PLJ Sąjungos tikslai ir darbai

RITA BUREIKAITĖ

Rita Bureikaitė

Paskutiniame Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongrese išrinktoji sąjungos valdyba, pasiskirsčiusi pareigomis, ėmėsi kongreso nutarimų vykdymo. Nutarimų padaryta daug ir gerų, bet dirbdami susidūrėme ir su nemaža kliūčių. Svarbiausia PLJ sąjungos užduotis yra ryšių palaikymas su viso pasaulio lietuvių jaunimu. Patys viso pasaulio veiklos apimti net ir norėdami negalėtume, nes mūsų rankos per trumpos. Dirbame kaip koordinatoriai, kad visų kraštų lietuvių jaunimo veikla turėtų vieną kryptį ir susilietų į vieną srovę. Tačiau ne visur pasisekė veiklą išjudinti, nes ne visi ryžtasi įsipareigoti. Pavyzdžiui, iki šiol nepasisekė surasti asmenų, kurie nuoširdžiai norėtų padirbėti JAV Lietuvių Jaunimo sąjungos valdyboje. Pagrindinis sunkumas yra surasti pirmininką, kuris panorėtų veikti ir visai šio krašto sąjungos veiklai duoti toną. O juk Amerika, — tai pagrindinis PLJ sąjungos šeimos narys.

Tačiau mes manome, kad 1984-jų metų veikla nebuvo skurdi. Noriu paminėti kai kuriuos faktus:

1983 pradėjome leisti “Žiniaraštį”, kuriame atsispindi PLJ sąjungos valdybos ir atskirų kraštų sąjungų veikla. “Žiniaraštis” tarpkongresiniame laikotarpyje yra tapęs pagrindine pasaulio lietuvių jaunimo jungtimi.

Gegužės mėnesį prie “Pasaulio Lietuvio” išleidome gražų pokongresinį leidinį, kuriame atsispindi kongreso darbai ir nutarimai. Tai paliks liudijimas ateičiai, kad jaunimas sugeba ne tik pramogauti, bet ir rimtai svarstyti ir dirbti. “Pasaulio Lietuvyje” toliau vedame jaunimo skyrių. (Rita Bureikaitė prisiėmė to skyriaus redaktorės pareigas ir jas sumaniai atlieka — Red.).

Pasinaudodami 1984 vasarą Los Angeles vykstančia pasauline olimpijada, stengėmės pasaulio dėmesį atkreipti į pavergtas Baltijos valstybes. Bendradarbiaudami su kitomis baltų organizacijomis, šią problemą kėlėme į pasaulio viešumą, organizuodami vad. “laisvės bėgimą”, platesnės apimties seminarą, keldami olimpiniam komitetui bylą teisme dėl baltų jaunimo diskriminacijos. Visus Amerikos kampus pasiekiąs dienraštis “USA Today” į “laisvės bėgimą” atkreipė dėmesį pranešimu pirmajame puslapyje.

Iš kultūrinių pastangų primintina PLJS ryšių centro suorganizuotas lituanistinis seminaras ir nauja jaunimo stovykla Dainavoje; rudeniop buvo išleista Dariaus Polikaičio kūrybos plokštelė ir atspausdintas Lietuvos jaunimo pogrindžio leidinys “Alma Mater” Nr. 3.

Ryšius palaikyti ir pasaulio lietuvių jaunimo veiklą judinti stengėmis ne tik laiškais, leidiniais ir aplinkraščiais, bet ir asmeniniais kontaktais. Valdybos pirmininkas Gintaras Grušas vyko į Kanadą ir tolimąją Australiją pasitarimams su jaunimo ir Lietuvių Bendruomenių veikėjais, Guoda Antanaitytė ir Snieguolė Zalatoriūtė vasaros metu ilgesnį laiką dirbo su lietuvių jaunimu Pietų Amerikoje.

Žvelgiant į 1985-sius metus, svarbiausias planas, dirbant su kitomis baltų jaunimo grupėmis, sėkmingai suorganizuoti “laisvės ir taikos ekskursiją” laivu Baltijos jūroje. Šiuo projektu siekiama garsinti pasaulyje Baltijos valstybių bylą ir kelti baltiečių pasipriešinimo okupantui faktus. Šis užmojis bus sėkmingai įvykdytas, jei dirbsime visi kartu — ir jaunesnieji, ir vyresnieji.

Visi Pasaulio Lietuvių Jaunimo sąjungos planai, pastangos ir darbai nukreipti į vieną pagrindinį tikslą — stiprinti lietuvybę išeivijoje, vienyti išsisklaidžiusį pasaulyje lietuvių jaunimą ir išsaugoti tautos kultūrą ateinančioms kartoms.