Pažintis, kuri neužmirštama

 Pirmą kartą  su kun. Alfonsu  Svarinsku teko susitikti sovietmetyje, kai jis apaštalavo  Igliaukos  parapijos  bažnyčioje.  Berods 1965 metų vasarą su vyru dalyvavome vienose vestuvėse. Pavakary, palikę vestuvininkus aplankėme kleboną.  Kadangi mano vyras su A. Svarinsku  buvo sovietų kalinami Komi ASSR , Abezėje – kalbų netrūko.  Čia monsinjoras prisiminė įvykį . Jis pasakė jei ne Leonas aš šiandien  būčiau be kojų, arba ir visai manęs nebūtų buvę šiame pasaulyje.  Kunigas  kaip Dievo tarnas visada tenkinosi tuo kas jam būdavo duodama, nors tai ir kenkė sveikatai., kalinio rūbais,  senais suplyšusiais veltiniais ėjo per zoną. Tuo metu iš barako išėjo  kalinys  Leonas Vilutis ir patraukė ta pačia kryptimi. Eidamas pastebėjo sniege  baso žmogaus pėdas., ir tolėliau kėblinant zeką ( taip vadindavo kalinius). Paspartinęs, kiek sugebėjo tai padaryti išsekęs nelaimėlis, žingsnį, žmogelį pasivijo. Taip susipažino su jaunu seniu, klieriku Alfonsu Svarinsku ir iškarto  įkalbėjo jį  eiti į  sandėlį,  o  ten griežtu tonu   įsakė,  atsikalbinėjančiai  sandėlininkei, kad pakeistų veltinius.  Pakeltas tonas su grasinimu, suveikė,  Kunigėliu daugiau šalti kojų nereikėjo, jis gavo nors ir senus, bet sveikus veltinius. Daug metų , kai tik susitinku su Monsinjoru, jis kaip didžiausią įvykį prisimena tą momentą. O Abezė ( mes ten ją vadinom Abizu) tai baisi vieta.

 Abezės koncentracijos stovyklos veikė  nuo 1939- 1957metų Komijos šiaurėje ties Šiaurės poliaračiu, prie Usos upės. Čia lageriai buvo įkurti    Kotlaso – Vorkutos geležinkelio atkarpai tiesti. Badas, šaltis ir alinantis darbas kasdien pasiglemždavo šimtus gyvybių. Sakoma, kad po kiekvienu pabėgiu palaidoti nemažiau kaip du kaliniai .  Nutiesus geležinkelį, Abezėje buvo laikomi kaliniai, nebetinkami sunkiam  fiziniam darbui, daugiausia praradę sveikatą  Intos, Vorkutos ir kitose Pečioros baseino kasyklose.  Abezė turėjo 7 punktus, kuriuose vienu metu buvo iki 30 tūkstančių įvairių tautybių kalinių. Čia kalėjo daug  inteligentų iš Lietuvos.  Čia kalėjo profesoriai: Levas Karsavinas, Antanas Žvironas, vyskūpai: Teofilius  Matulionis,  Pranciškus  Ramanauskas,   lietuviai kunigai, jų tarpe Alfonsas Svarinskas, Mykolas Dobrovolskis, Leonas Puzonas, Tadas Budraitis, Vincentas Vėlavičius , generolai: Jonas Juodišius, Vincas Žilys, visuomenės ir politikos veikėjai Julius Indrišius, Povilas Šilas.

 L. Vilutis savo knygoje „Likimo mozaika“ psl. 184, 1992 Kaunas, rašo.  1950m. rudenį, kaip netinkamas darbams šachtose, buvau pasiųstas su kitais  prastos sveikatos kaliniais į Abezę. Čia susipažinau su klieriku Alfonsu Svarinsku.  Jis  buvo suimtas  be baigiantis kunigų seminariją.  Dirbo Abezės lagerio ligoninėje sanitaru.  Kartu atliko bausmę  ir  vyskupas  P. Ramanauskas, kuris slapta A. Svarinską įšventino į kunigus.

 Šiame lageryje buvo apie 20 lietuvių kunigų.  Šv. Tėvo Nuncijus, siejantis Rytų ir Vakarų bažnyčias, ir dvasinės mokyklos rektorius Javorka, kuris jei per  tardymus Kijeve būtų sutikęs ištarti „ Dievo nėra“ būtų paleistas. Bet kardinolas mieliau  pasirinko 25 m. lagerio, nei ištarti melagingus žodžius. Jis labai pagarbiai atsiliepdavo apie  kunigą Alfonsą Svarinską. Jau grįžus iš lagerio į Lietuvą, girdėjau per Vatikano radiją jo šiltus žodžius apie A. Svarinską, pastarąjį nuteisus bolševikų  valdžiai jau trečią kartą.

 Ir kaip gi neteis, jeigu kun. A. Svarinskas  visada būdavo tiesmukiškas ir   bolševikų  visai nebijojo.

