“Į LAISVĘ” RĖMĖJAI 1974 IR 1975 METAIS

$120 — Vytautas Barlsas.

$100 — dr. K. Ambrozaitis, dr. P. Žemaitis.

$90 — Vita Baleišytė

$50 — dr. Z. Brinkis, dr. V. A. Dambrava, dr. J. Kazickas, J. Mikonis.

$39 — dr. V. Majauskas

$26 — R. Bureikienė, V. Volertas.

$25 — Msgr. J. Kučingis, dr. V. Mileris, kun. S. Morkūnas, dr. B. Radzivanas, J. Žilionis.

$22 — J. Ardys, K. Barzdukas.

$20 — A. Bražėnas, kun. L. Budreckas, dr. A. Damušis, K. Gasparėnas, dr. J. Jurgilas, St. Vilinskas, J. Prakapas.

$17 — dr. K. Karnauskas, J. Žaliaduonis.

$15 — N. Kazlauskas, Z. Koronkevičius, K. Kriaučiūnas, A. Pumputis, V. Rociūnas, J. Žadeikis.

$14 — V. Aušrota, K. Dočkus, St. Džiugas, K. Gimžauskas, V. Maželis, dr. P. Pamataitis, K. Račiūnas, L. Relvydas, St. Rudys, dr. R. Šomkaitė, V. Skladaitls, V. Vaitiekūnas, V. Žiaugra.

$12 — A. Markelis, dr. A. Sungaila, A. Velavičius.

$10 — V. Akelaitis, J. Ambrlzas, dr. St. Bačkis, dr. J. Bagdanavičius, A. Bajorinas, L. Barauskas, J. Baužys, K. Bružas, A. Bumbulis, St. Čepas, K. Čeputls, J. Černius, kun. M. Čyvas, VI. Čyvas, St. Dargis, kun. V. Dabušis, V. Garbenis, K. Girvilas, St. Jagėla, P. Karalius, kun. V. K. Kriščiunevičius, dr. Z. Kungys, dr. C. Kuras, V. Kuzmickas, dr. A. Martus, K. Pakulis, V. Palubinskas, J. Paovys, V. Petrulis, kun. V. Pragulbickas, V. Prižgintas, S. Pundzevičius, A. Puterls, I. Račiūnas, kun. dr.

P. Ragažinskas, dr. P. Rasutis, A. Raulinaltls, dr. A. A. Razma, E. Ribokienė, J. V. Rygelis, J. Salys, J. Šlepetys, V. Sendzlkas, J. Stikliorius, B. Vitkus.

$8 — E. Baltrušaitis, kun. dr. V. Cukuras, J. Janulaitis, V. Kasakaitis, J. Kučėnas, A. Mažiulis, A. Orvidas, B. Polikaitis, A. Pladys, M. Sodonis, J. Stelmokas, St. Skripkus, A. Vasaitis, P. Vyšniauskas, Z. Valavičius, kun. dr. T. Žiūraitis.

$7 — P. Gudelis, kun. M. Kirkilas, dr. B. Kvietys, P. Orvidas, A. Skučas.

$5 — A. Grinienė, J. Laukaitis.

Taupumo sumetimais nebesiunčiame pakvitavimų skaitytojams, prenumeratą sumokėjusiems asmeniniu čekiu, vadovaujantis dėsniu, kad “jūsų grįžęs čekis yra jūsų pakvitavimas”.

Administratorius

Kurie skaitytojai būtų pamiršę atsiliginti už 1975 metus, siųsdami 1976 metų prenumeratos mokestį, prašomi pridėti ir skolą. Kaip matote, praėjęs numeris buvo padvigubintas, o šis net patrigubintas. Atitinkamai didėja spausdinimo ir pašto išlaidos. Būtume dėkingi, kad prie prenumeratos mokesčio prijungtumėte ir savo auką.

Pinigus siųsti šiuo adresu:

Mr. A. Kulnys 7034 Hartcrest Drive Rancho Palos Verdes, CA. 90724

Pasikeitus adresui, skubiai painformuokite administraciją!