesčio sudaro vad. liberalų pastangos nuvertinti pokario partizanų heroizmą. Bandoma sudaryti įspūdis, kad partizanus Lietuvoje palaikė vien vad. dešiniosios politinės grupės, o liberalai laikęsi nuošaliai. Apskritai vidurinioji karta (Amerikoje) turi nemaža pajėgių liberalų profesionalų, ypač raštingų humanitarų. Rašančių ateitininkų šitoje kartoje kiek mažiau".

Lietuvių Katalikų Religinė Šalpa

šiemet švenčia savo 25 metų sukaktį. Ji buvo įsteigta 1961 vasario 2. Šiuo metu LKR Šalpai vadovauja kun. Kazimieras Pugevičius. Kartu su Šalpa veikia ir Lietuvių Informacijos Centras, vadovaujamas Gintės Damušytės. Abi įstaigos įsikūrusios Brooklyne. Jų veikla tikinčiųjų šalpos ir bendros lietuviškos informacijos svetimiesiems srityje yra neįvertinamai didelė.