 Prisimenu vieną jo pasakojimą: „... kviečia ir kviečia į raikomą draugas Merkevičius ? ir vis priekaištauja,  kad pamokslus ne tinkamus sakau, kam žmones kviečiu melstis, kam vaikus mokau katekizmo, kam ir kam, ir kam... tas begalo. O per vieną pokalbį paklausė „ Tai kiek šiemet į  kunigų seminariją   jaunuolių pasiųsi?“ „ Manau pradžiai du tikrai, o toliau pažiūrėsiu.“ Net aiktelėjo – nesitikėjo tokio atsakymo.“

 Prisimenu kai su vyru nuvykome į Igliauką  išlydėti,  kun. A. Svarinską.  Prisirinko gausybė žmonių .  Daug kas verkė, o jis  paprastai, ramiai nuoširdžiai guodė   “ Juk šį kartą ne į kalėjimą išvykstu, - tik į kitą parapiją - Tėvynėje. Jus čia jau išmokiau kaip gyventi ir kaip turite elgtis  per šį sudėtingą laikotarpį.  Mane galite pamiršti, tik mano pamokymų nepamirškite, tai aš būsiu laimingas, kitur tas tiesas skelbdamas“.

 Ir nusitiesė gyva tikinčiųjų eilė su gėlėmis abi pus plento nuo klebonijos durų  2 km iki plento Prienai -  Marijampolė. Tada ir kunigėlis neišlaikė,išlipęs iš mašinos ėjo kiekvienam spaudė ranką, bučiavo ir šluostė ašaras.  Bolševikai, nerimo kaily, tačiau nerasdami prie ko prikibti, tik stebėjosi, kokią didelę meilę ir pasitikėjimą šiai iškiliai asmenybei reiškė žmonės.

 Prasidėjus Atgimimui, monsinjoras Svarinskas  jau dabar laisvai   įsijungė į patriotinę veiklą, paskui save vesdamas visą būrį vienminčių.. Jis suspėdavo visur, niekada nesakydavo negaliu.  Marijampolėje dalyvavo, sakė pamokslus, darė pranešimus beveik visuose renginiuose, o jų čia vyko po kelis per metu.Tai  ir partizanų palaikų laidojimuose, Tauro partizanų apygardos  45, 50, 60 – mečio iškilminguose minėjimuose. 2000. 05 20-  Intos politkalinių susitikime,   Tauro apygardos partizanų ir tremties muziejaus atidaryme 1993m. lapkritį.  Konferencijose vykusiose kiekvienais metais T A partizanų ir tremties muziejuje„ Jie žuvo prieš pusė amžiaus“ ir daugelyje kitų.  

Pagerbdamas kunigo  Antano Yliaus   vaidmenį ginkluotame pasipriešinime  kun. A. Svarinskas , būdamas Lietuvos kariuomenės  kapelionas, pasiekė , kad jis būtų laidojamas kaip kariškis, nes  A. Ylius   buvo ne tik kunigas, bet ir kovotojas dėl Lietuvos laisvės. Tai vienintelis  dvasininkas Lietuvoje,  įkūręs  Partizanų apygardą. 

Šviesios atminties  kun. A.Ylius, kaip ir mons. A. Svarinskas  konclageriuos  nepalūžo, grįžo be sveikatos, bet dar  tvirtesnis dvasioje,  ir pasiliko kovotoju iki pat mirties. Todėl kun. A. Svarinskas  ir nutarė  kaip kario, kovotojo už Lietuvos laisvę ir savo bendražygio palaikus  palaidoti pagal karinį statutą.

Suorganizavęs gedulingą procesiją, kun. A. Yliaus palaikus iškilmingai iš Šiaulų  ant šarvuočio  atlydėjo prie Marijampolės  Mažosios bazilikos.

 Oi kaip nustebo ir pasimetė Marijampolės dvasininkai: paprašė šarvuotį nukreipti toliau, o karstą pašarvoti koplyčioje.  Tačiau mons. A. Svarinskas buvo kategoriškas,  kun. A. Yliaus palaikai buvo uždėti ant katafelio ir pašarvoti  centrinėje bažnyčios navoje, apsupti vainikų, gėlių ir nuolatinės kariškių  garbės sargybos.    Monsinjoras aukojo šv. Mišias, pasakė labai prasmingą pamokslą ir kaip priderėjo su garbės sargyba, trispalve, ant šarvuočio išlydėjo į Marijonų kapus į amžino poilsio vietą.

 Monsinjoras, ne tik kad atvykdavo į renginius, bet visuomet atveždavo, literatūros, įžymių  Lietuvos veikėjų , pasipriešinimo dalyvių portretų, šventųjų paveikslų.  Juos nemokamai  dalindavo žmonėm. Aš visada gaudavau tos vertingos medžiagos, kad išplatinčiau mokyklose ir muziejuose.  Noriai tai atlikdavau.

Su kokia meile  jis puoselėjo savo jėgomis ir lėšomis įkurtą  parką ,  turtino jį, planavo   įamžinti netik visų Lietuvos partizanų apygardų vadų, narsių kovotojų, bet ir motinų paaukojusių  dėl  Lietuvos Laisvės po 6, 5 ar  keturis sūnus.

 Tai nenuilstantis ir niekada nepavargstantis kovotojas, raginantis   prieš blogį  kovoti  visus.

 Kai sužinojusi, kad  monsinjoras sunkiai serga, pasiteiravau  jo globėjos. Mano nustebimui jiatsakė, kad Tėvelis nori pats pakalbėt ir dar labiau nustebino  Monsinjoro žodžiai:

„ Man tai nieko, aš tik truputį negaluoju, baisu, kad sunkiai  serga  visa tauta...“

 Tokį  nuo seno pažinojau  kunigą A. Svarinską. Tai  iškili  asmenybė, kuri daug prisidėjo prie bolševikų imperijos blogio griovimo,  kovojantĮ už geresnę tėvynės ateitį, ir raginantį visus kovoti , ir prikelti Lietuvą naujam gyvenimui.

 

Aldona  Vilutienė