Amerikos Lietuvių Fronto Bičiulių rezoliucijos

I. LIETUVOS LAISVINIMO REIKALAIS

PRIPAŽINDAMA, kad dabartinė “šaltojo karo” ar “šaltosios koegzistencijos” padėtis nežada greito sovietų pavergtųjų kraštų išlaisvinimo ir kad laisvės kova toliau reikalaus vis daugiau ryžto pačiai kovai ir daugiau tikėjimo teisės ir laisvės pergalei;

KONSTATUODAMA, kad ilgos distancijos laisvės kova juo labiau privalo vieningos vadovybės bei planingo veikimo ir kad ligi šiol tatai kliudė ne vien stiprėjančios vadistinio principo apraiškos laisvinimo organizacijoje bei veikloje, bet ir paties Vliko toliau gilėjanti vidaus krizė, nutolimas nuo rezistencinės dvasios veikloje ir prasilenkimas su moralės principais tarpusaviniuose santykiuose;

SIEKDAMA, kad vieningas Lietuvos laisvės kovų sąjūdis užsieniuose apjungtų visas gyvąsias demokratines laisvojo pasaulio lietuvių visuomenės jėgas ir, savo veikloje laikydamasis krikščioniškosios moralės, darbui telkdamas pajėgius asmenis, vadovaudamas Lietuvos laisvės kovoms šioje geležinės uždangos pusėje, vaisingai reikštųsi konkrečiais laisvinimo darbais;

KONFERENCIJA —

PRITARIA Lietuvių Fronto Bičiulių Valdybos ligšiolinei taktikai: esamų galimybių ribose savomis pastangomis pozityviai dirbti Lietuvos nepriklausomybei atstatyti ir išeivijos lietuvybei išlaikyti, bendradarbiaujant su kiekviena demokratine organizacija, siekiančia tų pačių tikslų moraliomis priemonėmis;

PAGERBIA Amerikos Lietuvių Tarybos veiklą, iškeliant Lietuvos bylą Jungtinių Valstybių Kongrese ir viešojoje tarptautinėje opinijoje;

POZITYVIAI VERTINA Lietuvos Laisvės Komiteto veiklą įjungiant Lietuvos laisvės kovos pastangas į bendrąsias sovietų pavergtųjų vidurio ir rytų Europos valstybių laisvinimo pastangas;

 

SUPRANTA ypatingą padėtį bei reikšmę tebeveikiančių Lietuvos diplomatinių bei konsuliarinių įstaigų, atstovaujančių Lietuvos valstybės nepriklausomybės tęstinumui, pageidaudama kai kurių jų veiklesnio įsijungimo į Lietuvos laisvinimą ir solidaraus bendradarbiavimo vieningose visų Lietuvos laisvinimo veiksnių laisvės kovos pastangose;

LAUKIA, kad Vyriausiasis Lietuvos Išlaisvinimo Komitetas ryžtingai pergalėtų, savo vidaus krizę būtinomis reformomis, grąžinant rezistencinę dvasią į jo » veiklą, pripažįstant moralės principų galiojimą tarpgrupiniuose santykiuose, konsoliduojant visas gyvąsias demokratines jėgas vieningame Lietuvos laisvės kovai užsieniuose vadovaujančiame organe ir visas savo pastangas pakreipiant konkrečių ir pozityvių Lietuvos laisvinimui darbų keliu.

STEBI su nuostaba ir susižavėjimu Laisvės Kovų Sąjūdžio rezistencijos reiškinius krašte ir visos tautos laikyseną okupacijoje, o išeivijos organizacijas bei asmenis ragina plėsti rezistencijos dienos tradicijas ir kitomis progomis palaikyti su krašto rezistencija dvasinį ryšį.

I. INFORMACIJOS REIKALAIS

KONFERENCIJA pripažįsta gyvai reikiant enciklopedinio pobūdžio informacinio leidinio apie Lietuvą svetimomis kalbomis, taip pat pabrėžia didelę reikšmę Lietuvos reikalui lietuvių literatūros, meno dainos, mokslo dalykų pateikimo svetimiesiems.

KONFERENCIJA sveikina Studentų Ateitininkų Sąjungos ir Lietuvių Studentų Sąjungos gražias pastangas informuoti svetimuosius apie Lietuvą anglų kalba leidžiamais biuleteniais. Šios pastangos yra vertos bendrųjų Lietuvos laisvinimo fondų paramos.

 

KONFERENCIJA vertina ir brangina tuos asmenis, kurie sava iniciatyva ir pastangomis pozityviai kelia Lietuvos vardą ir jos reikalus tarp svetimųjų, o taip pat stiprina pačių tremtinių bei išeivių kūrybinius bei tautinius nusiteikimus.

III. LIETUVYBĖS IŠLAIKYMO REIKALAIS

KONFERENCIJA pasisako už Lietuvių bendruomenės organizacijos stiprinimą, nes tik pajėgi, moraliai ir materialiai visų lietuvių palaikoma ir remiama bendruomenės organizacija gali įveikti didžiuosius lietuvybės išlaikymo sunkumus. Bendruomenės tarybos sudarymą konferenciją laiko labai svarbiu dalyku. Taryba turi išreikšti ne tik lietuvišką dvasią ir bendruomenines nuotaikas, bet ir sutelkti pačias aktyviausias lietuvybės išlaikymo jėgas. Todėl konferencija pasisako už bendrą sąrašą iš labiausiai lietuvybės reikalams atsidėjusių žmonių, įpareigoja LF bičiulius aktyviai dalyvauti tarybos rinkimus organizuojant ir plačiuosius lietuvių sluogsnius bendriesiems lietuvybės išlaikymo reikalams skatinant ir patraukiant.

KONFERENCIJA pabrėžia reikalą LF bičiuliams aktyviai moraliai ir materialiai remti į lietuviško gyvenimo srovę įsiliejusio lietuvių akademinio bei apskritai mokyklinio jaunimo darbus ir užsimojimus. Konferencija skatina bent vienos valandos uždarbį skirti Lietuvių Studentų Šalpos Fondui.

KONFERENCIJA didžiuojasi Bendrojo Amerikos Lietuvių Šalpos Fondo dešimtmečio atliktais darbais ir kviečia LF bičiulius BALFui talkinti ir jo pastangas remti.