PRISIKĖLIMO VARPAI

     Netrukus sugaus Prisikėlimo ryto varpai, skelbdami džiaugsmą ir viltį, užbaigdami Gavėnios mąstymus, žadindami ir šaukdami visą žemę į Velykų procesiją, joje eis ir mūsų tauta, nešdama sunkų savo likimo kryžių, kaip prisikėlimo viltį tiek visos tautos, tiek atskiro žmogaus.

     Toji viltis be galo reikalinga šiandien, kai Kristus kryžiuojamas ne Golgotos kalne, o žmonių širdyse, kai sėjama ne meilė ir pasiaukojimas, o neapykanta ir savanaudiškumas. Šiandien naikinamas ne tik tikėjimas, ne tik Tėvynės meilė, - naikinamas bet koks laisvesnis dvasios polėkis, bet koks asmens savarankiškumo parodymas. Naikinama pamažu, sistemingai, kad staigi akcija nesukeltų pasipriešinimo, nepažadintų spontaniško protesto.

     Didžiausia blogybė ne tai, kad naikinama, o tai, kad žmogus apsipranta su naikinimu, ima abejingai pritarti viskam, kas jam siūloma, ko iš jo reikalaujama. Žmogaus asmenybė perskyla perpus, išsiugdo 2 veidus: oficialų - viskam pritariantį, romų ir paklusnų, kurį labai patogu visiems rodyti, ir neoficialų, kuris tyliai priešinasi, bet jo, deja, niekas nemato, niekas nejaučia, o kartais ir pats žmogus pamiršta jį turįs.

Skaityti daugiau: PRISIKĖLIMO VARPAI

TURINYS NR. 13

[Kun. Lionginas Kunevičius]. Prisikėlimo varpai ....................... 539

Juozas Krūminas.Prisikėlimas .......................................... 541

MINTYS SUSIMĄSTYMUI

K.[Felicija Kasputytė]. Kentėjimų dimensijos ir prasmė (Gavėniai) ......542

TAUTOS DVASIOS MILŽINAI

Kun. Stasys Yla.Jurgio Matulaičio asmenybė ............................ 546

An.[kun. Andrius Gustaitis]. „Kasdinti šulinį vandenio tyrojo..." ..... 550

Kunigą Virgilijų Jaugelį palydint ..................................... 554

LIETUVA IR LIETUVIS

Oskaras Vladislovas Milašius.Lietuva .................................. 555

Juozas Girnius.Rūpintojėlis ir Vytis - du lietuvio dvasios simboliai .. 558

ISTORIJOS PUSLAPIAI

Jz.[kun. Juozas Šalčius], Moksleivių ateitininkų organizaciją uždarius.
        Katalikų akcijos komitetas .................................... 564

MUMS KALBA MOKSLAS

A. Digrys[Antanas Patackas]. Žmogus ir nemirtingumas .................. 569

KRIKŠČIONYBĖ ŠIANDIEN

Stirnius[Edvardas Šiugžda]. Katalikų veikimas pasaulyje ............... 574

       Vanduolė[Loreta Užemeckaitė]. Aš iš savo dangaus ............... 578

       Virš ašarom pasruvusių smūtkelių ............................... 578

BAŽNYČIA LIETUVOJE IR PASAULYJE ....................................... 579

KOPLYTSTULPIS SODYBOJE. Mickūnų k., Debeikių ap., Anykščių r.
(Kn. Lietuvių liaudies menas. Skulptūra. Vilnius, 1993. T.1)

KELEIVIS

 [Edvardas Šiugžda]

Ateiki pas mane, puiki gražuole,
ateiki takeliu, vingiuojančiu toli
ir nenutrūkstančiu niekad.
Aš tau papuošiu plaukus gėlėmis,
nuskintomis nuo lauko pievos,
kasas supinsiu, išbučiuosiu
ir, atsiklaupęs prieš Tave,
įbersiu Tau į liaunus delnus
ašarų, kančios ir skausmo,
tyrų, kaip šis vanduo iš šaltinėlio,
betrykštančio gyvenimo džiaugsmu.

      Tu seksi pasaką, kurią girdėjau
      kažkada seniai, šviesiais vaikystės metais,
      dainuosi dainas, pamirštas tautos,
      o aš klausysiuos,
      apžavėtas Tavo balso, grožio, meilės,
      patyręs menką laimės spindulį tavos.
      Kalbėsimės tyliai ligi pačios aušros
      ir džiaugsimės abu,
      suradę laimės šalį, o brangioji!

