NAUJOS KNYGOS

V. Stanley Vardys,THE CATHOLIC CHURCH, DISSENT AND NATIONALITY IN SOVIET LITHUANIA, East Europoean Quarterly, Boulder, Columbia University Press; 333 psl. Rašant Lithuanian Religious Aid, Inc., 351 Highland Blvd., Brooklyn, N.Y. 11207, gaunama papiginta kaina: 10 dol.

Anatolijus Kairys,LAISVĖS SONATA, poema. Iliustravo dail. Diana Kizlauskie-nė, išleido “Dialogas”, spaudė M. Morkūno spaustuvė, 3001 W. 59th St., Chicago, Ill. 60629; 78 pusl., kietais viršeliais, kaina 6.00 doi.

BALTIC STATES IN PEACE AND WAR, 1917,1945; red. V. Stanley Vardys ir Romuald J. Misiūnas; išleido The Pennsylvania State University Press, 215 Wagner Building, University Park, Pa. 16802; 256 push, kaina 12.50 dol.

Arėjas Vitkauskas, LYRE FRUIT IN LIGHT SYRUP, anglų kalba eilėraščiai. Išleido autorius, 32 push, kaina 1.00 dol. Gaunama užsakant 309 Varick Street, Jersey City, N.J. 07302.