Į Laisvę 1961 24(61)


    T U R I N Y S

Atsiminkime 1941 Birželio 23! .................................. 1
Juozas Brazaitis: Partizanai antrosios Sovietų okupacijos metu   3
A. Tyruolis: Laisvės Elegija ................................... 9
A. Baronas: Vienas Vakaras .................................... 18
Andrius Baltinis: Knyga apie žymų mąstytoją ................... 20
Kazys Jurgaitis: Ginkluotos rezistencijos žygiai laisvę ginant  25
Ar daug Lietuvoje bedievių ir kokios rūšies ................... 32
Stalinizmas naujame rūbe ...................................... 35
Kiek Žiugžda ir į jį panašūs yra pasiryžę nuvertinti mūsų tautą 38
Estai laisvajame pasauly ...................................... 43
      Darbai ir Idėjos, 
      Lietuvių Bendruomenėje,
      Idėjos spaudoje, 
      Vardai įvykiuose 46-62
Laiškai ....................................................... 62


PDF   Fotografinė kopija   BOX 

* * *

Į LAISVĘ — Lietuvių Fronto Bičiulių trimėnesinis politikos žurnalas.

Redaktorius— dr. Vytautas Vardys.

Redakcijos adresas: Į Laisvę,2419 E. Shorewood Blvd., Shorewood 11, Wis.

Viršelio vinjetė— dail. T. Valiaus.

Tekste vinjetė — dail Ados Korsakaitės

*    *    *

Administratorius— Viktoras Naudžius.

Administracijos adresas: Į Laisvę,1936 S. 49 Avė., Cicero 50, Illinois. Telef. OLympic 2-3596.

*    *    *

Į LAISVĘ — TOWARD FREEDOM,Lithuanian quarterly of politics. Managing Editor: dr. V. Vardys. Address: 2419 E. Shore-wood, Shorewood 11, Wis. Business manager::    V. Naudžius, 1936 S. 49 Ave., Cicero 50, Illinois. Phone: OLympic 2-3596.

ADMINISTRACIJOS PRANEŠIMAI

Administracija dėkoja visiems tiems, kurie jautriai atsiliepė į paraginimą sutvarkyti savo prenumeratų sąskaitas. Administracija prašo ir tikisi, kad ir visi kiti, gavę paraginimo laiškus, nedelsdami atsilieps į prašymą.

Mielas prenumeratoriau, paremsi Į Laisvę žurnalą pakalbindamas savo pažįstamus jį užsiprenumeruoti.

Į Laisvęskaitytojai, pakeitę savo adresus, tuojau praneškite savo adresą administracijai.

Į LAISVĘ METINĖ PRENUMERATA:

Amerikoje (Šiaurės ir Pietų) $3.00; Australijoj ir D. Britanijoj — L. 10; Italijoj — L. 900; Prancūzijoj — F. 10.— Švedijoj — Kr. 10; Šveicarijoj —    Fr. 8; Vokietijoj — DM 8.

ATSKIRAS NUMERIS

Amerikoje $1.00; Australijoje ir Britanijoje — L.3; Italijoje — L. 300; Prancūzijoje —    Fr.2.50; Šveicarijoje — Fr. 3; Švedijoje — Kr. 3; Vokietijoje — DM. 2.

Norintieji Į Laisvę žurnalą gauti oro paštu primoka faktines oro pašto išlaidas.