JAV-BIŲ LB CENTRO VALDYBOS PLANAI IR ŽYGIAI

LIETUVIŲ BENDRUOMENĖJE

JAV-bių LB centro valdyba yra sudaryta šio sąstato: pirm. Bronius Nainys, vicepirm. kun. Jonas Borevičius, S.J., vicepirm. visuomeniniams ryšiams Valdas Adamkavičius, sekr. Stasys Džiugas, ižd. Kostas Dočkus, Kultūros Fondo pirm. Anatolijus Kairys, Švietimo Tarybos pirm. Jonas Kavaliūnas, organizacinių reikalų ved. Petras Petrušaitis, informacijos reikalų vedėjas Antanas Šantaras, jaunimo reikalų vedėja Dalia Tallat-Kelpšaitė ir specialiems reikalams narys Povilas Žumbakis.

Kaip iš Centro valdybos sąstate nurodytų pareigų matyti, darbo dirva yra plati ir šakota. Pabrėžtinos šios sritys:    visuomeniniai ryšiai, švietimas, kultūrinė veikla, jaunimas, organizaciniai reikalai ir finansai.

Visuomeninių ryšių bare jau spėta stipriai pasireikšti, minint jubiliejinę Lietuvos nepriklausomybės šventę. Šia proga LB apylinkėms ir kitoms organizacijoms buvo išsiuntinėta apie 100 egzempliorių (po 50 psl.) specialios anglų kalba paruoštos medžiagos, skirtos amerikiečių spaudai. Taip pat buvo pagaminta magnetofoninė juostelė, į kurią buvo įrašytos trys anglų kalba programos apie Lietuvą, skirtos amerikiečių radijui. Tomis juostelėmis pasinaudojo apie 15 radijo stočių. Šiuo metu pradedama sustiprinta akcija bendro Pabaltijo tautų pašto ženklo išgavimui, organizuojama talka Rezoliucijoms Remti Komitetui rezoliucijos (H. Con. Res. 416) įgyvendinimui. Taip pat ruošiama anglų kalba medžiaga birželio įvykių minėjimams.

Švietimo srityje kruopščiai vyksta naujų vadovėlių, pagalbinių ir vaizdinių mokymo priemonių ruošimas. Sparčiai ruošiamasi ir šią vasarą Dainavoje įvykstančiai jubiliejinei mokytojų studijų savaitei. Rengiama programa mokytojų kursams. Pradėtas lituanistinėms mokykloms mokinių verbavimo vajus, kuriuo norima mokinių skaičių pakelti iš 3800 iki 5000. 1969 metus nutarta skelbti lituanistinio ugdymo metais ir pradėta ruošti tiems metams skirta speciali programa.

Kultūros Fondas savo veiklą suaktyvino jaunimo srityje. Čikagoje įsteigta dramos studija jaunimui, ir yra formuojamas jaunimo teatras, kurio pirmuosius darbo vaisius pamatysime dar šį pavasarį. Rudenį, lapkričio mėnesio gale, Čikagoje bus suruoštas teatro festivalis. Artimoje ateityje numatyta išleisti apie 12 lituanistinėms mokykloms vadovėlių ir keli stambūs mokslo veikalai. Leidžiama Gimtoji kalba, veikia Lietuvos Bibliografijos Tarnyba. Prie Kultūros Fondo yra suorganizuota patariamoji komisija, susidedanti iš mokslininkų, kultūrininkų ir kitų sričių intelektualų, kurios tikslas yra planuoti Kultūros Fondo darbus ir nustatyti veiklos kryptį.

Šią vasarą organizuojama jaunimo vadovams stovykla — kursai. Sudaromos sąlygos jaunimui aktyviau pasireikšti Bendruomenės veikloje.

Stiprinami LB organizaciniai ryšiai. Dar šiais metais numatoma sušaukti rajoniniai LB apylinkių valdybų pirmininkų suvažiavimai, kuriuose bus sprendžiami veiklos pagyvinimo klausimai. Ypatingas dėmesys yra kreipiamas į intelektualus, kurie šiuo metu yra nuo lietuviško gyvenimo atitrūkę. Atliekami parengiamieji darbai dar šiais metais sušaukti lietuvių mokslininkų konferenciją, į kurią bus kviečiami visi JAV universitetuose ir kitose srityse dirbą mokslininkai.

Stengiamasi sutvarkyti visuomet sunkiai sprendžiamą finansų problemą. Šiuo metu yra vykdomas vajus Jungtiniam Finansų Komitetui, iš kur ir Lietuvių Bendruomenei teks 50 procentų.

Paskutiniu metu yra įvykę keli pasitarimai su nauja ALT-bos vadovybe ir su latvių organizacijomis. Yra įvykusi PLB valdybos, Kanados ir JAV LB centro valdybų konferencija. Toje konferencijoje buvo aptarta IV-toji dainų šventė, PLB seimas, santykiai su VLIK-u ir ryšių palaikymas su Pietų Amerikos LB. Nutarta į Pietų Ameriką pasiųsti menininkus.

JAV LB Centro valdybos vadovybėje energingai vyksta Trečiosios tautinių šokių šventės parengiamieji darbai, kuri įvyks liepos 7 Chica-goje.

- jP-