KO NORIME IS LAISVOJO PASAULIO

Laisvasis pasaulis paremia pavergtų kraštų kovą prieš sovietinę agresiją ir okupaciją, pvz. Amerika per Europos Laisvės Komitetą. Kad toji parama būtų tikslingesnė ir labiau pritikus kiekvienam kraštui, čia kartojame nusistatymą, kuris subrendo tarp tremtinių politinių veikėjų ir kurį suformulavo Lietuvių Biuletenis Nr. 4 (17).

*

1.    Laisvasis pasaulis savo dėmesį sovietų pavergtiesiems kraštams turi nukreipti tik per sovietų pavergtųjų kraštų tremtinių politinį sąjūdį.

2.    Patys tremtiniai turi padaryti viską, kad jų sąjūdis autoritetingai reprezentuotų pavergtojo krašto valią.

3.    Laisvojo pasaulio prieškomunistinę programą rengiant ar sovietų pavergtųjų kraštų laisvinimo politikos gaires nustatant turi būti išklausytas ir tremtinių politinio sąjūdžio balsas.

4.    Jei kurio sovietų pavergtojo krašto tremtinių laisvinimo sąjūdis nėra vieningas, laisvojo pasaulio parama turi būti nukreipta per tą laisvinimo sąjūdį, kuris reliatyviai veikliausias ir atsiremia platesniais visuomenės sluogsniais.

5.    Tremtinių laisvinimo sąjūdis turi taip susitvarkyti, kad į sovietinių ar marionetinių pareigūnų žygius ar pareiškimus reagavimas šioje geležinės uždangos pusėje išeitų iš tolygių tremtinių veiksnių, pvz. į kurio marionetinio premjero kokį pareiškimą būtų atitinkamo krašto tremties premjero reakcija ir pn. Tada pavergtieji kraštai pajustų, kad laisvajame pasauly yra ir laisvai gali reikštis pavergtųjų kraštų vyriausybiniai organai, ir marionetinių organų autoritetas labai susilpnėtų pavergtųjų akyse.

6.    Pripažinus pavergtųjų kraštų egzilines vyriausybes, tolesnis žingsnis turėtų būti sukurti sovietų pavergtųjų tautų organizaciją, kokia yra Jungtinės Tautos — Pavergtosios Jungtinės Tautos.

7.    Laisvojo pasaulio prieškomu-nistinėje radijo veikloje turi daugiau reikštis tremtinių laisvinimo sąjūdis, nes vieno ar kito krašto propaganda apie save sovietų pigiu būdu nuvertinama. Ypatingai tremties laisvinimo sąjūdžio įtaka turėtų būti sustiprinta į Laisvosios Europos Radiją, į jo liniją bei programą.

8.    Laisvųjų kraštų imami visoki ekspertai sovietų pavergtųjų kraštų reikalams turi būti parenkami tik su tremtinių laisvinimo sąjūdžio žinia ir pritarimu.

9.    Tremtinių laisvinimo sąjūdis turi ypatingai stengtis išplėsti bendradarbiavimą su savo krašto kilmės laisvųjų kraštų piliečiais, pvz. tremtinių lietuvių laisvinimo sąjūdis su lietuvių kilmės amerikiečiais.

10.    Laisvasis pasaulis turi daugiau dėmesio skirti sovietų pavergtųjų tautų kultūros reikalams. Sovietai pavergtųjų tautų kultūrą naikina. Laisvasis pasaulis turi pareigą ją globoti per tremtinius.

11.    Laisvasis pasaulis turi suprasti, kad pavergtųjų kraštų laisvės kovotojams pirmiausia rūpi savosios tautos laisvė atgauti. Todėl ir išlaisvinimo šūkiuose pirmiausia turi stovėti tautų apsisprendimas ir Atlanto Chartos principai, o tik po to gali eiti europinės ir kitokios federacijos šūkiai.