TĖVYNĖJE: SLAPTASIS PRIEŠAS

Pogrindžio ir kiekvieno piliečio sovietiniame režime didžiaus'as priešas yra. .. seksotas.To žodžio viešai negirdėti. Tai MGB vidaus kalbos žodis, nukaltas panašiai kaip Mopras, komsomolas ir kt.

Seksotas yra bolševikinio režimo pagrindas. Jeigu ne jis, bolševikų valdovai liktų be akių ir ausų. Seksotas reiškia sekretnij sotrudnik — slaptasis bendradarbis. Suprantama, bendradarbis MGB. MGB yra taip sutvarkyta, kad jo viršūnė yra Maskvoje, o kiekvienoj respublikoj ji turi savo žinioje atitinkamą ministeriją, ta vėl rajoniniuose miestuose savo skyrius — otdelenije ir mažesniuose miestuose poskyrius — otdel. Šio skyriaus atitinkamas agentas policijos karininkas turi susirasti sau šnipus kiekvienoje jo rajono įstaigoje, kolchoze, fabrike, vaistinėje, restorane. Šitie šnipai ir yra vadinamieji seksotai, arba slaptieji bendradarbiai.

Seksotus rinktis MGB instrukcijos čia rodo pirmiausia iš "kriminalinio elemento”. MGB, kuriai priklauso politiniai reikalai, šiuo vardu vadina pogrindį ir antisovietinį elementą, tuo pačiu pripažindama, kad pogrindinė veikla yra politinė. Tas “kriminalinis elementas” yra: (a) pogrindžio nariai ar jam prijaučiantieji, kurie gyvena legaliai (pvz. moterys); (b) gyvenę svetimais dokumentais, bet milicijos susekti; (c) savu noru iš pogrindžio prisistatę MGB, tikėdamiesi atleidimo nuo bausmės; (d) pogrindžio nariai, gyvi patekę į MGB rankas; (e) dezertyrai, prisistatę patys ar sugauti; (f) buvę kitos okupacijos tarnyboje; (g) buvę politinių partijų nariai ir buvę karininkai; (h) kunigai, kurie pamoksluose buvo pasisakę prieš komunizmą, ir tokie pat rašytojai bei redaktoriai; (i) dėmesį į save atkreipę kolchozininkai, buvę ūkininkai.

Visi tokie žmonės bolševikų akyse yra nusikaltėliai ir gali būti išvežti į koncentracijos stovyklas. Jiems MGB gali grasinti: arba būsi slaptasis bendradarbis, arba keliausi į Sibirą.

Kita rūšis, tarp kurių jieško sau šnipų, yra vadinamas "korupcinis elementas”, anot bolševikų: (a) papratę gyventi be darbo; (b) juodosios rinkos agentai, spekuliantai; (c) viskam sutinkantieji už pinigus; (d) atleistieji nuo karo tarnybos; (e) ištikimieji visiems režimams.

Pagaliau trečia grupė — idėjinis elementas: komunistai ir komjaunuoliai.

Jei pirmuosius MGB laimi grasinimu, tai antruosius pinigu, trečiuosius tiesiog mobilizuoja. Taigi čiumpa sau į bendradarbius pirmiausia svyruojančio charakterio žmones, tvirtuosius jau palieka tiesiog deportacijai.

Kada kandidatai į seksotus atrinkti, ištirti, jiem duodami pasirašyti trys raštai: pasižadėjimas bendradarbiauti, pasižadėjimas tylėti ir jo tardymo protokolas. Tada žinios apie kandidatus su jų giminių ir pažįstamų sąrašais siunčiami augščiau. Tik iš ten patvirtintas ir gavęs slapyvardį, seksotas gali pradėti darbą griežtoje ir nuolatinėje vedėjo priežiūroje ir vadovybėje, nustatytu laiku pristatydamas jam pranešimus, pasirašytus duotuoju slapyvardžiu. Dažnai juos redaguoja drauge su savo duondaviu, kad žinia būtų tokia, kokios MGB reikia.

