DRAUGO DEIMANTINĖ SUKAKTIS

Pirmasis lietuvių laikraštis “Gazieta Lietuviszka” JAV buvo išleistas 1879 metais New Yorke. “Draugas” kaip savaitraštis pradėtas leisti 1909 m. Wilkes-Barre, Pa. Pirmieji redaktoriai: kun. K. Urbonavičius ir kun. A. Kaupas. 1912 m. laikraštis perkeltas į Chicagą ir 1916 m. paverstas dienraščiu. Leido “Draugo” bendrovė. Nuo 1920 m. leidimas perduotas Tėvams Marijonams. Vienerius metus vyr. redaktoriumi buvo vysk. Pr. Būčys. Jam išvykus į Lietuvą, redaktoriai keitėsi. Nuo 1927 iki 1952 m. — vyr. redaktorius — Leonardas Šimutis, 1952 m. paskirtas kun. Vytautas Bagdanavičius, 1958 - 60 m. — kun. Pranas Garšva, 1960 - 63 — kun. dr. Viktoras Rimšelis — o nuo 1963 m. iki dabar vėl kun. Pranas Garšva.

Nuo 1949 m. “Draugas” turi kultūrinį priedą. Jį 1949 - 61 redagavo kun. dr. Juozas Prunskis, nuo 1961 - 81 poetas-laureatas Kazys Bradūnas, dabar Aušra Liulevičienė.

Dienraštis turi sveikatos, ateitininkų, skautų, vyčių, sporto, moterų, vaikų, studentų, socialinius skyrius. “Draugas” suorganizavo Lietuviškos knygos klubą, kuris kasmet išleidžia vertingų originalių veikalų ir vertimų.

“Draugas” nuo 1951 m. kasmet skelbia romano konkursus. Iki 1980 m. premijos dydis buvo vienas tūkstantis dolerių, dabar — 2.000    dol. “Draugo” premijuoti romanai praturtino lietuvių išeivijos literatūrą 39 knygomis.

Šiemet plačiausiai skaitomas laisvojo pasaulio lietuvių dienraštis švenčia 75-rių metų sukaktį.

Dienraštis, būdamas ištikimas lietuvių bičiulis, ne tik rūpinasi objektyvia informacija visame pasaulyje išsiblaškiusiems lietuviams, bet taip pat aktyviai jungiasi į lietuvybės išlaikymo bei Lietuvai laisvės atgavimo pastangas. Dėka plataus bendradarbių tinklo, į kurį yra įsijungę ir LF bičiulių, dienraštis yra tapęs pasaulio ir lietuvių gyvenimo, kultūros, politikos patikimu šaltiniu.

Minėdamas savo sukaktį ir norėdamas, kad ir ateityje lietuviai neliktų be savosios spaudos, leidėjas — Lietuvių katalikų spaudos draugija — paskelbė vajų — Projektą 85, kur norima surinkti bent 75.000    dol. naujoms elektroninėms rinkimo mašinoms įsigyti. Prašo visų paramos.

Draugas, 4545 W. 63rd Street, Chicago, IL 60629. Metinė prenumerata 53 dol.