LAIŠKAI REDAKTORIUI

Studijų savaičių programų negalavimai

Puiku. kad neišcenzūravote V. J. Tauro ir Chicagos Bičiulio kritiškesnių žodžių lietuviškų studijų savaičių programų reikalu. (Žiūr. “Į Laisvę” 1969 metų spalio mėnesio numeri, 82 ir 80-89 pusl. Red.). Ir frontininkai, ir ateitininkai, ir skautai, ir Europos lietuviai, ir kitos grupės serga ta pačia liga. Jų studijų savaičių programos yra neaktualios, apie Lietuvos laisvinimo reikalus jose beveik nė neužsimenama. Praėjusiais metais buvau užsukęs ir į mokytojų studijų savaitę. Ir ten ta pati padėtis! Mokytojai kalba apie šimtus įvairiausių klausimų, bet beveik nė vienu žodžiu neužsimena kaip įskiepyti vaikuose meilę Lietuvai ir mūsų patriotinėms organizacijoms.

Vytautas Gražys

Chicago, Illinois

• Nebijokite pasakyti tiesos žodžio ir saviesiems! Frontininkų 1969 metų studijų savaitė buvo ir neįdomi ir savo programa neaktuali. Kas pasidarė su frontininkų vadovybe?

Juozas Rimkus

Detroit, Michigan

• Teisingai V. J. Tauras rašo (žiūr. “Į Laisvę”1969 metų spalio mėnesio numerį, 82 pusl. Red.), kad mūsų studijų savaitėse paskaitininkai, kalbėtojai ir kiti dalyviai kalbėtų, diskutuotų, nagrinėtų ir darytų pasiūlymus mūsų tautos degančiais klausimais. Priešingu atveju apgaudinėjame save ir kitus ir neatliekame tremties mums uždėtų pareigų.

Petras Račius

Cleveland, Ohio

Naujieji ir senieji pranašai

• “Į Laisvę” 1969 metų spalio mėnesio numeryje paskelbti Pijaus Grigaičio ir Leonardo Valiuko laiškai yra ne tik vertinga medžiaga Amerikos lietuvių kovos dėl Lietuvos laisvės istorijai, bet ir iš vis Amerikos Lietuvių Tarybos “vadovavimo” taktikai suprasti.

Dabartinis Amerikos Lietuvių Tarybos vykdomojo komiteto pirmininkas Eugenijus Bartkus, kaip skelbiama spaudoje, Los Angeles lietuviams pasakęs, kad Lietuvos bylos patekimas į Jungtines Tautas reikštų Lietuvos bylos pabaigą., nes Jungtinės Tautos nubalsuotų Lietuvą priskirti Rusijai. Gi dr. P. Grigaitis savo laiškuose pranašavo, kad Rezoliucijoms Remti “komiteto pastangų nepasisekimas, kuris yra neišvengiamas, duos progą Lietuvos priešų propagandai skelbti, jog Amerikos kongresas Lietuvos nepriklausomybės idėją palaidojo”. (Žiūr. “Į Laisvę”, nr.46/83, 53 pusl.). Grigaičio pranašautas Rezoliucijoms Remti Komiteto pastangų neišvengiamas nepasisekimas ir Lietuvos bylos palaidojimas JAV-bių Kongrese neišsipildė. Neišsipildys ir Bartkaus pranašavimai. Tas tik parodo, kaip šie vyrai stengiasi įsiteikti, naudojant Vasario 16-sios proga pas mus kalbėjusio Kęstučio Miklo išsireiškimą, “dešimto ar dvidešimto rango pareigūnėliui užsienio reikalų ministerijos kambariuke ar koridoriuje”.

Amerikos lietuviai liko be politinės vadovybės, nes ir Lietuvių Bendruomenė nedrįsta perkelti savo žagrės į usnimis apžėlusį Lietuvos laisvinimo lauką.

E. Baškys

Detroit, Michigan

Redakcijos pastaba. Eugenijus Bartkus pasuko a. a. dr. Pijaus Grigaičio keliu 1965 metų pavasarį. Rezoliucijoms Remti Komiteto žygio pra-džioje jis buvo viso to darbo nuoširdus rėmėjas ir talkininkas.

