KAD NENUTILTŲ NEVILTYJE

VEDAMIEJI

“L.K.B. Kronikos"! Vieni jas paskaitę graudžiai komentuojame, kiti stebimės:“Kur tos Kronikos leidžiamos? Kas atspausdina ir išplatina? Kaip pasiekia Vakarus?"

į tuos klausimus negalim atsakyti. Ir gerai, nes norėtų ir slapukai sužinoti... Marksistai jau trys metai stengiasi atverti ir užgniaužti Kronikas. įtraukia silpnesnės dvasios, jiems palankius kunigus, kad žmones atkalbėtų nuo Kronikų skaitymo, kad tai esą pramanyta ... į pašto dėžutes įdedamos raudonųjų paruoštos Kronikos, kad žmones supainiotų, apkaltintų ...

Kronikos — tai tikrovė, kad pavergtieji netyli, nepasiduoda terorui, nors už tai dar labiau kenčia. Studentai, darbininkai, tarnautojai... Aukštesne morale pagrįsta religija, tikėjimas jiems suteikia drąsos priešintis pavergėjui. Jie atvirai apeliuoja į žmogaus teises ir laisves deklaruojančią Sovietų konstituciją, kreipiasi į pasauliui žinomus rusų ir lietuvių laisvės kovotojus, kaip Kovaliovą, Sacharovą, Solženiciną, Simą Kudirką ...

Kai kurie išeiviai, lankęsi okup. Lietuvoje, grįžę kalba: "Reikia paveikt ‘Draugą’, kad nespausdintų Kronikų . . . Lietuvoj sako, kad išvardintieji nukentės..."

KAS TEN TAIP SAKO? — Čia išryškėja keliautojų naivumas, kai jiems "ir viskas ten gražu, ir viskas gerai, bažnyčios pilnos ..." O kas ten sako, kad nespausdinti? — 

Kurie nenori atskleist Sovietijoj persekiojimų. Gi kurių pavardės Kronikose minimos, tie savanoriškai leidžia jų vardus minėti, nors rizikuoja laisve ir gyvybe. Nes vardai, vietos, datos įrodo, kaip kankinamas tikintis ir kaip jaunimui brukamas ateizmas. Tikri dialogai teismuose parodo, kad priespauda ten baisesnė, negu mes (ten nuvažiavę ir nevažiavę) manome, ir kad lietuvio heroizmas, jo pogrindinis ir viešas pasipriešinimas ne tik nenuslopintas, bet vis stiprėja. Išeivių bloga valia ar naivumas, deja, vis pasitaiką, priešus džiugina, o tautą liūdina. Jau vien heroiški vėliausi pareiškimai teisme Nijolės Sadūnaitės išreiškia dramatišką lietuvio šauksmą pasauliui!

“Tik klasta ir melas, būdami bejėgiai prieš tiesą, reikalingi ginklų, kareivių ir kalėjimų ... Ne aš, o jūs esate nusikaltėliai, kurie laužote elementariausias žmogaus teises, garantuotas įstatymais, Konstitucija ir Visuotine Žmogaus Teisių deklaracija . . . “LKB Kronika”, tarsi veidrodis, parodo ateistų nusikaltimus prieš tikinčiuosius . .. Kadangi nedorybė nesigroži savo šlykštumu, ji baisi savo atvaizdu veidrodyje..."

Kronikų tikslas — kad jų šauksmą išgirstų pasaulis! — Ar tikrai ataidi į mus?

“Ar prisimenate, kad šiemet šventieji metai?" — klausia jaunas vyras iš Lietuvos.

Ar prisimename? Įdomu, ar daugelis, besilanką Lietuvoj, lituanistiniuose kursuose, išdrįsom pareikšti, kad nenorim sekmadienį dalyvaut išvykoj į ateistinį muziejų, nes ... turim atlikt religinę pareigą, išklausyti mišias?

“LKB Kronikų" šauksmas tegu mums nulenkia galvas — susimąstymui ir išskyrimui tiesos; tegu pažadina iš letargo, suteikia drąsos, kad išneštume tą pavergtų brolių šauksmą į platų pasaulį.Nes tai jų didžiausias troškimas.

Kad jie nenutiltų neviltyje!