Seksoto darbas priklauso nuo to, ką jam paveda: ar stebėti tam tikros teritorijos gyventojus, fabriką, kolchozą, kiek juose reiškiasi antisavietinės nuotaikos, ar kitą specialų uždavinį. Pagal tuos uždavinius ir šnipai gali būti labai įvairūs: (a) informatoriai, kurių uždavinys susekti pogrindžio organizacijas, o jeigu tokie šnipai yra užsieny — susekti pogrindžio kelius ir ryšius su užsieniu. Jeigu pasiseka, tada MGB įsijungia į tą ryšį, per jį perdavinėja jau MGB diktuojamas žinias; (b) diversantai

— kurių uždavinys ne tik sekti bei pranešinėti, bet ir kompromituoti antibolševikines organizacijas bei asmenis, klaidinti visuomenę apie pogrindį (sakysim, buvo paleistas gandas, kad per radiją įsakyta partizanams mesti aktyvų pasipriešinimą; tad žmonės ir nesusigaudė, ar tai vadovybės nurodymas ar tai provokacija); (c) kovotojai — kurių uždavinys ruošti atentatus ir sabotažo aktus užsieniuose, o jei reikia ir viduj; (d) interniniai agentai, kurie turi įsibrauti į pogrindžio organizacijas, jas sprogdinti iš vidaus. Šitie laikomi svarbiausi ir pavojingiausi.

Konspiracija yra pagrindinis seksoto darbui reikalavimas. Niekas neturi įtarti, kad jis šnipas. Jo susitikimai su jo darbdaviais yra labai maskuoti — per trečiuosius asmenis susitinkant turguje, pašte ar panašiose viešo judėjimo vietose. Bet jeigu jis būtų pastebėtas su MGB žmonėmis, tai MGB iš anksto nustato, kaip jis turi pogrindžiui ar žmonėms aiškintis. Tie aiškinimai MGB kalboje vadinami legendomis. Sakysim, nepaslėpsi, kad žmogus buvo pakviestas į saugumą. Bet kad jis buvo paleistas, tai jau pogrindžio akyse įtarimas, ar nėra agentas, šitam įtarimui išsklaidyti ir pasitikėjimui pelnytis jis turi mokėti išsiaiškinti, kodėl jis buvo paleistas, štai keli iš dažnųjų aiškinimų, legendų: jis pabėgęs iš MGB — iš tikrųjų kartais MGB suorganizuoja pabėgimą, kad ir MGB agentai sykiu atsidurtų laisvėje ir gal pogrindyje; jis papirkęs sargus; dar toliau — jį paleidę dėl įrodymų trūkumo; nepažinę jo netikrų dokumentų — kartais MGB užverbuotąjį tikrai paleidžia su tokiais padirbtais dokumentais, kad žmonės patikėtų, jog MGB jų nepažinusi. Jeigu seksoto nurodytas žmogus buvo kratomas, MGB į kratos vietą ar tardymą atsigabena trečią asmenį, kaip nusikaltimo pranešėją, kad įtarimą nukreiptų nuo tikrojo kaltininko. Arba vėl: MGB kratos vietoj ar kur kitur tariamai netyčia pameta dokumentus, kurie leidžia mesti įtarimą trečiam asmeniui.

Žinant, kokios rūšies žmonės verbuojami į seksotus, kokiais būdais jie mėgina užsimaskuoti, lengviau  juos ir demaskuoti. Tačiau MGB savo visą išradingumą įkinko kurti vis naujas tokias legendas, kuriomis žmonės galėtų patikėti. Dėl to pogrindis ir laisvėje gyvenantieji turi nuolatos budėti, kad nebūtų išprovokuoti.

Viename partizanų dalinyje pasireiškė landus sumanymų pilnas kovotojas. Jis dėstė planus ryšiams su kitais daliniais, ypatingai su užsieniu sumegzti; jis pasišovė laikraštėlius platinti tiesiog ūkininkams į namus atnešdamas, maisto ir pinigų aukas iš jų rinkdamas. Pats sugalvodavo ir pats pasisiūlydavo įvykdyti. Pakliuvo ir į atsakingas pareigas. Jo aktyvumas atkreipė akį tų, kuriems pavesta sekti bolševikų šnipus. Partizanų dalinio vadovybė staigiai persitvarkė ir persikėlė, nutylėdama tai nuo sumaniojo kovotojo. Kai MGB kariuomenė apsupo štabo buveinę, vietą rado jau tuščią. Sumanusis kovotojas nuo tada dinge. Jis, aišku, buvo nukeltas ten, kur jo nepažįsta.

Bet ne visada taip laimingai baigiasi.

ELI