Balkūnas nusodino Skirių

•    Kiek pastebiu, Antanas Skirius, laikraštuko “Lietuviai Amerikos Vakaruose” leidėjas ir redaktorius, ir toliau užkabinėja frontininkus tame savo leidinėlyje. Jums turbūt nežinoma, kad jis VLIK-o seime bandė viešai pulti frontininkus. Prelatas J. Balkūnas jį nusodino.

Juozas Petrutis

New York, New York

Chicagos lietuvių opera

•    Tikrai nereikėjo duoti vietos Juliaus Tautvydo laiškui (žiūr. “Į Laisvę” 1969 metų spalio mėnesio numerį. Red.), kuriame jis neigiamai pasisakė apie Chicagos lietuvių operų. Chicagos lietuvių operos 13 metų veiklos laikotarpyje jos 39 spektaklius (jų skaičius yra padidėjęs, nes šis laiškas buvo rašytas 1969 metų pabaigoje. Red.) aplankė virš 52,000 žiūrovų. Lietuvių visuomenė šio vieneto veiklą vertina. Kol visuomenė šį vienetą rems, kol atsiras pajėgių solistų ir meno vadovų, kol bus pasišventėlių choristų ir valdyboms narių, tol opera gyvuos.

Kazys Skaisgirys

Chicago, Illinois

•    Julius Tautvydas vertas aukso medalio! Jis tarė atvirą ir nuoširdų žodį Chicagos operos reikalu. Chicagos lietuvių laikraščiai bijo tarti tuo reikalu atviresnį žodį. Julius Tautvydas pasakė tai, ką aš Jums jau seniai norėjau rašyti.

Kęstutis Daknys

Chicago, Illinois

•    Chicagos lietuvių laikraščiai rašo iki įkyrumo apie savo tą operą, statomas operas, kompozitorius, solistus, dirigentus ir t.t, ir t.t. Juk tai yra iki aukšto laipsnio mėgėjų darbas (neskaitant vieno ar kito iškilesnio lietuvio solisto)! Amerikiečiai mėgėjams skiria po vieną ar kitą eilutę. Lietuviai galėtų būti kiek dosnesni: skirti po vieną ar porą trumpų straipsnelių.

Vytautas Tumas

New York, New York

Nulietuvintos jaunimo organizacijos

• Netenka užtikti nei spaudoje nei kur nors kitur, kad mūsų jaunimo organizacijos (ateitininkai, skautai ir kitos) atliktų kasmet bent po vieną mažesnį ar didesnį darbelį kovoje dėl Lietuvos laisvės. Kartkartėmis tenka užtikti žinutes apie tų grupių ruošiamus vadų kursus. “Vadų” ruošimas kam? Neveikiai? Jau spaudoje paskelbta Ateitininkų kongreso programa. Iš tos programos neatrodo, kad ateitininkai suprastų jiems tremties skirtą pareigą — kovą dėl Lietuvos laisvės!

Gediminas Barnius

Chicago, Illinois

Nesiūliau satelitinio statuso Lietuvai

• Turiu nurodyti vieną klaidą prof. St. Žymanto straipsnyje (žiūr. “J Laisvę” 1969 metų birželio mėnesio numeryje — “Mąstykime ir veikime iš naujo”, 30 - 45 pusl. Red.), kur jis man priskyrė pasiūlymą “apsiriboti satelitinio statuso Lietuvai reikalavimu”. To niekad nesiūliau. Pilnai sutinku su prof. St. Žymantu, kad “pirmas, besąlyginis lietuvių reikalavimas turi būti grąžinti Lietuvai jos valstybinę nepriklausomybę”.

Algimantas P. Gureckas

Oxon Hill, Maryland


Laiškai redaktoriui gali būti pasirašyti ir slapyvardžiu, bet tuo atveju reikia duoti redakcijai ir savo tikrą vardą ir pavardę. Skaitytojai kviečiami pasisakyti žurnale keliamais ir kitais aktualiaisiais mūsų klausimais. įdomesnius skaitytojų pasisakymus vienu ar kitu klausimu žurnalas paskelbs. Visi laiškai redaktoriui adresuotini: “Į Laisvę”, Post Office Box 34461, Los Angeles, California 90034.