IDĖJOS SPAUDOJE

JAUNŲ AKADEMIKŲ KARAS: PASAULĖŽIŪRA IR MOKSLAS NAUJI PASAULĖŽIŪRINĖS KOVOS RĖMAI * OPOZICIJA PRIVAČIOM MOKYKLOM IR KĄ JI REIŠKIA ŠIANDIEN * KATALIKYBE, LAISVE IR KULTŪRA * BAŽNYČIA IR PILNUTINE DEMOKRATIJA * AKADEMINIS JAUNIMAS IR POLITIKA

Apie pasaulėžiūrą ir mokslą

I. Akademikai išėjo į pasaulėžiūrinį „karą“! Didieji mūsų dienraščiai stambiom antgalvėm turėtų skelbti šį faktą, tiek duodantį vilties ir tiek šviežų. Duodantį vilties, jog Vakaruose mokslus ėjęs jaunimas dar nepasidarė apatiškas idėjom (Lietuvių Studentų Sąjungos suvažiavimo diskusijose taipgi gvildenta mintis), šviežų, nes visai nesirūpinantį „veiksnių“ tarpusavio puolimais, bet idėjos vieta gyvenime ir visuomenėje. Šiuo kartu oponentai randami žurnale ir studentų skyriuje dienraštyje. Į jauno filosofijos daktaro Vytauto Donielos strp. „Mokslas ir Pasaulėžiūra“ naujai pasirodžiusiame žurnale Metmenyse (No. 1, 1959) atsiliepė Andriaus Pykalio slapyvarde Akademinėse Prošvaistėse (dienraščio Draugo studentų skyriuje 1960 sausio 30) strp. „Nusifilosofavęs filosofavimas“. Jaunas filosofijos daktaras karštai ir dinamiškai įrodinėja, jog mūsų visuomenėje esą grupių, kurios norinčios įvesti totalitarizmą, palenkiant mokslinius tyrimus oficialios pasaulėžiūros reikalams ir tikslams. „Ir jei pasaulėžiūra, politinėms aplinkybėms palankiai susidėjus, tampa ‘oficialiąja pasaulėžiūra,’ ji naudoja jėgą išsaugoti ir sustiprinti savo prioritetui. Ji tada siaurina mokslo ribas, paskelbia kai kurias gyvenimo sritis taboo, ji slepia ir falsifikuoja faktus, kurie jai prieštarauja ir todėl yra nepatogūs“. Aiškindamas, jog pasaulėžiūrininkų atstovaujamą mokslo ir pasaulėžiūros santykį galima esą išreikšti trumpu silogizmu (,,a) mokslas yra kultūrinė veikla, b) kultūrinė veikla yra pasaulėžiūros dalykas, vadinasi, c) mokslas yra pasaulėžiūrinis dalykas“), jisai atakuoja tą sampratą, teigdamas, jog tokį silogizmą galėję sustatyti tik filosofai, nesupratę, kas yra kultūra, ir todėl neišskyrę meno nuo mokslo. Apgailestaudamas šitai Doniela pataiso silogizmą sekančiai: ,,a) mokslas yra dvasinė veikla, b) menas yra pasaulėžiūrinis“. Šitaip sustatęs argumentą, jisai neatranda, kad mokslas turėtų paklusti pasaulėžiūrai.

Skaityti daugiau: IDĖJOS SPAUDOJE

LAIŠKAI

Prisiunčiu čekį $4.00 Į Laisvę prenumeratos. Gruodžio nr. gavau ir perskaičiau. Manau būtų naudinga skelbti bibliografinę medžiagą iš Lietuvos. Galėtume tada pasverti kokiomis temomis mūsų okupuoti broliai rašo ar verčiami rašyti ir susidarytų šioks toks vaizdas jų intelektualinio gyvenimo. Šalia to, nejau jūsų redaktoriai nespėjo peržvelgti gyvenimą Lietuvoje už 1959 metus ir tik pasivijo 1958-tus. Peržvalga įdomi, kad ir pavėluota — bet mes, lietuviai, vis vėluojame.

Vyt. Širvydas Norton, Vermont

Gavau Į Laisvę Nr. 19. Perskaičiau nuo viršelio iki viršelio. Puikus.

Dr. Z. Prūsas, Chillocothe, Ohio

Skaityti daugiau: LAIŠKAI

Atstovybės, pranešimai

Į LAISVĘ ATSTOVYBĖS

Australijoje: N. Butkūnas, 9 Cowper St., St. Kilda South, Vic. A. Grigaitis, 21 Brunswick St., Fitzroy, Vic.

Britanijoje: J. Bružinskas, 46 Springeliffe, Brandford 8, York’s.

Italijoje: dr. Z. Ivinskis, Via Brescia 16, Roma.

Jungtinėse Valstybėse :A. Salys, 6540 So. Artesian Ave., Chicago 29, Illinois. Telef.: RE 7-6621; B. Polikaitis, 15483 Ward St., Detroit 21, Mich.; J. Ąžuolaitis, 2012 N. Catalina St., Los Angeles, Calif.; A. Gaigalas, 325 Titan St., Philadelphia, Pa. Telef.; HO 7-4176. A. Vaitkus, 85 Arnold St., Waterbury, Conn; A. Sabalis, 251 Alphonse St., Rochester, N. Y. V. Rociunas, 1892 Lampson Rd., Cleveland 12, Ohio.

Kanadoje: VI. Girčys, 31 Concord Ave., Toronto, Ont. Telef.: OL 2155; J. Pleinys, 113 Cannon St., E. Hamilton, Ont. Telef.: 2-2698; J. Urbonas, 1421 Pelissie St., Windsor, Ont. Telef.: CL 6-3049.

Skaityti daugiau: Atstovybės, pranešimai

VARDAI ĮVYKIUOSE

Rašytojas Marius Katiliškis šių metų pradžioje laimėjo Montrealio Akademinio sambūrio kas du metai skiriamą Vinco Krėvės vardo literatūrinę premiją už savo 1958 m. išleistą beletristinį veikalą Išėjusiems negrįžti.

M. Katiliškis gimė 1915 m. rugsėjo 15 d. Su prozos kūriniais spaudoje pradėjo reikštis 1932 m. Prieš tai yra rašęs ir spausdinęs poezijos. Ši jo „nuodėmė“ nedaug kam težinoma. Nepriklausomoje Lietuvoje bendradarbiavo Naujojoje Romuvoje ir kituose laikraščiuose. Prieš pat antrąją bolševikų okupaciją buvo atidavęs spaudai novelių ir apysakų rinkinį Seno kareivio grįžimas, kurio rankraštis žuvo besitraukiant iš Lietuvos.

Vokietijoje už pirmąjį atspausdintą novelių rinkinį Prasilenkimo valanda 1948 m. M. Katiliškis laimėjo Skaitytojų literatūros premiją.

Atvykęs į Ameriką 1949 m. čia išleido novelių romaną Užuovėją (1952 m.) ir romaną Miškais ateina ruduo(1957 m.), kuris buvo atžymėtas Lietuvių Enciklopedijos literatūrine premija, ir jau minėtąjį kūrinį Išėjusiems negrįžti.

Skaityti daugiau: VARDAI ĮVYKIUOSE

Subkategorijos