SKAITYTOJŲ ŽODIS

Paminėti žuvusius rezistentus

Manyčiau, kad sekančiuose numeriuose būtų naudinga paminėti kai kuriuos žuvusius rezistentus, šiais metais sueina 25 metai nuo jų žuvimo. Mūsų spaudoje, net ir toje, kuri. mano manymu, kartais laikosi itin konservatyvios linijos, apie juos nemačiau straipsnių.

Stasys Lozoraitis, jr.
Italija

Pasigendu įtarpų atsigaivinimui

1971 m. gegužės mėn. “Į Laisvę” numerį atsidėjęs perskaičiau. Įdomūs straipsniai politinėm temom, kondensuoti vedamieji. Linkiu dar labiau praturtinti žurnalą idėjine laisvinimo tematika.

Pasigedau įtarpų poetiniam ir vaizdiniam atsigaivinimui.

Edmundas Arbas
Santa Monica, Calif.

Atverkite langus

“Į Laisvę” yra geras žurnalas. Linkėčiau tik plačiau praverti duris ir langus kitoms nuomonėms, kurios nebūtinai sutinka su žurnalo kryptimi.

Bronius Nainys
Chicago, Ill.

Tokio straipsnio laukiau

Tokio principinio straipsnio, kaip prof. A. Maceinos “Nuo ko mes bė-gome?”, labai laukiau. Jis šiandien yra vertas žymiai platesnio dėmesio.

Mykolas Naujokaitis taip pat davė reikšmingą straipsnį iš savo asmeniškos ir tada labai pavojingos veiklos. Jis dabar, jubiliejiniais metais, galėtų duoti visai konkrečių atsiminimų, kurie neturėtų likti neužfiksuoti.

Zenonas Ivinskis
Vokietija

Puikus dr. A. Maceinos straipsnis

Daugiau panašių straipsnių, kaip kad dr. A. Maceinos nr. 51 (88).

Puikių minčių! Su malonumu tą straipsnį perskaičiau (Nuo ko mes bėgome? Red.).

P. Vainius
Cleveland, Ohio

Straipsnis vertas visų dėmesio

"Į Laisvę gegužės numerio pačiu svarbiausiu straipsniu laikau Antano Maceinos "Nuo ko mes bėgome?”. .. Be abejo "Naujienose” rasime banditų teorijos šalininkų, rasime iškabos teoretikų ir skaidrių skaidriausių A. Maceinos teorijos rėmėjų. Paskutiniųjų “Naujienose” gal rasime kaip tik daugiausia. Nepaisant “Naujienų” į "blogąją pusę” pastatymo, A. Maceinos straipsnis yra labai įdomus ir vertas visų dėmesio.

Alfonsas Nakas
"Naujienos”, 1971.VII.8

Skaitytojo akį, tur būt, labiausiai šį kartą patrauks pats pirmasis straipsnis, parašytas prof. Antano Maceinos, ir įvardintas antrašte "Nuo ko mes bėgome?” Jis atkreipia dėmesį į išeivijoje kai kuriuose žmonėse pradedantį reikštis pasimetimą.

"Draugas”, 1971.VI.26

Atsakymus įsidėmėti

"Į Laisvę” visada skaitau su dideliu įdomumu. Paskutinis (51-88) numeris ir išvaizda ir turiniu be priekaištų. Puikus prof. A. Maceinos straipsnis atsako į klausimą, nuo ko mes bėgome, ir tuo pačiu atsako į klausimą, su kuo mes turime kovoti. Tuos atsakymus visi turėtume gerai įsidėmėti ir jais vadovautis.

Balys Graužinis
Los Angeles, Calif.

Svetimųjų informavimas

Apie JAV-bių LB informacijos komisijos darbus žinome: ji dirba ir sulaukia puikių laimėjimų. Ką veikia ALT-ba ir VLIK-as? Ar tos institucijos išgavo straipsnių amerikiečių dienraščiuose ir žurnaluose? Kur tų veiksnių pastangos, jei iš viso jų būta, išgauti vedamųjų kitataučių spaudoje Lietuvos bylos reikalu? Tiesiog graudu skaityti veiksnių pranešimus spaudai apie savo veiklą!

