AKTYVUS DALYVAVIMAS JAV-BIŲ POLITINĖJE IR VISUOMENINĖJE VEIKLOJE IR NAUDA LIETUVAI

LFB Los Angeles sambūrio suruoštame 1974 metų sausio mėnesio 26 ir 27 dienomis Los Angeles Hilton viešbutyje politinių studijų savaitgalyje vienas iš simpoziumų buvo skirtas temai — LIETUVIŲ AKTYVUS DALYVAVIMAS JAV-BIŲ POLITINIAME IR VISUOMENINIAME GYVENIME IR NAUDA LIETUVOS BYLOS REIKALUI. Čia duodami minėto simpoziumo pagrindinių dalyvių įvadiniai pareiškimai.

Simpoziume nagrinėti temos punktai ir pagrindiniai simpoziumo dalyviai

Simpoziumo laikas buvo ribotas (2 val.). Tai ir buvo pagrindinė priežastis, dėl kurios politinių studijų savaitgalio organizatoriai apkapojo ir pačią temą. Buvo nusistatyta ir su simpoziumo pagrindiniais dalyviais iš anksto susitarta tebesti tik šiuos temos punktus: 1. Lietuvių aktyvus dalyvavimas amerikiečių politinėje veikloje; 2. Lietuvių aktyvus dalyvavimas amerikiečių visuomeninėje veikloje; 3. Lietuviai amerikiečių aukštojo mokslo institucijose (kaip dėstytojai bei profesoriai); ir 4. Lietuvių mokslininkų ryšiai su amerikiečių ir kitų kraštų mokslininkais. Kiekvienu atveju pagrindinis klausimas buvo — kokia galima iš to nauda Lietuvos bylos reikalui?

Simpoziumo pagrindiniai dalyviai buvo:

1.    Dr. Jonas S. Žmuidzinas, fizikas - matematikas, Kalifornijos Technologijos Instituto Jet Propulsion laboratorijos vyr. mokslininkas (senior scientist), JAV-bių LB Tarybos narys ir Rezoliucijoms Remti Komiteto valdybos vicepirmininkas;

2.    Dr. Feliksas Palubinskas, universiteto profesorius (State University — Long Beach, California), aktyviai dalyvaująs ateitininkų veikloje;

3. Dr. Antanas Razma, medicinos gydytojas, Lietuvių Fondo sumanytojas ir įgyvendintojas, JAV-bių LB Tarybos narys, aktyviai dalyvaująs savo vietovės medicinos gydytojų veikloje;

4. Juozas Gaila, chemikas, JAV-bių LB Krašto valdybos pirmininkas, užimąs atsakingą postą amerikiečių industrijoje.