SU LIETUVOS BYLA Į SVETIMUOSIUS

JAV-bių LB centro valdybos pastangos ir laimėjimai, informuojant svetimuosius Lietuvos bylos reikalu.

Paskutinių kelių mėnesių laikotarpyje (1971 metų pabaigoje ir 1972 metų pradžioje) JAV-bių LB vadovybė vėl parodė gražios iniciatyvos svetimųjų informavimo Lietuvos bylos reikalu srityje ir kartu sulaukė pasigėrėtinų rezultatų. Kokios gi buvo JAV-bių LB vadovybės pastangos šiame užsimojime ir kokie tų pastangų rezultatai?

Medžiaga ir sugestijos krašto darbuotojams

JAV-bių LB centro informacijos komisija paruošė ir aprūpino viso krašto LB ir kitų organizacijų darbuotojus gausia ir įvairia medžiaga: laiškų pavyzdžiais krašto pareigūnams bei legislatoriams, laiškų pavyzdžiais amerikiečių savaitraščių bei dienraščių redaktoriams Lietuvos bylos klausimu ir pranešimų spaudai pavyzdžiais. Visa eilė LB ir kitų organizacijų darbuotojų tą medžiagą panaudojo. Tai patvirtina amerikiečių savaitraščių bei dienraščių paskelbti lietuvių laiškai, trumpesni bei ilgesni pranešimai bei išgauti vedamieji.

Išgauti savaitraščiuose ar dienraščiuose vedamuosius Lietuvos bylos reikalu nėra jau taip paprastas dalykas. Ir šioje srityje buvo atsiekta laimėjimų. Tai buvo laimėta LB centro informacijos ir atskirų vietovių LB darbuotojų bendromis pastangomis. Pailiustravimui paminėsime keletą amerikiečių savaitraščių bei dienraščių, parodydami, kad tai nėra tik tušti žodžiai ar LB vadovybės pasigyrimas. Štai, vienas kitas didesnis ir įtakingesnis krašto amerikiečių savaitraštis ar dienraštis, LB darbuotojų pastangomis įdėjęs gerus ir turiningus vedamuosius 1972 metų vasario mėnesį Lietuvos laisvinimo reikalu:    “Omaba World Herald” (Omaha, Nebraska), “Herald Examiner” (Los Angeles, California), “News-Dispatch” (Michigan City, Indiana), “The Beacon” (Paterson, New Jersey), “The Tidings” (Los Angeles, California) ir kiti.

Lietuvos bylos pajudinimas Jungtinėse Tautose

Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybė nepaprastai daug talkos sulaukė iš kongresmano Edward J. Derwinski (R. - III.) kovoje už H. Con. Res. 416 rezoliucijos pravedimą JAV-bių Kongrese. Šis legislatorius yra minėto komiteto narys. JAV-bių LB ir Rezoliucijoms Remti Komiteto vadovybės palaiko su juo nuolatinį kontaktą. Šiuo metu kongresmanas E. J. Derwinski yra JAV-bių delegacijos Jungtinėse Tautose narys. Jis 1971 metų pabaigoje pajudino Lietuvos (ir kitų Pabaltijo kraštų) bylą Jungtinėse Tautose, pasakydamas ten ta tema kalbą. Tai, žinoma, neįvyko be LB ir Rezoliucijoms Remti Komiteto darbuotojų pastangų.

JAV-bių LB centro informacijos komisija pasistengė, kad apie kongresmano E. J. Derwinski kalbą sužinotų krašto amerikiečių masės. Buvo išgauti straipsniai iš amerikiečių laikraštininkų Ralph de Toledano ir Dumitru Da-nielopol. Tų amerikiečių laikraštininkų straipsnius skelbia virš 100 krašto dienraščių. Taigi, kongresmano E. J. Derwinski labai atviri ir kieti žodžiai sovietams Jungtinėse Tautose Lietuvos bylos reikalu pasiekė milijonus amerikiečių visuose krašto kampuose.

Simo Kudirkos metinių atgarsiai amerikiečių spaudoje

Minint Simo Kudirkos pastangų pasilikti laisvajame pasaulyje metinę sukaktį, JAV-bių LB centro informacijos komisija bandė gauti vietos tam reikalui amerikiečių spaudoje. Be visų kitų laimėjimų, ypač, paminėti straipsniai, kuriuos parašė amerikiečių laikraštininkai Jonathan Beaty ir Thomas A. Lane ir kurie buvo įdėti visoje eilėje krašto savaitraščių bei dienraščių

Tie abu laikraštininkai, šalia Simo Kudirkos bei jo šeimos klausimo, kėlė ir nagrinėjo savo straipsniuose padėtį komunistų pavergtoje Lietuvoje bei krašte ir laisvajame pasaulyje lietuvių pastangas atgauti bolševikų kankinamai tautai laisvę ir nepriklausomybę.

JAV-bių LB vadovybė ir informacijos komisija turi pažadų bent iš kelių amerikiečių laikraštininkų ateičiai. Nebūtų tikslu garsinti tuos pažadus, kol nepasirodys tų laikraštininkų straipsniai amerikiečių spaudoje.