J. Petrutis
New York, N. Y.

Baisu! Kaip ALT-bos vadovybė gali siuntinėti legislatoriams spaustuvėje atspaustus bendralaiškius ? Retas iš eilinių piliečių teskaito bendralaiškius, ką gi bekalbėti apie senatorius ir kongresmanus Wash-ingtone ?! Tai tokia yra mūsų taip vadinamoji politinė vadovybė! Jie net nežino kaip kontaktuoti JAV-bių politinio gyvenimo vairuotojus.

P. J. Kairys
Detroit, Mich.

Neremti Bendruomenės

ĮLaisvę” yra tapusi tarsi Lietuvių Bendruomenės organu ar rėmėju. Tai rodo skyrius “Laisvinimo veiksniuose” 1971 m. gegužės mėn. numeryje. Ar LFB yra tapusi Amerikos lietuvių organizacija, ar tebėra politinių pabėgėlių iš Lietuvos rezistencinis sąjūdis? Jos tikslas juk tebėra kova su Lietuvos okupantu, o ne ALT-bos ir Lietuvių Bendruomenės ginčuose vienos pusės palaikymas. Taigi “Į Laisvę” turėtų atsiriboti nuo savo simpatijų Lietuvių Bendruomenei.

J. V-lis
J. A. V.

Redakcijos pastaba:    Vertindama lietuvišką gyvenimą, “Į Laisvę” nesivadovauja kokiomis simpatijomis ar antipatijomis, o konkrečiais faktais.

Jokio dėmesio lietuviškam džentelmenui

Iš nuotraukų ir gyvenimo apybraižų “Į Laisvę” žurnale susipažinome su visa eile lietuvių veikėjų. Apgailestauju, kad iki šiol jokio dėmesio neskirta prof. dr. Pranui Padaliui, nei gyvam, nei dabar jau mirusiam.

Nepagailėkite jam žurnale eilės puslapių, nes jis jų tikrai yra nusipelnęs. Tepakalba iš jų jis dar kartą mažiau jį pažinusiems ir ypač lietuviškam jaunimui. Telieka jis mums visiems sektinas bei stiprintinas pavyzdys, tasai Lietuvos meile degęs vyras, gilios minties, kilnios širdies ir sparnuoto žodžio lietuviškas džentelmenas.

V. Š.

Vokietija

Redakcijos pastaba: Apie a. a. dr. Praną Padalį bus rašoma sekančiame “Į Laisvę” numeryje.

Naujokaitis duoda naujos medžiagos

Kaip lietuviai veikėjai Berlyne neįstengė suprasti ir realių išvadų pasidaryti apie padėtį Lietuvoje, apie pavergtų lietuvių nusistatymus, tuo atžvilgiu visai naujos medžiagos duoda Mykolo Naujokaičio rašinys "Į Laisvę” Nr. 51 (88).

“Darbininkas”, 1971.VII.21

Pasigendu kritiško sukilimo įvertinimo

Įdomu buvo pasiskaityti M. Naujokaičio straipsnį. K. Škirpa tuo klausimu jau perdaug rašo visuose laikraščiuose. Bet abu straipsniai yra istorijos pasakojimas. Aš pasigendu kritiško sukilimo ir viso tragedijos laikotarpio įvertinimo. Man rodos, kad per tą laikotarpį padaryta daug klaidų, iš kurių reikėtų pasimokyti: nepasirengimas nelaimei, Smetonos vyriausybės subyrėjimas ir jos neatgaivinimas užsienyje. Būtėno ir kitų skrydis, pastangos pastaruoju metu likviduoti VLIK-ą ir laisvinimo veiklą pavesti Bendruomenei ir pagaliau Škirpos mintis po 30 metų siekti Laikinosios vyriausybės pripažinimo, štai tie posūkiai, kurie prašosi įvertinimo.

