PAS BIČIULIUS

NAUJA LFB VADOVYBĖ

Pagal LFB statutą, kas dveji metai yra renkama nauja LFB vadovybė. Tad šių metų sausio mėn. ir buvo vykdomi korespondenciniai LFB Tarybos ir Centro valdybos rinkimai. Jiems vadovavo Čikagoje sudaryta Rinkiminė komisija, susidedanti iš pirm. Kazio Kriaučiūno, narių — Adolfo Markelio ir Vlado Sinkaus. Pagal komisijos protokolą, balsų dauguma į LFB Tarybą išrinkti šie bičiuliai:
 Dr. Petras Kisielius — Čikaga 
Dr. Kazys Ambrazaitis — Čikaga 
Juozas Kojelis — Los Angeles 
P. Algis Raulinaitis — Los Angeles 
Dr. Zigmas Brinkis — Los Angeles
Pilypas Narutis — Čikaga
Dr. Adolfas Šležas — Čikaga 
Bronius Nainys — Čikaga 
Česlovas Grincevičius — Čikaga 

Pirmuoju kandidatu liko dr. Česius Kuras iš Detroito — Windsoro sambūrio. Į LFB Tarybą, pagal statutą, taip pat įeina JAV ir Kanados LFB CV pirmininkas Juozas Mikonis, Europos LFB valdybos pirmininkas Kęstutis Ivinskis ir „Į Laisvę" žurnalo redaktorius Juozas Baužys.

Į LFB Centro valdybą balsų dauguma išrinkti šie bičiuliai, visi iš Clevelando sambūrio: Vincas Akelaitis, Juozas Ardys, Juozas Mikonis, Ingrida Bublienė, Jonas Vasaris, Bernardas Brizgys.

Rinkimuose dalyvavo gana didelis bičiulių skaičius. Rinkiminė komisija išsiuntinėjo 271 balsavimo laišką. Iš to skaičiaus balsavo 194 bičiuliai, kas sudaro palyginti nepaprastai gerą balsuotojų procentą — 71.6%. Geresnį negu praeituose rinkimuose, kada balsavo apie 65%.

Pavyzdingiausiai pasirodė Philadelphijos sambūris, pabalsavęs visu 100%. Po jo sekė Los Angeles — 90.4%, Kanada — 80%, New Yorkas —    77.7%, pavieniai gyvenantys bičiuliai — 77.6%, Clevelandas — 77%, Detroitas — 76%, New Jersey -    75%, Čikaga - 69.5%, Water-buris — 66.6%, Europos bičiuliai — 40.5%.

Balsuotojų skaičius būtų galėjęs būti didesnis. Rinkiminė komisija susidūrė su paskutiniu laiku daugelyje organizacijų atsirandančia problema: vis daugėja bičiulių, kurie pasiekia pensijos amžių ir pradeda keisti savo gyvenvietes, o sambūrių valdybos apie tokius ir kitokius galimus pasikeitimus nepainformuoja Centro valdybos. Esame tikri, kad gana daug bičiulių šiuo metu gyvena vietovėse, kur visai nėra LFB sambūrių. Su jais atnaujinti ir palaikyti bičiuliškus ryšius — būtų vienas iš naujosios Centro valdybos uždavinių.

NAUJA JAV IR KANADOS LFB CENTRO VALDYBA

Naujai išrinktoji LFB Centro valdyba 1985 vasario 16 buvo susirinkusi pirmojo posėdžio, kuriame pasiskirstė pareigomis: pirmininkas — Juozas Mikonis, pirm. Pavaduotojas —    Juozas Ardys, organizacinių reikalų tvarkytoja — Ingrida Bublienė, iždininkas — Jonas Vasaris, informacijos reikalų vedėjas — Vincas Akelaitis, sekretorius — Vytautas Brizgys.

BUVUSIOS VALDYBOS DARBAI

Buvusioji LFB Centro valdyba (1984-1985) savo kadencijoje suorganizavo dvi Studijų ir poilsio savaites (1984 — Kennebunkporte, 1985 — Dainavoje), sukvietė 1984 lapkričio mėn. savaitgalio seminarui apie 20 jaunesniųjų akademikų, besidominčių LFB idėjomis, pravedė lėšų telkimo vajų specialiam fondui prie CV, kurio metu buvo sutelkta virš 12,000 dolerių. Iš to fondo ir iš kitų pajamų per dvejus metus CV tiesiogiai paskyrė šias aukas: OSI apkaltintų lietuvių gynybos reikalams —    6350 dol., „Į Laisvę” žurnalo paramai — 4500 dol., jaunųjų akademikų seminaro dalyvių kelionėms ir kt. — 2600 dol., Americans for Due Process —    1225 dol., Lituanistikos katedrai — 1000 dol., Lietuvos krikščionybės jubiliejaus vykd. komitetui — 500 dol. Tautos fondui (LFB nario mokestis Vlike) - 400 dol.

Valdybai vadovavo pirm. Bronius Nainys, vicepirm. ir ižd. Juozas Baužys, vicepirm. Česlovas Grincevičius, sekr. Stasys Džiugas ir narys specialiems reikalams Vladas Sinkus.