Skaityti daugiau: KELEIVIS

KRIKŠČIONYBĖ PASAULYJE

     Baigtas Neovulgatos vertimas į lotynų kalbą.Po 12 metų iš seniausių rankraščių į lotynų kalbą buvo baigta versti Biblija. Popiežiškos komisijos pirmininkas vysk. Ed. Čiskas iš Fuldos 1977 10 26 audiencijoje popiežiui Pauliui VI įteikė paskutinį naujo vertimo tomą. Šis vertimas bus vartojamas viešojoje Bažnyčios liturgijoje. Vertimui panaudoti seniausi rankraščiai, moderniosios lingvistikos žinios, taip pat dabartinių laikų biblinių mokslų laimėjimai. (Šv. Jeronimas V a. buvo išvertęs į lotynų kalbą visą Šventąjį Raštą. Tas vertimas ir buvo vartojamas Bažnyčios liturgijoje iki mūsų laikų.)

     Žydai apie Jėzų.Nuo 1948 m. Izraelio žydai yra parašę 197 knygas ir mokslinius straipsnius apie Jėzų. Be to, yra išleista 223 veikalai apie Jėzaus mokymą žydų atžvilgiu. Žydų mokslininkai, ypač JAV ir Izraelyje, vis labiau domisi Jėzaus asmeniu, laiko Jį savo broliu, žydų mokytoju -rabiu. Tam yra įvairių priežasčių. Pirmiausia, bendras žydų ir krikščionių gyvenimas veda prie to, kad žydai rabinai skaito paskaitas krikščionių seminarijose, o krikščionių teologai - žydų mokyklose. Tačiau kryžius žydams tebėra šimtmečiais trukusio atsiskyrimo ir persekiojimų ženklas. Vis dėlto jie pripažįsta, kad Vatikano II Susirinkimas paskelbė teisingą deklaraciją apie žydus.

     Kasdien per 16 000 atsivertimų.Mažiau pažengusiose šalyse kasdien pereina į krikščionybę per 16 000 žmonių. Vien tik Pietų Azijoje 1979 m. buvo pakrikštyta 35 milijonai žmonių.

Skaityti daugiau: KRIKŠČIONYBĖ PASAULYJE

PALAIMINTI, KURIE PERSEKIOJAMI DĖL TEISYBĖS

 (Iš kalinio laiško)

     <...> Jūs prašėte, kad daugiau parašyčiau apie save, apie savo darbą, veiklą, kūrybą.

     Apie save... Be Jo manęs visai nėra. Aš esu be vardo, be pavardės, be praeities, dėl kurios dažnai sielvartauju ir džiaugiuosi, be ateities, apie kurią slaptai svajoju. <...> Ne priešų, tik Jo paties gailestingumo aš buvau padarytas tik skeveldra, tik vergu, kviečiančiu į Jo Amžinybę, neturinčiu savojo gyvenimo, kuris Dievo vaikų dalia džiaugiasi.

     Mano darbas... Pusantrų metų išrinkinėjau akmenis iš anglių. Tai buvo vienodi metai, kaip Rožančiaus malda. Kilnodamas lengvesnius ir sunkesnius akmenis, lyg maldos karolėlius, išgyvenau visas Rožančiaus paslaptis - nuo Apreiškimo, kai įsižiūrėjęs į Mariją, lyg ekstazėje laukiau Mesijo ir Jo karalystės atėjimo; kai Jis pagaliau atėjo su kryžiumi, labai kentėdamas ir pasaulio parblokštas, sustojo mano brolių sielose; kai jos ramino Jį ir troško Jo žaizdas pasiimti sau.

     Apie Jo karalystės pergalę kalbėjau per šiuos pusantrų metų bendro vargo broliams - lietuviškai, rusiškai ir net japoniškai. Dabar kelintas mėnuo guliu žemės nasruose. Iš viršaus ir iš apačios verkiantys žemės gelmių upeliai trykšta aplinkui, lyg katakombų žvakės mirksi dirbančių brolių žiburiai. Kiek čia daug nežinomų kapų, kiek kraujo, prakaito čia pralieta! Ir, deja, čia niekas nesimeldžia, kaip melsdavosi Romos požemiuose Išganytojo išvaduotieji vergai. Čia prakeikimo karalystė, žiaurumo triumfas, pasmerktųjų amžina naktis... Čia aš tyliu, kaip nusigandęs vaikas, glaudžiuosi prie savo Vado, einančio ramiai su kryžiumi.

Skaityti daugiau: PALAIMINTI, KURIE PERSEKIOJAMI DĖL TEISYBĖS

Subkategorijos