K. Petkus
J. A. V.

Nevenkite atvirumo

“Į Laisvę” daro labai rimto leidinio įspūdį. Nevenkite atvirumo, naujumo ir įdomumo, o tai pasiekiama drąsa ir nuolatine kova už įsitikinimus.

Anatolijus Kairys
Chicago, Ill.

“Į Laisvę” infiltruota iš kairės ir iš dešinės

Dabar komunistai laikosi naujos taktikos. Jie infiltruoja ne tik asmenis, bet dar dažniau savo idėjas. Štai tokias komunistų ir jų talkininkų bolševikbernių peršamas mintis dažnai išgirstame kartojamas ir mūsų tarpe. Jas kartoja ne tik tokie "Akiračiai” ir į politiką besiveržią “bendruomenininkai”, bet ir frontininkų žurnalas "I Laisvę”, ir pranciškonų leidžiami "Aidai”.

Dr. J. Balys
"Dirva”, 1971.VI.23

... iš žurnalų ekstremistinių reiškinių pasitaiko “Į Laisvę” leidiny, kai jo redakcija atsidūrė Kalifornijoj ... Iš frontininkų teko patirti, kad daugumas jų ekstremizmui nepritaria, bet nėra lengva rasti tinkamą redaktorių. Kai nėra norimo, tenkinamasi turimu.

A. Daugvydas
“Akiračiai”, 1971 m. nr. 4 (28)

Redakcijos pastaba: Dr. J. Balio ir A. Daugvydo pasisakymai yra lygiaverčiai ta prasme, kad jie nusako ne “Į Laisvę”, bet savo pačių užimtas pozicijas. Dr. J. Balys, tautininkas, naujai pasirodžiusio žurnalo “Naujoji Viltis” redaktorius. A.

Daugvydas (slapyvardis) iš aktyvios frontininkų veiklos prieš kelerius metus pasitraukė, kai viename frontininkų suvažiavime Čikagoje savo idėjoms pritarėjų visai nesurado. Jei frontininkų dauguma, kaip jis teigia, iš tikro yra jau persiorientavusi jo pusėn, A. Daugvydas iš tikro galėtų būti “norimas” redaktorius, nes yra senas spaudos žmogus. Bet kam tada iš vis “I Laisvę” žurnalo reikėtų?

Daug stiprios ir geros medžiagos

Svarbiausiu ir įdomiausiu skaitiniu ("Į Laisvę”, 1971 m. gegužės mėn. nr.) tektų laikyti gilaus mūsų filosofo prof. Antano Maceinos studijinį straipsnį, pavadintą “Nuo ko mes bėgome?”

Straipsnio turinyje profesorius gvildena labai įdomų komunizmo ir rusiškumo santykių klausimą, nes ir mūsuose, girdi, bepradedančios pasireikšti dvejopos nuomonės tuo klausimu ...

Straipsnyje prof. A. Maceina duoda daug pavyzdžių — citatų iš įvairių autorių knygų, o iš to viso daro išvadą, jog Lietuva turinti būti ne tik nerusiška, bet ir nekomunistinė ...

Šiame “Į Laisvę” numeryje esama ir daugiau stiprios ir geros skaitymo medžiagos”.

Pranys Alšėnas
“Nepriklausoma Lietuva”, 1971.8.4


“Į Laisvę” redakcija laukia skaitytojų pasisakymų žurnale keliamomis problemomis. Įdomesni laiškai bus skelbiami. Tačiau redakcijai turi būt žinomas laiško autoriaus vardas, pavardė ir adresas. Spausdinant gali būti naudojamas ir slapyvardis. Anoniminių autorių laiškai, nežiūrint jų vertės, nebus spausdinami.

Laiškus redakcijai siųsti šiuo adresu: “Į Laisvę”, Post Office Box 34461, Los Angeles, California 90034.