JAV-bių LB vadovybė ir centro informacijos komisija nepamiršo amerikiečių radijo ir televizijos. Turėta ir čia tam tikrų laimėjimų. Lietuviai žengia čia tik pirmuosius savo žingsnius. Norint gauti šioje srityje apčiuopiamesnių rezultatų, reikia žymiai didesnių finansinių išteklių. Bent šiuo metu LB vadovybė tegali skirti visam svetimųjų informavimo žygiui tik, galima sakyti, centus. Ar geros valios lietuviai bus linkę ateityje skirti tam reikalui pakankamai piniginės paspirties?

JAV-bių Kongreso išjudinimas

JAV-bių Kongresas pamini kasmet Vasario 16-sios sukaktį. Ta proga maždaug 100 legislatorių taria žodžius ar padaro Lietuvos bylos reikalu pareiškimus. Tie žodžiai bei pareiškimai įtraukiami į Congressional Record (Kongreso darbų stenogramas). Kongresui esant sesijoje, tas leidinys išleidžiamas kasdien. Jį prenumeruoja universitetų bei kolegijų bibliotekos, viešosios bibliotekos ir tūkstančiai krašto politinio bei visuomeninio gyvenimo vairuotojų. ALT-bos vadovybė skelbė ir skelbia, kad to paminėjimo Kongrese suorganizavimas bei pravedimas priklauso jai. JAV-bių LB vadovybė “nekištų nosies” į tą sritį, jei ALT-bos centro vykdomasis komitetas atliktų bent minimumą, ruošiant bei organizuojant tą minėjimą. Bent iki šiol ALT-bos vadovybė pasitenkina pasiųsdama legislatoriams bendralaiškius (visiems legislatoriams bendrą laišką, atspausdintą spaustuvėje), kviesdama juos ta proga tik kalbėti(!). ALT-bos vadovybė niekad nebandė ir nebando sugestijuoti legislatoriams, ką jie turėtų ta proga kalbėti bei ką savo žodžiuose ir pareiškimuose akcentuoti. Paskutinių kelerių metų laikotarpyje tie legislatorių žodžiai bei pareiškimai buvo tapę nepaprastai lėkšti ir pilni bendrybių. JAV-bių LB centro vadovybė ir centro informacijos komisija jau bent ketvertą metų bando tą reikalą atitaisyti.

Prieš 1972 metų Vasario 16-sios minėjimą JAV-bių Kongrese LB centro vadovybė kreipėsi į legislatorius Wa-shingtone asmeniškais laiškais su specialiai paruošta medžiaga. Beveik visi legislatoriai, kalbėjusieji ar padariusieji pareiškimus ta proga, daugiau ar mažiau pasinaudojo LB jiems paruošta ir pasiųsta medžiaga: apie pusė jų kėlė ir akcentavo seną ir garbingą Lietuvos praeitį; apie pusė legislatorių kvietė JAV-bių vyriausybę kelti Lietuvos bylą Jungtinėse Tautose (įgyvendinti H. Con. Res. 416 rezoliuciją) ir ją ten apginti; 12 legislatorių įtraukė ištisai į Congressional Rėcord H. Con. Res. 416 rezoliuciją; 5 legislatoriai įtraukė ištisai į Congressional Record vieną iš LB centro informacijos komisijos paruoštų pareiškimų (essays) Lietuvos bylos reikalu; keliolika legislatorių užsiminė apie partizanų kovas, 1941 metų sukilimą bei Laikinąją vyriausybę. Jei ne LB pastangos, to nebūtų buvę. JAV-bių LB centro vadovybė įteikė Vasario 16-sios proga visiems legislatoriams Washingtone gerai paruoštą leidinuką apie padėtį 1971 metais komunistų pavergtoje Lietuvoje (The Violation of Human Rights in Soviet Occupied Lithuania, A Report for 1971, 64 psl.). Keli legislatoriai savo žodžiuose bei pareiškimuose apie tą leidinuką užsiminė ar iš jo citavo.

“Draugas” rašė (1972.11.24), kad vasario 17, minint Vasario 16-sios sukaktį Atstovų Rūmuose, maldą ten kalbėjo lietuvių evangelikų liuteronų Ziono parapijos klebonas Jonas Juozupaitis. Pasirodo, kad to kunigo pavardė suvokietinta. Jo pavardė Congressional Record leidinyje (1972.11.17) duodama ši: Rev. John W. Josupait.

Sugestijos ateičiai

Svetimųjų informavimo Lietuvos bylos klausimu darbas yra nepaprastai svarbus, reikalingas ir būtinas. Tam darbui rimtos iniciatyvos niekas ir neparodė. Tik JAV-bių LB vadovybė padarė gerą pradžią. Tuo, žinoma, pasitenkinti nereiktų. Visas tas darbas plėstinas, tobulintinas ir vykdytinas nuolat, o ne tik tam tikromis progomis. Tam visam žygiui LB centro vadovybė turėtų skirti kasmet tūkstančius dolerių, o nesitenkinti tik šimtais. Su centais nieko didesnio ir apčiuopiamesnio nebuvo galima ir nebus galima atlikti. JAV-bių LB centro valdyba turėtų pravesti kasmet tam reikalui specialią rinkliavą viso krašto lietuvių tarpe. Bent šiuo metu yra tam tikro išsibarstymo JAV-bių LB vadovybėje: turime centro informacijos komisiją, Lietuvos reikalų komisijas, organizuojama LB politinių reikalų tarnyba. Visa tai reiktų suvesti po vienu stogu, duodant bendrą vardą ir vieną vadovybę.

Vytautas Šiaurys