NETEKTIS: mirė Aldona Sabaitytė-Vilutienė, buvusi politinė kalinė, mokytoja, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėja

Rugsėjo 26 d., eidama devyniasdešimtuosius metus, Amžinybėn iškeliavo  buvusi politinė kalinė, Tauro ir Dainavos apygardų partizanų ryšininkė, ilgametė mokytoja, kraštotyrininkė, aktyvi visuomenininkė, Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus įkūrėja ir ilgametė jo vadovė Aldona Sabaitytė-Vilutienė (slapyv. Neužmirštuolė, Viltis).

Aldona  Vilutienė Sabaitytė gimė 1931 03 17 Vytautiškėje (Krosnos vlsč.) dabar Lazdijų raj., darbininkų šeimoje. Augo gausioje senelės Ievos Janušauskienės šeimoje Vytautiškės kaime. Baigusi Saltininkų pradžios mokyklą, toliau mokėsi Krosnos progimnazijoje, nuo 1947 metų rugsėjo –  Marijampolės mokytojų seminarijoje.

Dar Vytautiškės kaime 1945 metais įsijungė į rezistencinę veiklą. Buvo Lietuvos antisovietinių partizanų ryšininkė. Nuo 1945 palaikė ryšį tarp Perkūno rinktinės, Palių ir Kalniškės apylinkių partizanų, 1946–1947 m. Tauro apygardos Vytauto rinktinės  būrių, nuo 1947 gruodžio mėn. buvo šios rinktinės ir Dainavos apygardos Šarūno rinktinės  ryšininkė. 1949 liepą, po susitikimo su Šarūno rinktinės kovotojais, buvo suimta ir kankinta Marijampolės saugumo rūsiuose; kalinta Intos ir Lemiu (Komija) Ypatingojo režimo lageriuose.

1954 m. pavasarį grįžo į Lietuvą, apsigyveno Marijampolėje. 1955 m. baigusi Alytaus pedagoginės mokyklos kursą pradėjo mokytojauti. 1970 m. baigusi Šiaulių pedagoginį institutą  pradėjo dirbti  matematikos mokytoja Marijampolė 5-ojoje vidurinėje mokykloje.

 Nuo 1988 m.  aktyviai dalyvavo Lietuvos sąjūdžio veikloje, rinko medžiagą apie Lietuvos antisovietines partizanines kovas ir tremtį. Dalyvavo 1988 metais Marijampolėje steigiant Tremtinio klubą, buvo Istorijos grupės koordinatorė. Organizavo žuvusių partizanų palaikų paieškas ir jų palaidojimą kapinėse.

1993 m. Marijampolėje įkūrė Tauro apygardos partizanų ir tremties  muziejų, jam vadovavo  iki 2000  metų.

Apie muziejaus kūrimą ir veiklą parašė knygą „Laiko dulkes nužėrus" (2013 m.). Parengė ir išleido partizanų ryšininkų ir rėmėjų rinktinę „Trečioji vėliavos spalva" (1996 m.). Surinko ir pateikė žinių apie 4730 žuvusių kovotojų Tauro apygardos partizanų vardynui „Ištark mano vardą (1999 m.). Sudarė knygą „Mes iš Vytautiškių " (2010 m.),  buvo viena knygos „Nepataisomasis. Vardan Dievo, Tėvynės ir Laisvės: atsiminimai apie monsinjorą Alfonsą Svarinską" (1 dalis, 2015) autorių.

Aldona  Vilutienė Sabaitytė   už nuopelnus saugant istorinę atmintį  apdovanota Vyčio Kryžiaus Ordino medaliu (2004 m.), už Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynimą bei muziejinę publicistinę veiklą   Šv. Jurgio Marijampolės globėjo ordinu (2011 m.), Lietuvos kariuomenės medaliu (2019 m.). TS-LKD partijos  Auksiniu ženklu „Lietuvos ąžuolai“ (2017 m.) ir kitais apdovanojimais. 

Daugelio buvusių mokinių, bendražygių, bendradarbių, pažinojusiųjų velionę, atmintyje išliks prasmingos kovotojos už Lietuvos laisvę ir  kovojusiųjų atminimo saugotojos, puikios mokytojos gyvenimo akimirkos.

Nuoširdi užuojauta velionės vaikams ir visiems, pažinojusiems.

Marijampolės savivaldybės administracija