JUSTINAS LELEŠIUS-GRAFAS, KRIVAITIS

Justinas Lelešius

Justinas Lelešius gimė 1917 m. lapkričio 23 d. Marijampolės aps.  Navasodų k.

 Navasodų k.. Baigė Navasodų pradžios mokyklą, šešias Marijampolės marijonų gimnazijos klases, 1943 m. – Vilkaviškio kunigų seminariją. . Įšventintas kunigu, dirbo Vištyčio ir Gražiškių parapijose (Vilkaviškio aps.).

Prasidėjus antrajai sovietų okupacijai, 1945 m. buvo paskirtas į Vilkaviškio aps. Alvito vls. esančią Lankeliškių parapiją. Kaip ir daugelis kunigų, J. Lelešius bažnyčioje ir kitose vietose guodė, ramino tikinčiuosius, stiprino jų dvasią. NKVD Vilkaviškio aps. skyriaus darbuotojai, pamatę, kad kunigas J. Lelešius yra demokratiškas, jį myli žmonės, ypač jaunimas, pradėjo kunigą verbuoti. Iš pradžių tai darė slaptai. Kalbėdavo draugiškai, net stikliuku pavaišindavo, aiškindavo, kad kito kelio jam nėra. Saugumiečiai „garantavo“ ir jam, ir visai jo šeimai saugų gyvenimą. Vėliau sulaikydavo ilgiau: parą ar kelias kalindavo areštinėje, naudojo ir fizinį smurtą, bet vis paleisdavo apsigalvoti.

Savo parapiją kun. J. Lelešius paliko 1945 m. Visų šventųjų dieną. Kurį laiką slapstėsi įvairiose Suvalkijos vietose. Susitikęs su partizanų vadais J. Lelešius  sutiko su jų siūlymu, būti partizanų  kapelionu. Partizanams taip reikalinga dvasinė parama. Kun. J. Lelešius apsisprendė 1946m. kovo 1 d.  buvo paskirtas Tauro apygardos partizanų kapelionu. Pasirinko Grafo slapyvardį.  Būdamas Tauro apygardos kapelionas rūpinosi partizanų sielovada, laikė mišias miške, sakė pamokslus, kiekviena proga partizanams griežtai pabrėždavo: „Nežudykite, negerkite“.

1947 m. kovo 18 d. buvo suimtas brolis Juozas, Tauro apygardos partizanas (nuteistas septyneriems metams lagerio ir trejiems tremties). Tų pačių metų liepos 30 d. su penkiais bendražygiais Marijampolės aps. Sasnavos vls. Raišupio k. žuvo brolis partizanas Viktoras-Jovaras, o rugsėjo 15 d. Kaune buvo suimtas trečias brolis Antanas, Tauro apygardos partizanų ryšininkas.

kun. Justinas Lelešius - Grafas žuvo Birutės rinktinės štabo bunkeryje  Veiverių vls. 1947 09 24, su kitais 5 štabo pareigūnais.

1948 m. gegužės 22 d. į Sibirą ištremta J. Lelešiaus motina ir brolio Juozo žmona su dukrelėmis.

Lelešiaus žuvimo vieta

1948 m. sausio 16 d. Tauro apygardos įsakymu Nr. 10 J. Lelešius buvo apdovanotas juostele už narsumą, 1950 m. rugpjūčio 7 d. – 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi, 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas kario savanorio statusas.

Aldona Vilutienė