VLIK-O PIRM. DR. J. K. VALIŪNO KELIONĖS PO PASAULĮ

VLIK-as šiuo metu gali didžiuotis savo judriu, sumaniu ir finansiškai pajėgiu pirmininku dr. J. K. Valiūnu. Jis, kaip plataus masto prekybininkas, turi ryšių su įvairiomis biznio įmonėmis visuose laisvojo pasaulio kraštuose. Savo kelionėse jis nepamiršta Lietuvos bylos reikalo ir mėgina jį nuolat judinti kitataučių tarpe. Būtų gera, kad mes tokių ambasadorių turėtumėm daugiau ir kad pajėgtumėm nors dalinai apmokėti jų kelionių išlaidas.

Dr. J. K. Valiūnas 1968 metų kovo mėnesį apsuko visą pasaulį, sustodamas laisvojoje Kinijoje, Pietų Korėjoje, Filipinuose, Hong-Konge, Australijoje, Teherane ir Romoje. Čia jis susitiko su tų kraštų vyriausybių atstovais ir bandė išgauti palankių straipsnių, pareiškimų bei atsiliepimų Lietuvos bylos reikalu tų kraštų spaudoje, radijo ir televizijos programose. Australijoje praleido keletą dienų, lankydamas didesnes lietuvių bendruomenes. Romoje turėjo pasitarimus su Lietuvos diplomatijos šefu S. Lozoraičiu. VLIK-as turėtų ne tik dėkoti savo pirmininkui už minėto pobūdžio keliones, bet taip pat sudaryti jam tinkamesnes sąlygas darbui. Šiuo metu VLIK-as net nepajėgia išlaikyti vienos sekretorės savo pirmininkui. Apie kitą pagalbą pirmininko darbe nėra nė kalbos. Panaši padėtis yra ir visuose kituose veiksniuose ir didesniuose mūsų junginiuose. Kiek geresnė padėtis yra Lietuvos Laisvės Komitete. Mat, šį vienetą išlaiko amerikiečiai.

Memorandumai laisvųjų kraštų vyriausybėms. Lietuvos nepriklausomybės atstatymo 50-ties metų sukakties proga VLIK-as paruošė ir pasiuntė laisvųjų kraštų vyriausybėms memorandumą. Šis septynių puslapių dokumentas yra neblogai paruoštas.

Jame pasigendama gal tik poros dalykų: ten reikėjo akcentuoti seną ir garbingą Lietuvos praeitį ir nepamiršti JAV-bių Kongreso pastangų kovoje dėl Lietuvos laisvės. Buvo galima užsiminti apie Kersteno komiteto darbus ir JAV-bių Kongreso pravestą rezoliuciją (H. Con. Res. 416). Apie tai nė žodžio.

Memorandumas buvo tik priedas prie ilgo laiško, kurį pasirašė Lietuvos diplomatijos šefas Stasys Lozoraitis ir VLIK-o pirmininkas dr. J. K. Valiūnas. JAV-se yra nerašyta taisyklė, kad laiškai neturi būti ilgesni kaip vieno puslapio. Nei JAV-se nei kitur pareigūnai neturi kantrybės skaityti kelių puslapių laiškus. Ilgesnių laiškų paprastai niekas nė nemėgina skaityti. Minėtas laiškas yra virš 3 puslapių. Jame kartojami dalykai jau suminėti memorandume. Dar blogiau, tie laiškai nebuvo parašyti kiekvieno krašto vyriausybėms individualiai, o multiplikuotai. Mat, VLIK-as neturėjo pakankamai pinigų apmokėti sekretorei už virš 100 laiškų parašymą mašinėle! Tai būtų kainavę apie 200-300 dolerių. VLIK-as sutaupė apie 200 dolerių, ir dauguma tų laiškų liko neskaityti, žymesni pareigūnai (daug ir eilinių piliečių), kaip taisyklė, neskaito masiniai multiplikuotų laiškų. VLIK-o vadovybė turėjo tai žinoti!

-ja.